DutchVideo 2022

Streef ernaar onbevlekt te zijn van het kwaad

Voorwaar, als u een hemelse bewoner wilt zijn van een kadosh, heilige, hemelse Koninkrijk, dan is het toch begrijpelijk dat u zich aanpast met uw wandel en leven om kadosh, heilige te zijn.

Gepubliceerd op 14 december 2022 door Evangelical Endtime Machine International

Gelieve te delen en niet te veranderen © BC

 

Volledige weergave:

Hallo, welkom! Deze boodschap wordt gebracht door de bode engel Gods namens de Almachtige God van Abraham, Isaac en Jacob, die ik graag met u wil delen.

Shalom! Ik begroet u in de kadosh, heilige en almachtige Naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Reameach, en ben een bode engel Gods.

1 Thessalonicenzen 5, vers 1 tot en met 11 Maar over de tijden en gelegenheden, broeders, is het niet nodig, dat u geschreven wordt: immers, gij weet zelf zeer goed, dat de dag des Heren zó komt, als een dief in de nacht. Terwijl zij zeggen: het is alles vrede en rust, overkomt hun, als weeën een zwangere vrouw, een plotseling verderf, en zij zullen geenszins ontkomen. Maar gij, broeders, zijt niet in de duisternis, zodat die dag u als een dief overvallen zou: want gij zijt allen kinderen des lichts en kinderen des daags. Wij behoren niet aan de nacht of de duisternis toe; laten wij dan ook niet slapen gelijk de anderen, doch wakker en nuchter zijn. Want die slapen, slapen des nachts en die zich bedrinken, zijn des nachts dronken, maar laten wij, die de dag toebehoren, nuchter zijn, toegerust met het harnas van geloof en liefde en met de helm van de hoop der zaligheid; want God heeft ons niet gesteld tot toorn, maar tot het verkrijgen van zaligheid door onze Here Jezus Christus, die voor ons gestorven is, opdat wij, hetzij wij waken, hetzij wij slapen, tezamen met Hem zouden leven. Vermaant daarom elkander en bouwt elkander op, gelijk gij dit ook doet.

Voorwaar, als u een hemelse bewoner wilt zijn van een kadosh, heilige, hemelse Koninkrijk, dan is het toch begrijpelijk dat u zich aanpast met uw wandel en leven om kadosh, heilige te zijn.
Voorwaar, men moet beslist niet denken dat men als een onheilige, roddelaar, kwaadspreker, hater, liefdeloze, moorddadige, tegennatuurlijke, bevlekte met allerlei wereldse, duivelse overtredingen en gedachten, zich Christen mag noemen of heilig is!

1 Thessalonicenzen 5, vers 19 tot en met 24 Dooft de Geest niet uit, veracht de profetieën niet, maar toetst alles en behoudt het goede. Onthoudt u van alle soort van kwaad. En Hij, de God des vredes, heilige u geheel en al, en geheel uw geest, ziel en lichaam moge bij de komst van onze Here Jezus Christus blijken in alle delen onberispelijk bewaard te zijn. Die u roept, is getrouw; Hij zal het ook doen.

Voorwaar, bekeer u voordat het echt voor u te laat is!
Onderzoekt u want alleen wie echt is, die zijn of haar zonden beleden heeft en in Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus verder wandelt in heiligheid, en heeft volhard tot het einde om onbevlekt te zijn, zullen behouden worden en tezamen opgenomen worden met de heiligen. Maar, o wee, bevlekte schijnheiligen, meen niet dat met al uw kwaad, onreinheid, en overtredingen tegen God, de Kadosh, Heilige der heilige, de Hemel zo kunt binnenlopen. Wat denkt u wel hoe de Hemel is?

Voorwaar, een ieder die het aardse heeft begeerd en gereinigd is, is niet vrijgesproken van zijn of haar daden, tenzij hij of zij zich bekeert en in heiligheid met de Heer blijft wandelen, onbevlekt van het kwaad.

Openbaring 14, vers 12 Hier blijkt de volharding der heiligen, die de geboden Gods en het geloof in Jezus bewaren.
En vers 14 En ik zag en zie, een witte wolk, en op de wolk iemand gezeten als eens mensen zoon met een gouden kroon op zijn hoofd en een scherpe sikkel in zijn hand.
En vers 16 En Hij, die op de wolk gezeten was, zond zijn sikkel uit op de aarde, en de aarde werd gemaaid.

En tot slot,

Openbaring 22, vers 20 en 21 Hij, die deze dingen getuigt, zegt: Ja, Ik kom spoedig. Amen, kom, Here Jezus! De genade van de Here Jezus Christus zij met u allen.

Wees klaar elke dag voor de Opname!
Een bevlekte zou zeker achterblijven.
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!, sprak de bode engel Gods en verdween.

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Gebruik Google Translate en maak er een bladwijzer van.

Gelieve te delen en niet te veranderen © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

Meer boodschappen op deze website, ook in het Engels, Spaans, Portugees, Duits, Filipijns, Indonesisch, Swahili, Surinaams, Koreaans, Pools en Russisch!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com