DutchVideo 2018

Start een goed 2019!

Wees zoals God u bedoeld heeft, en wees echt! U hoeft zich niet te verstoppen. Onderzoek u grondig, en camoufleer u niet, zoals een kameleon, want God roept u om niet schijnheilig te zijn! (After clicking the video, wait for a moment until it plays.)

Gepubliceerd op 27 dec 2018 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

 

Volledige weergave:

Hallo, van harte welkom! Ik ben Profeet Benjamin Cousijnsen. Op 27 december 2018 bracht een bode de volgende boodschap over, die ik heel graag met u wil delen.

Shalom! Ik begroet u in de almachtige Naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Hetrick.

Voorwaar, 

Genesis 1, vers 21  Toen schiep God de grote zeedieren en alle krioelende levende wezens, waarvan de wateren wemelen, naar hun aard, en allerlei gevleugeld gevogelte naar zijn aard. En God zag, dat het goed was.
En vers 24 en 25  En God zeide: Dat de aarde voortbrenge levende wezens naar hun aard, vee en kruipend gedierte en wild gedierte naar hun aard; en het was alzo. En God maakte het wild gedierte naar zijn aard en het vee naar zijn aard en alles wat op de aardbodem kruipt naar zijn aard. En God zag, dat het goed was.
En Genesis 3, vers 1  De slang nu was het listigste van alle dieren des velds, die de Here God gemaakt had. Tot zover.

Voorwaar, zoals je veel slangen hebt in verschillende groottes en kleuren, heb je ook de kameleons.
De camouflage? Daar dienen de tinten van een kameleon niet voor! Van kleur veranderen doen ze om drie andere reden, zoals:
*afkoelen, met een lichte kleur,
*opwarmen, met een donkere kleur, of
*met elkaar communiceren.

Over kameleons kan ik u veel vertellen…
Kameleons verkleuren zich niet om zich te verstoppen; hier hou ik het even bij. Sommige mensen zijn zo listig als een slang, hoewel God de dieren maakte in liefde, en de mens. Zoals ik al zei, kameleons verkleuren niet om zich te verstoppen. Adam en Eva verkleurden wel, en verstopten zich.

Genesis 3, vers 8 tot en met 11  Toen zij het geluid van de Here God hoorden, die in de hof wandelde in de avondkoelte, verborgen de mens en zijn vrouw zich voor de Here God tussen het geboomte in de hof. En de Here God riep de mens tot Zich en zeide tot hem: Waar zijt gij? En hij zeide: Toen ik uw geluid in de hof hoorde, werd ik bevreesd, want ik ben naakt; daarom verborg ik mij. En Hij zeide: Wie heeft u te kennen gegeven, dat gij naakt zijt? Hebt gij van de boom gegeten, waarvan Ik u verboden had te eten?

Zo zijn er ook verschillende mensen, die zich camoufleren van de buitenkant, zoals een kameleon, en zich achter hun ware gezicht verschuilen.
Ook zijn er, die insecten eten en spinnen en vogels, zoals een kameleon. Kameleons kunnen trouwens zelf ultraviolet licht zien. Voorwaar, wees zoals God u bedoeld heeft, en echt! Kijk met geestelijke ogen, niet ultraviolet! U hoeft zich niet te verstoppen. Onderzoek u grondig, en camoufleer u niet, want God roept u om niet schijnheilig te zijn, maar heilig van wandel. Wees geen kameleon of een slang, maar werk aan uw relatie met Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Amen!

Johannes 3, vers 16 tot en met 21  Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij “of zij” niet heeft geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen de duisternis liever gehad hebben dan het licht, want hun werken waren boos. Want een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en gaat niet tot het licht, opdat zijn “of haar” werken niet aan de dag komen; maar wie de waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van zijn “of haar” werken blijke, dat zij in God verricht zijn.

Start een goed 2019!
Ik ga nu, sprak Hetrick, Ruacha, Yeshu, Shalom!

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom! En een gezegend 2019

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Please share and do not change © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Surinamese, Korean, Polish and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com