DutchVideo 2016

Sta open voor Gods heilige boodschappen!

Waarom verbaasd? Vanaf het begin zond God engelen naar de aarde, en dit gebeurt nu ook. En God spreekt nu in deze dagen tot Zijn Profeet Benjamin Cousijnsen, zoals in de oude dagen!

Gepubliceerd op 7 sept 2016 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

Coin with angel's wings

Volledige weergave: 

Hallo, van harte welkom! De volgende boodschap Gods werd op 7 september 2016 woord voor woord overgeleverd door Gods bode engel aan Profeet Benjamin Cousijnsen.

Shalom! Ik begroet u in de almachtige naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Revelado en ben een bode engel Gods.

Waarom verbaasd? 

Openbaring 22, vers 6  En Hij zeide tot mij: Deze woorden zijn getrouw en waarachtig, en de Here, de God van de geesten der Profeten, heeft zijn engel gezonden om zijn knechten te tonen hetgeen weldra geschieden moet.
En vers 16  Ik, Jezus, heb mijn engel gezonden, om ulieden dit te betuigen voor de gemeenten. Ik ben de wortel en het geslacht van David, de blinkende morgenster.
En vers 18  Ik betuig aan een ieder, die de woorden der profetie van dit boek hoort: Indien iemand hieraan toevoegt, God zal hem toevoegen de plagen, die in dit boek beschreven zijn.
Vers 19  En indien iemand afneemt van de woorden van het boek dezer profetie, God zal zijn deel afnemen van het geboomte des levens en van de heilige stad, welke in dit boek beschreven zijn.

Voorwaar, engelen worden minstens 108 keer in het Oude Testament genoemd, en 165 keer in het Nieuwe Testament.
Voorwaar, luistert aandachtig!

Job 38, vers 4 tot en met 7  Waar waart gij, toen Ik de aarde grondvestte? Vertel het, indien gij inzicht hebt! Wie heeft haar afmetingen bepaald? Gij weet het immers! Of wie heeft over haar het meetsnoer gespannen? Waarop zijn haar pijlers neergelaten, of wie heeft haar hoeksteen gelegd, terwijl de morgensterren tezamen juichten, en al de zonen Gods jubelden?

En Genesis 1, vers 1  In den beginne schiep God de hemel en de aarde.

Voorwaar!
En God schiep de engelen onmiddellijk nadat Hij de hemelen schiep, en voordat Hij de aarde schiep. Voorwaar, ik zeg u: Kadosh, kadosh, kadosh, heilig, heilig, heilig en machtig, machtig, machtig is uw Rabboeni!

Jeremia 32, vers 27  Zie, Ik, de Here, ben de God van al wat leeft; zou voor Mij iets te wonderlijk zijn?

Voorwaar, God schiep de engelen,
ook morgensterren en zonen Gods genoemd, en tijdreizigers genoemd, en bode engelen genoemd. Vanaf het begin zond God engelen naar de aarde, en dit gebeurt nu ook! En God spreekt tot Zijn Profeet Benjamin Cousijnsen op dezelfde wijze, zoals in de oude dagen geschiedde, ook nu in deze dagen. Ondertussen zijn er meer dan 3.000 boodschappen Gods overgebracht in de naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus van Nazareth! Luister ook naar de boodschappen, en stel u open voor de boodschappen Gods en Zijn ware eindtijdprofeet, Benjamin Cousijnsen.

Luister ook naar de boodschap, met de titel:
‘Profeten en engelen Gods hebben een belangrijke taak in dienst van de Allerhoogste!’ Via de Search balk kunt u de titel vinden. Ook kunt u andere titels daar laten zoeken, waar u naar wilt luisteren. Voorwaar,

Kolossenzen 2, vers 8 en 9  Ziet toe, dat niemand u medeslepe door zijn wijsbegeerte en door ijdel bedrog in overeenstemming met de overlevering der mensen, met de wereldgeesten en niet met Christus, want in Hem woont al de volheid der godheid lichamelijk.
En vers 15  Hij heeft de overheden en machten ontwapend en openlijk tentoongesteld en zo over hen gezegevierd.
En Kolossenzen 3, vers 1  Indien gij dan met Christus opgewekt zijt, zoekt de dingen, die boven zijn, waar Christus is, gezeten aan de rechterhand Gods.

Voorwaar, sta open voor de heilige boodschappen Gods!
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak Gods bode engel, en verdween.

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom! God zegene u

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Please share and do not change © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Korean, Polish and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com