DutchVideo 2020

Strijd om het behoud van zielen nog nooit zo heftig!

Sinds 2012 heeft Profeet Benjamin Cousijnsen u ernstig gewaarschuwd, dat de technologische gevallen engelen, de demonen, de druk op de mens aan het opvoeren zijn en de mensen op Aarde willen beïnvloeden en overnemen. Nu, vandaag de dag, kunt u zien en horen, hoe men zich overgegeven heeft aan geweld, haat, liefdeloosheid en moord, onder andere.

Gepubliceerd op 2 juni 2020 door Evangelical Endtime Machine International & Heiscoming12  (excuses voor de slechte kwaliteit)

Please share and do not change © BC


Volledige weergave:

Welkom! Op 2 juni 2020 bracht de bode engel de volgende boodschap Gods over aan eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen.

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare, almachtige Naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Revorme, een bode engel Gods.

1 Korinthiërs 14, vers 26  Hoe staat het dan, broeders “en zusters”? Telkens als gij samenkomt, heeft ieder iets: een psalm of een lering of een openbaring of een tong of een uitlegging; dat alles moet tot stichting geschieden.

Ondanks dat wij engelen ook weleens de wind van voren krijgen, kan niets ons tegenwerken om Zijn boodschappen, van de Troon van God, te delen.
Voorwaar, zoals in 2012 reeds voorzegd is, dat de demonen druk op de Aarde uitoefenen, en dat de strijd om het behoud van de zielen nog nooit zó heftig was, zo kunt u nu zien en horen, hoe men zich overgegeven heeft aan geweld en haat en liefdeloosheid en moord, onder andere! Velen zijn overgenomen, en reeds 100% reddeloos verloren, of met de ene helft van hun ziel in de Hemel en met de andere helft in de hel. Voorwaar, wees sterk in de Here, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus!

Psalm 37, vers 28  Want de Here bemint het recht, en Hij verlaat zijn gunstgenoten niet. Voor altoos blijven zij bewaard, maar het nageslacht der goddelozen wordt uitgeroeid.
En vers 30  De mond van de rechtvaardige gewaagt van wijsheid, zijn “of haar” tong spreekt het recht.
Psalm 34, vers 19  De Here is nabij de gebrokenen van hart en Hij verlost de verslagenen van geest.
Psalm 33, vers 13 tot en met 15  De Here schouwt uit de hemel, Hij slaat alle mensenkinderen gade; uit zijn woonplaats ziet Hij naar alle bewoners der aarde, Hij, die hun aller harten vormt, die al hun werken doorgrondt.
Vers 18  Zie, des Heren oog is op hen die Hem vrezen, die op zijn goedertierenheid hopen.
En vers 20 tot en met 22  Onze ziel verwacht de Here, Hij is onze hulp en ons schild. Ja, in Hem verheugt zich ons hart, ja, op zijn heilige naam vertrouwen wij. Uw goedertierenheid, Here, zij over ons, gelijk wij op U hopen.
En Psalm 34, vers 3 en 4  In de Here beroeme zich mijn ziel; laten de ootmoedigen het horen en zich verheugen. Maakt met mij de Here groot, en laat ons tezamen zijn naam verheffen.
En vers 6  Zij schouwen naar Hem en stralen van vreugde, en hun aangezicht zal niet schaamrood worden.

Voorwaar, om eeuwig leven te beërven, moet u wel sterk en standvastig zijn in uw geloof.

Johannes 3, vers 16 tot en met 21  Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij “of zij” niet heeft geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen de duisternis liever gehad hebben dan het licht, want hun werken waren boos. Want een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en gaat niet tot het licht, opdat zijn “of haar” werken niet aan de dag komen; maar wie de waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van zijn “of haar” werken blijke, dat zij in God verricht zijn.

1 Petrus 5, vers 8  Wordt nuchter en waakzaam. Uw tegenpartij, de duivel, gaat rond als een brullende leeuw, zoekende wie hij zal verslinden.

Galaten 6, vers 3  Want indien iemand zich verbeeldt, dat hij iets is, en het niet is, dan vergist hij zich zeer.

En Efeziërs 6, vers 10 tot en met 12  Voorts, weest krachtig in de Here en in de sterkte zijner macht. Doet de wapenrusting Gods aan, om te kunnen standhouden tegen de verleidingen des duivels; want wij hebben niet te worstelen tegen bloed en vlees, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers dezer duisternis, tegen de boze geesten in de hemelse gewesten.

Voorwaar, laat door uw wandel Christus door anderen gezien worden in u!
Ik ga nu, sprak Gods bode engel, Ruacha, Yeshu, Shalom!

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom!


Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Please share and do not change © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Surinamese, Korean, Polish and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com