DutchVideo 2022

Stel uzelf deze vragen ééns

Voorwaar, als men zich niet volledig overgeeft aan Hem, laat men duidelijk zien, dat men twijfelt aan Hem.

Gepubliceerd op 3 januari 2022 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

 

Volledige weergave:

Hallo, welkom! Op 2 januari 2022, kreeg Ik, Profeet Benjamin Cousijnsen de volgende boodschap Gods, die ik graag met u wil delen.

Shalom! Ik begroet u in de kadosh, heilige en almachtige Naam boven alle namen, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Keabar, en ben een bode engel Gods.

Voorwaar, wereldwijd zijn er velen, die bewust ervoor kiezen, om zich niet te vaccineren.
Voorwaar, de boodschappen Gods die vanuit de troon Gods komen in de Evangelicalendtimemachine.com, hebben ook vele ogen geopend. Voorwaar, vele boodschappen hebben reeds velen gered. Laat ik, de bode engel Gods duidelijk zijn, ‘Niet gevaccineerd zijn is geen onverschilligheid maar een keuze die men maakt, en het is verstandig om niet koppig en eigenwijs, onder andere, de satan een kans te geven, om u tot eeuwige verdoemenis te brengen.’

Voorwaar, stel uzelf de vraag ééns: ‘Ben ik afhankelijk van Hem, Yeshua HaMashiach, Jezus Christus?’
En de vraag die er onder is: ‘Doe ik wat ik doe tot eer van God?’
Als dat zo is, als men zich niet overgeeft volledig aan Hem, laat men duidelijk zien, dat men twijfelt aan Hem.

Galaten 5, vers 16 en 17 Dit bedoel ik: wandelt door de Geest en voldoet niet aan het begeren van het vlees. Want het begeren van het vlees gaat in tegen de Geest en dat van de Geest tegen het vlees – want deze staan tegenover elkander – zodat gij niet doet wat gij maar wenst.

Voorwaar, u denkt, dat u zelf de touwtjes in handen moet nemen, terwijl u op Hem moet vertrouwen in alles, en moet geloven, dat Hij alles bestuurt.
Voorwaar, hou dit in uw gedachten:

1 Korintiërs 6, vers 19 en 20 Of weet gij niet, dat uw lichaam een tempel is van de Heilige Geest, die in u woont, die gij van God ontvangen hebt, en dat gij niet van uzelf zijt? Want gij zijt gekocht en betaald. Verheerlijkt dan God met uw lichaam.
En 1 Korintiërs 7, vers 23 Weest geen slaven van mensen.
En 1 Korintiërs 3, vers 16 en 17 Weet gij niet, dat gij Gods tempel zijt en dat de Geest Gods in u woont? Zo iemand Gods tempel schendt, God zal hem schenden. Want de tempel Gods, en dat zijt gij, is heilig!

Voorwaar, maak Gods Kadosh, Heilige Geest niet bedroefd, want Hij is het stempel waarmee u gemerkt bent in Christus voor de dag van de verlossing.
Daarom, schendt de tempel Gods niet! Zegt ‘nee’ tegen de vaccinatie dat ingaat tegen Gods tempel.

Efeziërs 4, vers 30 En bedroeft de heilige Geest Gods niet, door wie gij verzegeld zijt tegen de dag der verlossing.
En vers 20 Maar gij geheel anders: gij hebt Christus leren kennen.
En Efeziërs 5, vers 1 Weest dan navolgers Gods, als geliefde kinderen.
En vers 15 tot en met 17 Ziet dus nauwlettend toe, hoe gij wandelt, niet als onwijzen, doch als wijzen, u de gelegenheid ten nutte makende, want de dagen zijn kwaad. Weest daarom niet onverstandig, maar tracht te verstaan, wat de wil des Heren is.
En 1 Petrus 5, vers 8 tot en met 11 Wordt nuchter en waakzaam. Uw tegenpartij, de duivel, gaat rond als een brullende leeuw, zoekende wie hij zal verslinden. Wederstaat hem, vast in het geloof, wetende, dat aan uw broederschap in de wereld hetzelfde lijden wordt toegemeten. Doch de God van alle genade, die u in Christus geroepen heeft tot zijn eeuwige heerlijkheid, Hij zal u, na een korte tijd van lijden, volmaken, bevestigen, sterken en grondvesten. Hem zij de kracht in alle eeuwigheid! Amen.

En Jakobus 1, vers 2 tot en met 4 Houdt het voor enkel vreugde, mijn broeders “en zusters”, wanneer gij in velerlei verzoekingen valt, want gij weet, dat de beproefdheid van uw geloof volharding uitwerkt. Maar die volharding moet volkomen doorwerken, zodat gij volkomen en onberispelijk zijt en in niets te kort schiet.
En Efeziërs 6, vers 16 Neemt bij dit alles het schild des geloofs ter hand, waarmede gij al de brandende pijlen van de boze zult kunnen doven.

Voorwaar, satan vecht hard, vanwege dat hij niet wilt dat u gered wordt.
Hij wil iedereen tot zijn slaven maken en voorzien van zijn merkteken.

Openbaring 13, vers 16 En het maakt, dat aan allen, de kleinen en de groten, de rijken en de armen, de vrijen en de slaven, een merkteken gegeven wordt op hun rechterhand of op hun voorhoofd.

En Openbaring 22, vers 20 en 21 Hij, die deze dingen getuigt, zegt: Ja, Ik kom spoedig. Amen, kom, Here Jezus! De genade van de Here Jezus zij met u allen. Amen!

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!, sprak de bode engel Gods en verdween.

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Please share and do not change © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Surinamese, Korean, Polish, and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com