DutchVideo 2021

Stelt uzelf op de proef, of gij wel in het geloof zijt!

De liefde doet de naaste geen kwaad; daarom is de liefde de vervulling der wet. Gij verstaat immers de tijd wel, dat het thans voor u de ure is om uit de slaap te ontwaken. Want het heil is ons nu meer nabij, dan toen wij tot het geloof kwamen.

Gepubliceerd op 28 Januari 2021 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

 

Volledige weergave:

Hallo, welkom! Ik ben Profeet Benjamin Cousijnsen. Op 26 Januari 2021 bracht de bode engel Gods deze boodschap over, dat ik heel graag met u wil delen.

Shalom! Ik begroet u in de Kadosh, heilige en almachtige Naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.

Voorwaar,

Romeinen 12, vers 2 En wordt niet gelijkvormig aan deze wereld, maar wordt hervormd door de vernieuwing van uw denken, opdat gij moogt erkennen wat de wil van God is, het goede, welgevallige en volkomene.
En 1 Korintiërs 3, vers 17 Zo iemand Gods tempel schendt, God zal hem schenden. Want de tempel Gods, en dat zijt gij, is heilig!
En 1 Korintiërs 2, vers 12 en 13 Wij nu hebben niet de geest der wereld ontvangen, maar de Geest uit God, opdat wij zouden weten, wat ons door God in genade geschonken is. Hiervan spreken wij dan ook met woorden, die niet door menselijke wijsheid, maar door de Geest geleerd zijn, zodat wij het geestelijke met het geestelijke vergelijken.
En Romeinen 12, vers 17 en 18 Vergeldt niemand kwaad met kwaad; hebt het goede voor met alle mensen. Houdt zo mogelijk, voor zover het van u afhangt, vrede met alle mensen.

Voorwaar, wreekt uzelf niet geliefden.

Romeinen 12, vers 21 Laat u niet overwinnen door het kwade, maar overwin het kwade door het goede.
En Romeinen 13, vers 10 en 11 De liefde doet de naaste geen kwaad; daarom is de liefde de vervulling der wet. Gij verstaat immers de tijd wel, dat het thans voor u de ure is om uit de slaap te ontwaken. Want het heil is ons nu meer nabij, dan toen wij tot het geloof kwamen.
En Romeinen 14, vers 16 Laat van het goede, dat gij hebt, geen kwaad gezegd kunnen worden.
En Romeinen 15, vers 7 Daarom, aanvaardt elkander, zoals ook Christus ons aanvaard heeft tot heerlijkheid Gods.

Voorwaar, mijn naam is Kireach, en ben een bode engel Gods.

Voorwaar, aan de vrucht herkend men het hart.
Wees een voorbeeld want wie in u is, waar uw hart vol van is spreekt de mond! Voorwaar, hieraan herkend men of deze gesproken heeft in Christus.

1 Korintiërs 6, vers 8 en 9 Maar zelf doet gij onrecht en doet gij te kort, en dat aan broeders “of zusters”. Of weet gij niet, dat onrechtvaardigen het Koninkrijk Gods niet beërven zullen?
En 1 Korintiërs 12, vers 11 Doch dit alles werkt één en dezelfde Geest, die een ieder in het bijzonder toedeelt, gelijk Hij wil.
En 1 Korintiërs 13, vers 1 tot en met 8 Al ware het, dat ik met de tongen der mensen en der engelen sprak, maar had de liefde niet, ik ware schallend koper of een rinkelende cimbaal. Al ware het, dat ik profetische gaven had, en alle geheimenissen en alles, wat te weten is, wist, en al het geloof had, zodat ik bergen verzette, maar ik had de liefde niet, ik ware niets. Al ware het, dat ik al wat ik heb tot spijs uitdeelde, en al ware het, dat ik mijn lichaam gaf om te worden verbrand, maar had de liefde niet, het baatte mij niets. De liefde is lankmoedig, de liefde is goedertieren, zij is niet afgunstig, de liefde praalt niet, zij is niet opgeblazen, zij kwetst niemands gevoel, zij zoekt zichzelf niet, zij wordt niet verbitterd, zij rekent het kwade niet toe. Zij is niet blijde over ongerechtigheid, maar zij is blijde met de waarheid. Alles bedekt zij, alles gelooft zij, alles hoopt zij, alles verdraagt zij. De liefde vergaat nimmermeer. Tot zover.
En vers 11 Toen ik een kind was, sprak ik als een kind, voelde ik als een kind, overlegde ik als een kind. Nu ik een man “of een vrouw” ben geworden, heb ik afgelegd wat kinderlijk was.

Voorwaar, velen hebben het al zo vaak in hen bijbel gelezen of gehoord maar hebben er niets mee gedaan en wat kinderlijk was niet afgelegd.
Voorwaar,

Spreuken 15, vers 33 De vreze des HEREN voedt op tot wijsheid, en ootmoed gaat vooraf aan de eer.
En Spreuken 3, vers 5 Vertrouw op de HERE met uw ganse hart en steun op uw eigen inzicht niet.
En Spreuken 4, vers 25 Laten uw ogen voorwaarts blikken en uw oogopslag rechtuit zijn.
En Spreuken 21, vers 29 De goddeloze zet een onbeschaamd gezicht, maar de oprechte, hij geeft vastheid aan zijn wandel.
En 2 Korintiërs 13, vers 5 en 6 Stelt uzelf op de proef, of gij wel in het geloof zijt, onderzoekt uzelf. Of zijt gij niet zo zeker van uzelf, dat Jezus Christus in u is? Want anders zijt gij verwerpelijk. Ik hoop echter, dat gij zult inzien, dat wij niet verwerpelijk zijn.
En vers 12 en 13 Groet elkander met de heilige kus. U groeten al de heiligen. De genade des Heren Jezus Christus, en de liefde Gods, en de gemeenschap des heiligen Geestes zij met u allen. Ámen!

Voorwaar, deel deze boodschap.
Ik ga nu, sprak de bode engel Gods, Ruacha, Yeshu, Shalom!

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Please share and do not change © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Surinamese, Korean, Polish and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com