DutchVideo 2020

Steeds meer wordt de Heer en evenzo de Christenen bespot

In de media wordt steeds vaker gespot over de Here Jezus Christus en de Christenen die in Hem geloven, zoals in films en reclame en shows, met humor onder andere! En velen verliezen hun baan door middel van een smoes van hun werkgever. (After clicking the video, wait for a moment until it plays.)

Gepubliceerd op 13 januari 2020 door Evangelical Endtime Machine International & Heiscoming12

Please share and do not change © BC

 

Volledige weergave:

Hallo, welkom! Op 13 januari 2020 bracht de bode engel de volgende boodschap Gods over aan eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen.

Shalom! Ik begroet u in de almachtige Naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Ruachana, en ben een bode engel Gods.

Voorwaar, deze woorden zijn getrouw en waarachtig en kadosh, heilig!
Kadosh, Heilig is de Here, JHWH, El Elohím, Adonai, Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, de Koning der koningen!

Voorwaar, zalig zijn zij, die niet met de spotters meedoen. 

Openbaring 13, vers 4  En zij aanbaden de draak, omdat hij aan het beest de macht gegeven had, en zij aanbaden het beest, zeggende: Wie is aan het beest gelijk? en: Wie kan er oorlog tegen voeren?
En vers 6  En het beest opende zijn mond tot lasteringen tegen God, om zijn naam te lasteren en zijn tent en hen, die in de hemel wonen.

Voorwaar, meer en meer wordt Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, de levende, opgestane Heer, wederom gepijnigd en bespot en vernederd en gekruisigd.
Voorwaar, in de media wordt vaak gespot over Hem en de Christenen, die in Hem geloven, in Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, zoals in films en reclame en shows, met humor onder andere! Voorwaar, en zo zijn er vele voorbeelden, dat het beest velen verleidt, om tegen de Here en Zijn heiligen oorlog te voeren. Zelfs als men weet, dat die persoon Christen is, wordt hij of zij ontslagen met een smoes, dat hij of zij niet zijn of haar werk goed doet, onder andere! Voorwaar,

Jakobus 1, vers 12 en 13  Zalig is de man, “maar ook de vrouw”, die in verzoeking volhardt, want, wanneer hij “of zij” de proef heeft doorstaan, zal hij “of zij” de kroon des levens ontvangen, die Hij beloofd heeft aan wie Hem liefhebben. Laat niemand, als hij “of zij” verzocht wordt, zeggen: Ik word van Godswege verzocht. Want God kan door het kwade niet verzocht worden en Hijzelf brengt ook niemand in verzoeking.

En 1 Petrus 3, vers 13 tot en met 18  En wie zal u kwaad doen, als gij u beijvert voor het goede? Al moest gij lijden om de gerechtigheid, toch zijt gij zalig. Doch vreest niet voor hun dreiging, en laat u niet verschrikken. Maar heiligt de Christus in uw harten als Here, altijd bereid tot verantwoording aan al wie u rekenschap vraagt van de hoop, die in u is, doch met zachtmoedigheid en vreze, en met een goed geweten, opdat bij al het kwaad, dat men van u spreekt, zij, die uw goede wandel in Christus smaden, beschaamd gemaakt worden. Want het is beter te lijden, indien de wil van God dit eist, goed doende dan kwaad doende. Want ook Christus is eenmaal om de zonden gestorven als rechtvaardige voor onrechtvaardigen, opdat Hij u tot God zou brengen: Hij, die gedood is naar het vlees, maar levend gemaakt naar de geest.
En 1 Petrus 5, vers 7 tot en met 11  Werpt al uw bekommernis op Hem, want Hij zorgt voor u. Wordt nuchter en waakzaam. Uw tegenpartij, de duivel, gaat rond als een brullende leeuw, zoekende wie hij zal verslinden. Wederstaat hem, vast in het geloof, wetende, dat aan uw broederschap in de wereld hetzelfde lijden wordt toegemeten. Doch de God van alle genade, die u in Christus geroepen heeft tot zijn eeuwige heerlijkheid, Hij zal u, na een korte tijd van lijden, volmaken, bevestigen, sterken en grondvesten. Hem zij de kracht in alle eeuwigheid! Amen.

Voorwaar, wees krachtig in de Here!
Het loon van de ongelovigen en spotters en kwaadsprekers is de eeuwige hel.

1 Johannes 5, vers 10 tot en met 12  Wie in de Zoon van God gelooft, heeft het getuigenis in zich; wie God niet gelooft, heeft Hem tot een leugenaar gemaakt, omdat hij “of zij” niet geloofd heeft in het getuigenis, dat God getuigd heeft van zijn Zoon. En dit is het getuigenis: God heeft ons eeuwig leven gegeven en dit leven is in zijn Zoon. Wie de Zoon heeft, heeft het leven; wie de Zoon van God niet heeft, heeft het leven niet.

Voorwaar, wat God voor u klaar heeft, is beter dan alle schatten op de Aarde, die verloren gaan!
Niets kan vergeleken worden met het eeuwige loon van God voor Zijn kinderen, die in Hem geloven!

Johannes 3, vers 16 tot en met 21  Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij “of zij” niet heeft geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen de duisternis liever gehad hebben dan het licht, want hun werken waren boos. Want een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en gaat niet tot het licht, opdat zijn “of haar” werken niet aan de dag komen; maar wie de waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van zijn “of haar” werken blijke, dat zij in God verricht zijn.

En Openbaring 3, vers 21  Wie overwint, hem “of haar” zal Ik geven met Mij te zitten op mijn troon, gelijk ook Ik heb overwonnen en gezeten ben met mijn Vader op zijn troon.
Openbaring 5, vers 13  En alle schepsel in de hemel en op de aarde en onder de aarde en op de zee en alles wat daarin is, hoorde ik zeggen: Hem, die op de troon gezeten is, en het Lam zij de lof en de eer en de heerlijkheid en de kracht tot in alle eeuwigheden.
En Openbaring 20, vers 2 en 3  En hij greep de draak, de oude slang, dat is de duivel en de satan, en hij bond hem duizend jaren, en hij wierp hem in de afgrond en sloot en verzegelde die boven hem, opdat hij de volkeren niet meer zou verleiden, voordat de duizend jaren voleindigd waren; daarna moet hij voor een korte tijd worden losgelaten.

Ik ga nu, sprak Gods bode engel, Ruacha, Yeshu, Shalom!

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Please share and do not change © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Surinamese, Korean, Polish and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com