DutchVideo 2022

Sta klaar, want Zijn heil staat gereed om te komen!

Hij “JHWH” zegt: Verhoogt, verhoogt, bereidt de weg. “Zondig niet!” Verwijdert “al” de struikelblokken van de weg.

Gepubliceerd op 14 april 2022 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

 

Volledige weergave:

Hallo, welkom! Op 12 april 2022, kreeg Ik, Profeet Benjamin Cousijnsen de volgende boodschap Gods, die ik graag met u wil delen.

Shalom! Ik begroet u in de kadosh, heilige en almachtige Naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus van Nazareth.

Voorwaar, zo spreekt de Here:

Jesaja 54, vers 7 Een kort ogenblik heb Ik, “JHWH”, u verlaten, maar met groot erbarmen zal Ik u tot Mij nemen.
En Jesaja 55, vers 9 Want zoals de hemelen hoger zijn dan de aarde, zo zijn mijn wegen hoger dan uw wegen en mijn gedachten dan uw gedachten.
En Jesaja 56, vers 1 Zo zegt de Here: Onderhoudt het recht en doet gerechtigheid, want mijn heil staat gereed om te komen en mijn gerechtigheid om zich te openbaren.

En Openbaring 16, vers 15 Zie, Ik kom als een dief. Zalig hij “of zij”, die waakt en zijn “of haar” klederen bewaart, opdat hij “of zij” niet naakt wandele en zijn “of haar” schaamte niet gezien worde.
En Jesaja 57, vers 10 Door uw verre tocht werd gij moede, toch hebt gij niet gezegd: Ik geef het op. Nieuwe kracht hebt gij gevonden “in Mij”; daarom werd gij niet uitgeput.

Voorwaar, neigt uw oor en hoort, opdat uw ziel leve voor eeuwig.
Voorwaar, mij naam is Blesia, en ben een bode engel Gods.

Jesaja 57, vers 14 en 15 Hij “JHWH” zegt: Verhoogt, verhoogt, bereidt de weg. “Zondig niet!” Verwijdert “al” de struikelblokken van de weg…tot zover. Want zo zegt de Hoge en Verhevene, “de Here”, die in “alle” eeuwigheid troont en wiens naam de “Kadosh”, Heilige is: In den hoge en in het heilige woon Ik en bij de verbrijzelde en nederige van geest, om de geest der nederigen en het hart der verbrijzelden te doen opleven.

Voorwaar, maakt u niet bezorgd.

Mattheüs 13, vers 16 Maar uw ogen zijn zalig, omdat zij zien en uw oren, omdat zij horen.
En Mattheüs 24, vers 44 Daarom, “wees krachtig in de Here en” weest ook gij bereid, “en houdt u verre van alle soorten kwaad” want op een uur, dat gij het “echt” niet verwacht, komt de Zoon des mensen.
En Marcus 1, vers 15 En Hij zeide: De tijd is vervuld en het Koninkrijk Gods is nabijgekomen. Bekeert u en gelooft het evangelie.

En Efeziërs 6, vers 13, 16 en 18 Neemt daarom de wapenrusting Gods, om weerstand te kunnen bieden in de boze dag en om, uw taak geheel vervuld hebbende, stand te houden. Neemt bij dit alles het schild des geloofs ter hand, waarmede gij al de brandende pijlen van de boze zult kunnen doven. En bidt daarbij met aanhoudend bidden en smeken bij elke gelegenheid in de Geest, daartoe wakende met alle volharding en smeking voor alle heiligen.

En Filippenzen 1, vers 6 Hiervan toch ben ik ten volle overtuigd, dat Hij, die in u een goed werk is begonnen, dit ten einde toe zal voortzetten, tot de dag van Christus Jezus.
En vers 9 en 10 En dit bid ik, dat uw liefde nog steeds meer overvloedig moge zijn in helder inzicht en alle fijngevoeligheid, om te onderscheiden, waarop het aankomt. Dan zult gij rein en onberispelijk zijn tegen de dag van Christus.

En ten slotte,

Openbaring 22, vers 20 en 21 Hij, die deze dingen getuigt, zegt: Ja, Ik kom spoedig. Amen, kom, Here Jezus! De genade van de Here Jezus zij met u allen.

Wie oordeelt over anderen zal zelf veroordeeld worden door de Here.
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!, sprak de bode engel Gods en verdween.

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Please share and do not change © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Surinamese, Korean, Polish, and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com