DutchVideo 2015

Sta op, dappere heldinnen, en verspreid Zijn woord!

Boodschap Gods: Voorwaar, juist in de eindtijd zijn vrouwen, net als mannen, geroepen om anderen te dienen, om de vrucht van de Geest te laten werken. De Heer Yeshua HaMasiach, Jezus Christus van Nazareth, zegt u: Sta op, dappere helden in de eindtijd, en verspreid Zijn woord, want de aanklacht van Eva is ingetrokken!

Gepubliceerd op 13 juli 2015 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

Women's ministry

Volledige weergave: 

Hallo, van harte welkom! Op 13 juli 2015 bracht een bode engel Gods woord voor woord deze boodschap over, in opdracht van de almachtige God, de God van Abraham, Izaäk en Jakob, aan eindtijdprofeet van de laatste dagen, Benjamin Cousijnsen.

Shalom! Ik begroet u in de almachtige naam van Yeshua HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Lovesadai en ben een bode engel Gods.

Voorwaar, 

1 Timotheüs 2, vers 5 tot en met 7  Want er is één God en ook één middelaar tussen God en mensen, de mens Christus Jezus, die Zich gegeven heeft tot een losprijs voor allen; en daarvan wordt getuigd te juister tijd. En ik ben daartoe als een verkondiger en een apostel gesteld – ik spreek waarheid en geen leugen – als een leermeester der heidenen in geloof en waarheid.

Voorwaar, wat vrouwen in de bediening betreft, daar is Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, El Elohím, JHWH, uw Rabboeni, duidelijk over!

1 Timotheüs 2, vers 11 tot en met 15  Een vrouw moet zich rustig, in alle onderdanigheid, laten onderrichten, maar ik sta niet toe, dat een vrouw onderricht geeft of gezag over de man heeft; zij moet zich rustig houden. Want eerst is Adam geformeerd, en daarna Eva. En Adam heeft zich niet laten verleiden, maar de vrouw is door de verleiding in overtreding gevallen; doch zij zal behouden worden, kinderen ter wereld brengende, indien zij blijft in geloof, liefde en heiliging, met ingetogenheid.

Voorwaar, Paulus zei heel duidelijk:
“Ik sta niet toe, dat een vrouw onderricht geeft of gezag over de man heeft”. Tot zover.
Het waren andere tijden! Via de werken van Paulus legt God, via hem, de vrouwen beperkingen op, om niet te dienen in rollen, waarin de vrouwen een geestelijk onderwijzend gezag over de mannen zouden hebben. Voorwaar, waarom zouden vrouwen mannen niet mogen onderwijzen, of gezag over de mannen mogen hebben?
De misleiding, dat Eva Gods gebod overtrad en Adam verleidde, wordt vaak gezien als een excuus. Als gevolg hiervan heeft God het primaire gezag over het onderwijs in de kerk aan de mannen gegeven. Vrouwen blinken uit, wat betreft hun gaven, in gastvrijheid, mededogen, onderwijzen en helpen. Een groot gedeelte van de bediening van de kerk is afhankelijk van vrouwen in de kerk!

1 Korinthiërs 11, vers 3  Ik wil echter, dat gij dit weet: het hoofd van iedere man is Christus, het hoofd der vrouw is de man, en het hoofd van Christus is God.
En 1 Korinthiërs 11, vers 11 en 12  En toch, in de Here is evenmin de vrouw zonder man iets, als de man zonder vrouw. Want gelijk de vrouw uit de man is, zo is ook de man door de vrouw; alles is echter uit God.

Voorwaar, juist in de eindtijd zijn vrouwen, net als mannen, geroepen om anderen te dienen, om de vrucht van de Geest te laten werken! 

Efeziërs 4, vers 11  En Hij heeft zowel apostelen als profeten gegeven, zowel evangelisten als herders en leraars.

En 1 Korinthiërs 12, vers 29  Zijn zij soms allen apostelen? Allen profeten? Allen leraars? Allen krachten?

Voorwaar, prijs Yeshua HaMashiach, Jezus Christus!
Allen zijt gij één in Hem.

1 Korinthiërs 12, vers 13 en 14  Want door één Geest zijn wij allen tot één lichaam gedoopt, hetzij Joden, hetzij Grieken, hetzij slaven, hetzij vrijen, en allen zijn wij met één Geest gedrenkt. Want het lichaam bestaat toch ook niet uit één lid, maar uit vele leden.

Voorwaar, door Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, zijt gij gelijkgesteld aan de man in de bedieningen.
En aan het kruis heeft Hij de zonden op zich genomen. De aanklacht van Eva is ingetrokken, zeg ik u!

Johannes 3, vers 16 en 17  Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem behouden worde.

Voorwaar, Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, zegt u:
Wat voor bediening heeft de Heilige Geest aan u toebedeeld?
Onderzoek u eens en bid ervoor, wat u het meest op uw hart ligt. Kijk vooruit en laat u gebruiken tot de eer en glorie van Zijn heilige naam, de naam van Yeshua HaMashiach, Jezus Christus. Sta op, dappere helden in de eindtijd, en verspreid Zijn woord!

Amen!
De Here zegene u, Ruacha, Yeshu, Shalom!

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Deel deze belangrijke boodschappen!
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Korean, Polish and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com