DutchVideo 2022

Steun de boeren

In deze boodschap spreekt de Heer, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus tot de regeringsleiders van Nederland. Zo spreekt de Heer: ik ben de Heer. Ik ben kadosh, heilig! Uw wegen zijn niet Mijn wegen. Zie, ik houd u heden zegen en vloek voor.

Gepubliceerd op 7 juli 2022 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

 

Volledige weergave:

Hallo, welkom! Vroeg in de ochtend op 6 juli 2022, kreeg ik, Profeet Benjamin Cousijnsen deze boodschap Gods door de bode engel Gods gebracht namens de God van Abraham, Izaäk en Jacob.

Shalom! Ik begroet u in de kadosh, heilige en almachtige Naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, de Levende God van al wat leeft, de Koning der koningen.

Genesis 6, vers 12 En God zag de aarde aan, en zie, zij was verdorven, want al wat leeft, “zowel de regeringsleiders, onder andere”, had zijn weg op de aarde verdorven.

Voorwaar, zo spreekt de Heer tot u:

Genesis 49, vers 6 en 7 Mijn ziel hebbe geen deel aan hun beraadslaging, mijn geest sluite zich niet aan bij hun “onvruchtbare” vergadering, want in hun toorn hebben zij “vele boeren” mannen “en zowel vrouwen” gedood en in hun moedwil hebben zij runderen de pezen doorgesneden. Vervloekt zij hun toorn, want die is hevig, en hun grimmigheid, want die is hard “want zij hebben vele boerengezinnen kapot gemaakt”…tot zover.

Zo spreekt de Here, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus: Bekeer u!
Voorwaar, mijn naam is Revelado, en ben een bode engel Gods.

Leviticus 19, vers 16 vanaf: Gij zult uw naaste, “de boeren”, niet naar het leven staan: Ik ben de Here.
En vers 18 Gij, “regeringsleiders”, zult niet wraakzuchtig en haatdragend zijn tegenover de kinderen van uw volk, “de boeren”, maar uw naaste liefhebben als uzelf: Ik ben de Here. “Ik ben kadosh, heilig! Uw wegen zijn niet Mijn wegen.”
En Leviticus 26, vers 18 En indien gij desniettegenstaande niet naar Mij luistert, dan zal Ik u blijven tuchtigen wegens uw zonden, tot zevenmaal toe.
En vers 21 Indien gij u tegen Mij verzet en naar Mij niet wilt luisteren, dan zal Ik u nog zevenmaal harder slaan, naar uw zonden.
En vers 23 en 24 Indien gij u door deze tuchtiging nog niet tot Mij keert en u tegen Mij blijft verzetten, dan zal ook Ik Mij tegen u verzetten en dan zal Ik u ook zevenmaal slaan wegens uw zonden.
En Deuteronomium 11, vers 26 tot en met 28 Zie, ik houd u heden zegen en vloek voor: zegen, wanneer gij luistert naar de geboden van de Here, uw God, die ik u heden opleg; maar vloek, indien gij naar de geboden van de Here, uw God, niet luistert en afwijkt van de weg die ik u heden gebied, door het achterna lopen van andere goden, die gij niet gekend hebt.
En Deuteronomium 13, vers 4 De Here, uw God, zult gij volgen, Hem vrezen, zijn geboden houden en naar zijn stem luisteren: Hem zult gij dienen en aanhangen.

Voorwaar,

En vers 5 vanaf:  Zo zult gij het kwaad uit uw midden wegdoen.
En Romeinen 12, vers 21 Laat u niet overwinnen door het kwade, maar overwin het kwade door het goede.
En 1 Korintiërs 6, vers 8 Maar zelf doet gij onrecht en doet gij te kort, en dat aan broeders.
En Efeziërs 5, vers 15 tot en met 17 Ziet dus nauwlettend toe, hoe gij wandelt, niet als onwijzen, doch als wijzen, u de gelegenheid ten nutte makende, want de dagen zijn kwaad. Weest daarom niet onverstandig, maar tracht te verstaan, wat de wil des Heren is.

Amen!
Ik ga nu, Benjamin, Ruacha, Yeshu, Shalom!

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Please share and do not change © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Surinamese, Korean, Polish, and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com