DutchVideo 2022

Sta klaar, geliefden en echte kinderen Gods!

Nu vrezen de wetenschappers het ergste en zien enorme veranderingen aan de lucht en wolken en aan de maan en sterren, onder andere, en nemen vele eindtijdtekenen waar, die duidelijk verwijzen naar een bijzondere gebeurtenis.

Gepubliceerd op 24 mei 2022 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

 

Volledige weergave:

Hallo, welkom! Op 23 mei 2022, kreeg Ik, Profeet Benjamin Cousijnsen de volgende boodschap Gods, die ik graag met u wil delen.

Shalom! Ik begroet u in de kadosh, heilige en almachtige Naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.

Voorwaar, vele onderzoekers wereldwijd hebben keer op keer de regeringsleiders gewaarschuwd en men doet er weinig aan, vanwege dat men veel te lang gewacht heeft met ingrijpen.
Nu vrezen de wetenschappers het ergste. De regeringsleiders durven de mensheid niet te verontrusten met deze snelle klimaatverandering en zelfs vele wereldwijde wetenschappers zien weer enorme veranderingen aan de lucht en wolken en aan de maan en sterren, onder andere, en nemen vele eindtijdtekenen waar, die duidelijk verwijzen naar een bijzondere gebeurtenis; de wederkomst van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. De sterrenkundige wetenschappers durven niet te zeggen dat het erop lijk dat God bezig is met veranderingen en het herinrichten voor de Opname.

Voorwaar, mijn naam is Reamach, en ben een bode engel Gods.
Voorwaar, en zo duiden ook vele gebeurtenissen in de wereld zoals al die virussen en wat eerder voorzegd is door Profeet Benjamin Cousijnsen, dat werkelijk gebeurt. Een enorme wereldwijde ramp staat er te gebeuren.

Openbaring 17, vers 5 En op haar voorhoofd was een naam geschreven, een geheimenis: het grote Babylon, moeder van de hoeren en van de gruwelen der aarde.
En vers 8 en 9 Het beest, dat gij zaagt, was en is niet, en het zal opkomen uit de afgrond en het vaart ten verderve; en zij, die op de aarde wonen, wier naam niet geschreven zijn in het boek des levens van de grondlegging der wereld af, zullen zich verbazen, als zij zien, dat het beest was en niet is en er toch zal zijn. Hier is het verstand, dat wijsheid heeft: De zeven koppen zijn zeven bergen, waarop de vrouw gezeten is.

Voorwaar, maar voordat het allerergste komt, zal de bazuin klinken.

Openbaring 14, vers 14 En ik zag en zie, een witte wolk, en op de wolk iemand gezeten als eens mensenzoon met een gouden kroon op zijn hoofd en een scherpe sikkel in zijn hand.
En vers 16 En Hij, die op de wolk gezeten was, zond zijn sikkel uit op de aarde, en de aarde werd gemaaid.
En Mattheüs 24, vers 31 En Hij zal zijn engelen uitzenden met luid bazuingeschal en zij zullen zijn uitverkorenen verzamelen uit de vier windstreken, van het ene uiterste der hemelen tot het andere.
En Mattheüs 24, vers 27 Want gelijk de bliksem komt van het oosten en licht tot het westen, zo zal de komst van de Zoon des mensen zijn.
En Openbaring 21, vers 4 En Hij zal alle tranen van hun ogen afwissen, en de dood zal niet meer zijn, noch rouw, noch geklaag, noch moeite zal er meer zijn, want de eerste dingen zijn voorbijgegaan.

Voorwaar,

Openbaring 22, vers 6 En Hij zeide tot mij: Deze woorden zijn getrouw en waarachtig, en de Here, de God van de geesten der Profeten, heeft zijn engel gezonden om zijn knechten te tonen hetgeen weldra geschieden moet.
En vers 14 Zalig zij, die hun gewaden wassen, opdat zij recht mogen hebben op het geboomte des levens en door de poorten ingaan in de stad.
En vers 20 en 21 Hij, die deze dingen getuigt, zegt: Ja, Ik kom spoedig. Amen, kom, Here Jezus! De genade van de Here Jezus zij met u allen.

Tot slot,

Openbaring 6, vers 15 tot en met 17 En de koningen der aarde en de groten en de oversten over duizend en de rijken en de machtigen en iedere slaaf en vrije verborgen zich in de holen en de rotsen der bergen; en zij zeiden tot de bergen en tot de rotsen: Valt op ons en verbergt ons voor het aangezicht van Hem, die gezeten is op de troon, en voor de toorn van het Lam; want de grote dag van hun toorn is gekomen en wie kan bestaan?

Sta klaar, geliefden en echte kinderen Gods!

Mattheüs 24, vers 44 Daarom, weest ook gij bereid, want op een uur, dat gij het niet verwacht, komt de Zoon des mensen.

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!, sprak de bode engel Gods en verdween.

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Please share and do not change © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Surinamese, Korean, Polish, and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com