DutchVideo 2014

Strijders in de ruimte!

HETGEEN PROFEET BENJAMIN COUSIJNSEN WERKELIJK MEE MAG MAKEN, HEEFT EEN REDEN. DE HEER LIET BENJAMIN MEEMAKEN, WAT ER ZICH IN DE HEMELSE GEWESTEN & IN DE RUIMTE AFSPEELT: NOG STEEDS IS ER STRIJD GAANDE!

Gepubliceerd op 31 jan 2014 door Evangelical Eindtijdspace

Please share and do not change © BC

strijd in de hemelse gewesten

Volledige weergave:

Hallo, van harte welkom! Op 31 januari 2014 schreef Benjamin Cousijnsen het volgende verslag op. Benjamin schrijft,

Benjamin, word wakker! U kent mij wel, mijn naam is Casana, en ik begroet u in de almachtige naam van Yeshua HaMashiach, Isa, Jezus Christus. Volg mij, Profeet Benjamin.

“Oké, ik zal volgen.” Terwijl ik het bed uitstapte, keek ik in de spiegel aan de kast naar mijzelf.

Casana zei, Bent u tevreden?

Openbaring 16, vers 15  Zie, Ik kom als een dief. Zalig hij, die waakt en zijn klederen bewaart, opdat hij niet naakt wandele en zijn schaamte niet gezien worde.

Benjamin schrijft: ik zag dat mijn haren lang waren en netjes en los over mijn schouders hingen.

En mijn gezicht en handen zagen er jong en rimpelloos uit. De kleding die ik droeg, was stralend wit van mooi en smetteloos fijn linnen.

Efeziërs 2, vers 8  Want door genade zijt gij behouden, door het geloof, en dat niet uit uzelf: het is een gave van God.

Benjamin beschrijft: verder droeg ik een borstplaatschild en droeg een prachtige zwaard. 

Efeziërs 6, vers 12  gaf de bode engel Gods: Want wij hebben niet te worstelen tegen bloed en vlees, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers dezer duisternis, tegen de boze geesten in de hemelse gewesten.

Ik zei, “Ik lijk wel een hemelse krijger, en ga nu wel twijfelen aan mijn taak als Profeet!”

Casana lachte en gaf:

Efeziërs 6, vers 16  Neemt bij dit alles het schild des geloofs ter hand, waarmede gij al de brandende pijlen van de boze zult kunnen doven.

De bode engel Gods Casana sprak, Benjamin, gij zijt Gods geliefde profeet, kom!

Ik volgde de bode engel Gods, en samen liepen we de trap af naar buiten toe.

Ik vroeg, “Waarom draag ik ook nog een boog en pijl op mijn rug? Gaan wij op jacht?”

De bode engel Casana zei, Men vergeet het volgende nog wel eens:

Job 5, vers 8 en 9  Hier staat geschreven: Integendeel, ik zou naar God vragen, en aan God zou ik mijn zaak voorleggen. Hij doet grote, ondoorgrondelijke dingen, wonderen zonder tal.

Psalm 11, vers 2 tot en met 4  Want zie, de goddelozen spannen de boog, zij leggen hun pijl op de pees, om oprechten van hart in het duister te treffen. Wanneer de grondslagen zijn vernield, wat kan dan de rechtvaardige doen? De Here woont in zijn heilig paleis, de Here heeft in de hemel zijn troon; zijn ogen slaan gade, zijn blikken doorvorsen de mensenkinderen.

En vers 7  Want de Here is rechtvaardig en Hij heeft gerechtigheid lief; de oprechten zullen zijn aangezicht aanschouwen.

Psalm 127, vers 4 en 5  Als pijlen in de hand van een held, zo zijn de zonen der jeugd. Welzalig de man die zijn pijlkoker met deze heeft gevuld. Zij worden niet beschaamd, als zij spreken met de vijanden in de poort.

Psalm 128, vers 1  Welzalig ieder die de Here vreest, die in zijn wegen wandelt.

De bode engel Gods sprak,

Welzalig u, die op Zijn wegen wandelt en niet vreest voor wat komt!

Benjamin beschrijft: samen vloog ik met de bode engel Gods Casana door de lucht, terwijl ik genoot van al die wolkenpartijen en sterren en verschillende planeten om ons heen. Opeens werden wij plotseling ingesloten en ik werd uitgescholden als verrader en onheilsprofeet en werd voor van alles uitgemaakt. Deze gevallen engelen vielen ons aan, maar ik trok zonder vrees en nadenken het zwaard!

Jakobus 1, vers 22 tot en met 25  En weest daders des woords en niet alleen hoorders: dan zoudt gij uzelf misleiden. Want wie hoorder is van het woord en niet dader, die gelijkt op een man, die het gelaat, waarmede hij geboren is, in een spiegel beschouwt; want hij heeft zich beschouwd, is heengegaan en heeft terstond vergeten, hoe hij er uitzag. Maar wie zich verdiept in de volmaakte wet, die der vrijheid, en daarbij blijft, niet als een vergeetachtige hoorder, doch als een werkelijk dader, die zal zalig zijn in zijn doen.

Efeziërs 6, vers 10 en 11  Voorts, weest krachtig in de Here en in de sterkte zijner macht. Doet de wapenrusting Gods aan, om te kunnen standhouden tegen de verleidingen des duivels.

Benjamin beschrijft verder:

Telkens versloeg ik met mijn zwaard zo’n reuzenengel, met verbazingwekkende zwaardkunsten. De bode engel Gods Casana blies enkele engelen weg, en sommige projecties knipperden. De Heer liet het later toe, dat deze projecties demonische entiteiten bevatten en weer anderen niet. Door middel van deze projecties kunnen deze gevallen engelen zich voortbewegen, en hebben ze en kunnen ze vorm aannemen.

