DutchVideo 2015

Sta stil bij wat Yeshua HaMasiach, Jezus Christus, zou denken en zeggen!

Boodschap Gods: Voorwaar, stop eens om de problemen te gedenken en sta niet stil voor wat anderen van jou kunnen denken. Maar sta eens stil bij wat Hij, uw Adonai, JHWH, Yeshua HaMasiach Jezus Christus, zou denken en zou zeggen!

Gepubliceerd op 23 maart 2015 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

stop thinking and talking about problems

Volledige weergave:

Hallo, van harte welkom! Op 23 maart 2015 bracht een bode engel Gods woord voor woord de volgende boodschap over aan eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen.

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, kind des Allerhoogsten, mijn naam is Bessani en ben een bode engel Gods.

Voorwaar, laat uw trouw voor eeuwig standvastig in Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, zijn!
Voorwaar,

Sirach 41, vers 16  Schaam je voor de dingen die ik zal noemen. Het is niet goed je voor alles te schamen en niet ieders oordeel is betrouwbaar.
Sirach 42, vers 15 tot en met Sirach 43, vers 2  Ik zal de werken van de Heer gedenken en vertellen wat ik heb gezien. Door het woord van de Heer bestaan zijn werken, zijn bevelen werden overeenkomstig zijn wensen uitgevoerd. De zon ziet lichtend op alles neer, de Heer vervult zijn werk met luister. Zelfs zijn heiligen zijn niet in staat over alle wonderbare werken te vertellen, die hij, de almachtige Heer, tot stand heeft gebracht; alles is door zijn macht gevestigd. Hij peilt de afgrond en de harten van de mensen en doorziet hun heimelijke plannen. Want de Allerhoogste weet alles en kent de eeuwige tekenen. Hij verkondigt wat voorbij is en wat komen zal en brengt de sporen aan het licht van wat verborgen is. Geen enkele gedachte ontgaat hem en niet één woord is voor hem verborgen. Hij heeft de meesterwerken van zijn wijsheid geordend, hij is onveranderlijk, van vóór het begin tot in eeuwigheid. Aan hem wordt niets toegevoegd of afgedaan, hij heeft van niemand raad nodig. Hoe bekoorlijk zijn zijn werken, hoe schitterend om te zien. Alles leeft en blijft tot in eeuwigheid, het gehoorzaamt hem wanneer het nodig is. Alles bestaat twee aan twee, het een tegenover het ander, hij heeft niets gemaakt dat onvolledig is. Het ene schepsel bevestigt hoe goed het andere is, wie heeft ooit genoeg van zijn luister gezien? De roem van de hemel is het heldere firmament, de aanblik van de hemel is een en al pracht. De zon verkondigt bij haar opkomst hoe wonderbaarlijk het werk is van de Allerhoogste.

Voorwaar, kadosh, kadosh, kadosh, heilig, heilig, heilig is Yeshua HaMashiach, Jezus Christus!
Voorwaar, stop eens om de problemen te gedenken, en sta niet stil voor wat anderen van jou kunnen denken. Maar sta eens stil bij wat Hij, uw Adonai, JHWH, Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, zou denken en zou zeggen!

Jesaja 48, vers 16  Nadert tot Mij, hoort dit: Van de aanvang af heb Ik niet in het verborgene gesproken; ten tijde dat het geschiedt, ben Ik daar. Tot zover.

Voorwaar, al lijkt uw werk onmogelijk, vraag Yeshua HaMashiach, Jezus Christus!

Psalm 121, vers 1 en 2  Ik hef mijn ogen op naar de bergen: vanwaar zal mijn hulp komen? Mijn hulp is van de Here, die hemel en aarde gemaakt heeft.

Lukas 12, vers 6 tot en met 10  Worden niet vijf mussen verkocht voor twee duiten, en niet één van die is vergeten voor God. Ja, zelfs de haren van uw hoofd zijn alle geteld. Weest niet bevreesd: gij gaat vele mussen te boven. Ik zeg u: Een ieder, die Mij belijden zal voor de mensen, hem zal ook de Zoon des mensen belijden voor de engelen Gods; maar wie Mij verloochenen zal voor de mensen, die zal verloochend worden voor de engelen Gods. En een ieder, die een woord zal spreken tegen de Zoon des mensen, het zal hem vergeven worden; maar wie tegen de heilige Geest zal lasteren, het zal hem niet vergeven worden.

Voorwaar, open uw ogen.
Voordat gij geboren was, had de machtige God van Abraham, Izaäk en Jakob Zijn plan allang klaar!

Psalm 125, vers 1  Wie op de Here vertrouwen, zijn als de berg Sion, die niet wankelt,  maar voor altoos blijft.
Psalm 126, vers 5  Wie met tranen zaaien, zullen met gejuich maaien.

Sirach 33, vers 1 en 2  Wie ontzag heeft voor de Heer wordt niet door het kwaad getroffen; treffen hem beproevingen, dan komt hij ze te boven. Een wijs mens veracht de wet niet, maar wie veinst dat hij de wet liefheeft, is als een schip in een storm.

Voorwaar, welke storm kan Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, niet laten zwijgen? 

Sirach 50, vers 28 en 29  Gelukkig is wie zich in deze lessen verdiept, wie ze ter harte neemt wordt wijs. Als je ernaar handelt word je sterk in alles, want ontzag voor de Heer wijst je de weg. De Heer geeft wijsheid aan de vromen. Tot zover.

Johannes 3, vers 16 en 17  Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem behouden worde.

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel van God, en verdween.

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom! Gods zegen

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Deel deze belangrijke boodschappen!
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Korean and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com