DutchVideo 2022

Stel u ééns voor dat de Here nu terugkomt!

Voorwaar, alle stammen der aarde zullen over Hem weeklagen wanneer de Opname plaatsvindt.

Gepubliceerd op 5 september 2022 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

 

Volledige weergave:

Hallo, welkom! Op 4 september 2022, kreeg ik, Profeet Benjamin Cousijnsen de volgende boodschap Gods, die ik graag met u wil delen.

Shalom! Ik begroet u in de kadosh, heilige en almachtige Naam van de Koning der koningen, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.

Voorwaar, spits uw oren!
Bent u nu echt wel klaar om Hem te ontmoeten?
Zeg nooit te snel, ‘ja’, maar onderzoekt uw karakter en houding en gedachten ééns heel grondig en bekeer u nu heel snel, nu het nog kan.

Voorwaar, hoewel men roept ‘Halleluja!’, zal het grootste aantal achtergebleven in de kerken zitten omdat de Here de binnenkant echt kent en gedachten.
Ook mag u nu, die standvastig in Christus bent, door het profetische woord dat zeer vast is zeker weten dat Hij spoedig zal komen en dat de boodschappen Gods 100% waar zijn.

Openbaring 22, vers 6 en 7 En Hij zeide tot mij: Deze woorden zijn getrouw en waarachtig, en de Here, de God van de geesten der Profeten, heeft zijn engel gezonden om zijn knechten te tonen hetgeen weldra geschieden moet. En zie, Ik kom spoedig. Zalig hij, die de woorden der profetie van dit boek bewaart!

Voorwaar, let goed op!
Hou op met het veroordelen en twijfelen, deze komen van satan, of u zal inderdaad satan zijn zin geven en achterblijven? Alle voorzeggingen aangaande zijn wederkomst op de wolken zijn letterlijk aan het vervullen. Zeg, Halleluja!

Voorwaar, weet dit, twijfel is zonde.
Wanneer Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus komt gaan er heel wat erge en enge gebeurtenissen gebeuren, wat alle verstand te boven zal gaan. Verder zullen velen zich op de borst slaan en gaan beseffen dat deze dag, de Opname, de Zoon des mensen met grote macht en heerlijkheid Zijn ware, trouwe en ongevaccineerde kinderen heeft thuis gehaald vanwege hun standvastige wandel en geloofsvertrouwen.
Zijn deze woorden niet prachtig om door de ogen van de Here gezien te worden als volhardende, trouwe eindtijdshelden en warriors?

Voorwaar, mijn naam is Revelado, en ben een bode engel Gods.
Weet u, het is heel bijzonder, dat de Heere vele titels heeft zoals, getrouw en waarachtig, het woord Gods, Koning der koningen en Here der heren, onder andere. Zijn grootheid en heerlijkheid is nog vele malen veel groter dan zowel de engelen de hemels kunnen beseffen. Daarom staat er geschreven: ‘En Hij droeg een geschreven Naam, die niemand weet dan Hijzelf.’

Voorwaar, alle stammen der aarde zullen over Hem weeklagen wanneer de Opname plaatsvindt.

Handelingen 1, vers 11 Die ook zeiden: Galileese mannen, wat staat gij daar en ziet op naar de hemel? Deze Jezus, die van u opgenomen is naar de hemel, zal op dezelfde wijze wederkomen, als gij Hem ten hemel hebt zien varen.

Voorwaar, dit is een feit voor de achtergebleven zondaren op de aarde, één van de vreselijkste momenten, maar voor Gods volk het mooiste moment waarop vanuit de hemel ook al geproclameerd is. Halleluja!
De Here, onze God zal waarlijk zeer spoedig Zijn buit binnenhalen. Voorwaar, in de Hemel wordt reeds al lange tijd voorbereidingen getroffen voor Zijn ware kinderen voor het bruiloftsmaal des Lams. Het is belangrijk dat Zijn wederkomst u niet overvalt als een bliksem, donderinslag uit het niets. Iedere dag mag u eigenlijk nog dankbaar zijn dat u zich kan bekeren, maar niet lang meer dan zullen uw kansen die u gekregen heeft verkeken zijn.

Voorwaar, ieder die volhardt tot het einde zal behouden worden.
Onverwachts komt er een blikseminslag, de Opname!

Numeri 6, vers 24 tot en met 26 De Here zegene u en behoede u; de Here doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig; de Here verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede.

Voorwaar,

En Mattheüs 16, vers 27 en 28 Want de Zoon des mensen zal komen in de heerlijkheid zijns Vaders, met zijn engelen, en dan zal Hij een ieder vergelden naar zijn daden. Voorwaar, Ik zeg u: Er zijn sommigen onder degenen, die hier staan, die de dood voorzeker niet zullen smaken, voordat zij de Zoon des mensen hebben zien komen in zijn koninklijke waardigheid.

Tot slot,

Mattheüs 24, vers 27 en 28 Want gelijk de bliksem komt van het oosten en licht tot het westen, zo zal de komst van de Zoon des mensen zijn. Waar het aas is, daar zullen de gieren zich verzamelen.

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!, sprak de bode engel Gods en verdween.

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Please share and do not change © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Surinamese, Korean, Polish, and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com