De bode engel Gods Casana zei, Benjamin, vergeet niet: ze gebruiken een virtueel programma vanuit hun ruimteschip, de ‘Schorpioen’ genaamd. En zo zenden ze beelden uit via hun basis, en projecteren zo levensechte beelden. Dit verklaart ook, dat men de mens wil overnemen en gek maken. Het zijn de werken van satan!

Een gevallen engel viel mij aan…

Ik hoorde, dat haar toehoorders haar ‘Rachab’ noemden en haar zo aanmoedigden.

Ik drukte op het zwaard, geleid door de Heer, zonder nadenken, waar een rode robijn op zat, en er kwam een zeer krachtige bliksemflits vanaf, die een donderend geluid afgaf. Ik zag opeens achter mij een reusachtig ruimteschip aankomen. Er ging een gedeelte open in het schip, en zichtbaar in het open gedeelte stond een beeldschoon uitziende vrouw, die mij toeriep: “Benjamin, kom maar hier, ik geef mij aan u!”

Ik pakte mijn boog en pijl, en zei terwijl ik deze spande: “Ik zegen deze pijl in de almachtige naam van Yeshua HaMashiach, Isa, Jezus Christus”, en schoot de pijl af.

1 Johannes 4, vers 2 tot en met 6  gaf de bode engel Gods. Hier staat geschreven: Hieraan onderkent gij de Geest Gods: iedere geest, die belijdt, dat Jezus Christus in het vlees gekomen is, is uit God; en iedere geest, die Jezus niet belijdt, is niet uit God. En dit is de geest van de antichrist, waarvan gij gehoord hebt, dat hij komen zal, en hij is nu reeds in de wereld. Gíj zijt uit God, kinderkens, en gij hebt hen overwonnen; want Hij, die in u is, is meerder dan die in de wereld is. Zij zijn uit de wereld; daarom spreken zij uit de wereld en hoort de wereld naar hen. Wij zijn uit God; wie God kent, hoort naar ons; wie uit God niet is, hoort naar ons niet. Hieraan onderkennen wij de Geest der waarheid en de geest der dwaling.

1 Johannes 5, vers 4 en 5  Want al wat uit God geboren is, overwint de wereld; en dit is de overwinning, die de wereld overwonnen heeft: ons geloof. Wie is het, die de wereld overwint, dan wie gelooft, dat Jezus de Zoon van God is?

De pijl, die eigenlijk bestemd was voor de beeldschone vertoning van deze gevallen engel, trof echter het schip!

Er volgde een harde knal, een explosie en een grote flits. En alles leek plotseling wel weggeblazen!

Ik bevond me even alleen in de ruimte en zweefde rond op mijn rug, maar ik hoorde opeens naast mij: Goed gedaan!

2 Timotheüs 4, vers 8  Hier staat geschreven: Voorts ligt voor mij gereed de krans der rechtvaardigheid, welke te dien dage de Here, de rechtvaardige rechter, mij zal geven, doch niet alleen mij, maar ook allen, die zijn verschijning hebben liefgehad.

2 Timotheüs 2, vers 12  Indien wij volharden, zullen wij ook met Hem als koningen heersen; indien wij Hem zullen verloochenen, zal ook Hij ons verloochenen.

Openbaring 3, vers 5  Wie overwint, zal aldus bekleed worden met witte klederen; en Ik zal zijn naam geenszins uitwissen uit het boek des levens, maar Ik zal zijn naam belijden voor mijn Vader en voor zijn engelen.

En vers 11 tot en met 12  Ik kom spoedig; houd vast wat gij hebt, opdat niemand uw kroon neme. Wie overwint, hem zal Ik maken tot een zuil in de tempel mijns Gods en hij zal niet meer daaruit gaan; en Ik zal op hem schrijven de naam mijns Gods en de naam van de stad mijns Gods, het nieuwe Jeruzalem, dat uit de hemel nederdaalt van mijn God, en mijn nieuwe naam.

Markus 16, vers 16 en 17  Wie gelooft en zich laat dopen, zal behouden worden, maar wie niet gelooft, zal veroordeeld worden. Als tekenen zullen deze dingen de gelovigen volgen: in mijn naam zullen zij boze geesten uitdrijven, in nieuwe tongen zullen zij spreken.

Johannes 3, vers 16  Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe.

De bode engel Gods Casana zei,

Ik breng u terug naar huis…

Wie in Yeshua HaMashiach, Isa, Jezus Christus, gelooft, is meer dan overwinnaar! Profeet Benjamin, een schip met 666 gevallen engelen is door u omgekomen, en nog eens 362 daarbuiten. En alle eer, glorie en dank mogen wij Yeshua HaMashiach, Isa, Jezus Christus, altijd geven voor eeuwig, Amen!

Toen ik weer op de slaapkamer was, zei de bode engel Gods, Vanaf nu zijt gij weer kaal, en zoals u was: 50 jaar. De bode engel God lachte en verdween. En Benjamin Cousijnsen hoorde nog roepen in de verte: Ruacha, Yeshu, Shalom!

En ook ik zeg u, God zegene u! Ruacha, Yeshu Shalom

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen

Use Google Translate and Bookmark it.

PLEASE SHARE THESE IMPORTANT MESSAGES! TRANSLATORS ARE WELCOME              

MORE MESSAGES by Benjamin Cousijnsen, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Korean, Russian and Dutch:

Evangelicalendtimemachine.com