DutchVideo 2019

Stel u open voor Gods Geest

Zó vele boodschappen Gods stuurde God tot u, maar heeft u het ook begrepen met uw hart en ziel en verstand? Of heeft de duisternis het niet begrepen? God wil ook nu Zijn licht in de duisternis brengen: in uw hart en ziel en verstand! (After clicking the video, wait for a moment until it plays.)

Gepubliceerd op 12 december 2019 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

 

Volledige weergave:

Hallo, van harte welkom! Ik ben Profeet Benjamin Cousijnsen. Op 12 december 2019 bracht een bode engel Gods de volgende boodschap over, die ik heel graag met u wil delen.

Shalom! Ik begroet u in de kadosh, heilige Naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, voorwaar, voorwaar, mijn naam is Revorme, een bode engel Gods.

Open uw oren en uw hart en ziel, en ontvang in uw verstand!
Stel u open voor de Geest Gods. En God zeide: “Er zij licht”, en er was licht.
Zie dit eens geestelijk. En zoals God met de schepping scheiding maakte tussen het licht en de duisternis, zo wil Hij ook Zijn licht in de duisternis brengen: in uw hart en ziel en verstand!

Johannes 8, vers 12  Wederom dan sprak Jezus tot hen en zeide: Ik ben het licht der wereld; wie Mij volgt, zal nimmer in de duisternis wandelen, maar hij “of zij” zal het licht des levens hebben.
En Johannes 1, vers 4 en 5  In het Woord was leven en het leven was het licht der mensen; en het licht schijnt in de duisternis en de duisternis heeft het niet gegrepen.

Voorwaar, zó vele boodschappen Gods stuurde God tot u, en via Zijn ware, geliefde eindtijdprofeet, Benjamin Cousijnsen! 

Johannes 1, vers 1 tot en met 3  Het Woord was God. Dit was in den beginne bij God. Alle dingen zijn door het Woord geworden en zonder dit is geen ding geworden, dat geworden is.

En Lukas 24, vers 44 en 45  Hij zeide tot hen: Dit zijn mijn woorden, die Ik tot u sprak, toen Ik nog bij u was, dat alles wat over Mij geschreven staat in de wet van Mozes en de Profeten en de psalmen moet vervuld worden. Toen opende Hij hun verstand, zodat zij de Schriften begrepen.

Voorwaar, maar hebt u het ook aldus begrepen met uw hart en ziel en verstand?
Of heeft de duisternis het niet begrepen? 

Johannes 1, vers 9  Het waarachtige licht, dat ieder mens verlicht, was komende in de wereld.
En Johannes 3, vers 16 tot en met 21  Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij “of zij” niet heeft geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen de duisternis liever gehad hebben dan het licht, want hun werken waren boos. Want een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en gaat niet tot het licht, opdat zijn “of haar” werken niet aan de dag komen; maar wie de waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van zijn “of haar” werken blijke, dat zij in God verricht zijn.

Voorwaar!
Wie zijn of haar oren opent, en hart en ziel en verstand, en Zijn boodschappen aanvaardt, zonder in hokjes te denken, aanvaardt Gods kadosh, heilige getuigenissen, en heeft bezegeld, dat Zijn boodschappen aan u waarachtig zijn!

Johannes 3, vers 34 tot en met 36  Want Hij, die God gezonden heeft, die spreekt de woorden Gods, want Hij geeft de Geest niet met mate. De Vader heeft de Zoon lief en heeft Hem alles in handen gegeven. Wie in de Zoon gelooft, heeft eeuwig leven; doch wie aan de Zoon ongehoorzaam is, zal het leven niet zien, maar de toorn Gods blijft op hem, “maar ook op haar”.

En 1 Johannes 4, vers 2  Hieraan onderkent gij de Geest Gods: iedere geest, die belijdt, dat Jezus Christus in het vlees gekomen is, is uit God.

En Openbaring 22, vers 6 en 7  En Hij zeide tot mij: Deze woorden zijn getrouw en waarachtig, en de Here, de God van de geesten der Profeten, heeft zijn engel gezonden om zijn knechten te tonen hetgeen weldra geschieden moet. En zie, Ik kom spoedig. Zalig hij “of zij”, die de woorden der profetie van dit boek bewaart!

Voorwaar, wie dus Gods boodschappen niet aanvaardt, zal dus niet aanvaard worden door God.
Want God is Heilig!
Ik ga nu, sprak de bode engel Gods, Ruacha, Yeshu, Shalom!

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom! Gods zegen

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Please share and do not change © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Surinamese, Korean, Polish and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com