DutchTo the futureVideo 2012

Sta klaar en zie uit, want uw Koning komt!

02-08-2012  BOODSCHAP GODS: GOD VERLANGDE ZIJN GESCHRIFTEN TOT DE MENSEN TE BRENGEN, OMDAT ER OOK VELEN ZIJN, DIE GEEN BIJBEL HEBBEN! OVERDENK DEZE GESCHRIFTEN GODS, SPRAK DE BODE ENGEL GODS.

Gepubliceerd op 3 aug 2012 door eindtijdspace

Please share, and don’t change! © BC

De Koning komt!

Volledige weergave:

Hallo! In de loop van de avond van 2 augustus 2012 bracht de bode engel Gods deze boodschap over aan Benjamin Cousijnsen.

Shalom Benjamin! Mijn naam is Donder. Benjamin, Profeet van de ware God van Abraham, Izaäk en Jakob, ik mag u de volgende boodschap brengen in de naam van Yeshua HaMashiach.

Mattheüs 25, vers 13  Waakt dan, want gij weet de dag noch het uur.

Openbaring 15, vers 5 tot en met 8  En daarna zag ik, en de tempel van de tent der getuigenis in de hemel ging open… Let op, wat ik u verder vertel!… en de zeven engelen, die de zeven plagen hadden, kwamen uit de tempel, bekleed met rein en blinkend linnen en de borst omgord met een gouden gordel… Velen geloven dat er geen dieren in de hemel zijn, maar ik vertel u verder, vanaf vers 7…  En een van de vier dieren gaf aan de zeven engelen zeven gouden schalen, vol van de gramschap van God, die leeft tot in alle eeuwigheden. En de tempel werd vervuld met rook vanwege de heerlijkheid Gods en vanwege zijn kracht; en niemand kon de tempel binnengaan, voordat de zeven plagen der zeven engelen voleindigd waren.

Exodus 14, vers 19 en 20  Toen verliet de Engel Gods, die vóór het leger van Israël uitging, zijn plaats en ging achter hen aan; ook verliet de wolkkolom haar plaats aan hun spits en ging achter hen staan. Zo kwam zij tussen het leger van de Egyptenaren en dat van de Israëlieten in, – en de wolk was duisternis, maar tegelijk verlichtte zij de nacht – zodat de een de ander niet kon naderen, de gehele nacht.

Openbaring 18, vers 1 tot en met 4  Hierna zag ik een andere engel, die grote macht had, nederdalen uit de hemel, en de aarde werd door zijn lichtglans verlicht. En hij riep met sterke stem, zeggende: Gevallen, gevallen is de grote stad Babylon en zij is geworden een woonplaats van duivelen, een schuilplaats van alle onreine geesten en een schuilplaats van alle onrein en verfoeid gevogelte, omdat van de wijn van de hartstocht harer hoererij al de volken gedronken hebben en de koningen der aarde met haar gehoereerd hebben en de kooplieden der aarde rijk geworden zijn uit de macht harer weelderigheid.

Openbaring 16, vers 1  En ik hoorde een luide stem uit de tempel zeggen tot de zeven engelen: Gaat heen en giet de zeven schalen van de gramschap Gods uit op de aarde.

Mattheüs 24, vers 44  Daarom, weest ook gij bereid, want op een uur, dat gij het niet verwacht, komt de Zoon des mensen.

Mattheüs 24, vers 39 en 40  En zij niets bemerkten, eer de zondvloed kwam en hen allen wegnam, zo zal ook de komst van de Zoon des mensen zijn. 

Handelingen 2, vers 19 tot en met 21  En Ik zal wonderen geven in de hemel boven en tekenen op de aarde beneden: bloed en vuur en rookwalm. De zon zal veranderen in duisternis en de maan in bloed, voordat de grote en doorluchtige dag des Heren komt. En het zal zijn, dat al wie de naam des Heren aanroept, behouden zal worden.

Maar dan moeten ze echt berouw hebben van hun zonden.

Mattheüs 6, vers 9 tot en met 14  Bidt gij dan aldus: Onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worde geheiligd; uw Koninkrijk kome; uw wil geschiede, gelijk in de hemel alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood; en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren; en leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want Uwer is het Koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in der eeuwigheid. Amen.

Benjamin, God verlangde om Zijn Geschriften tot de mensen te brengen, omdat er ook velen zijn die geen Bijbel hebben.

Overdenk deze Geschriften Gods, en de Here, Yeshua HaMashiach, zal u tegemoetkomen, die zeer spoedig zal wederkomen. God heeft ons gezegd: U hebt alles in gereedheid gebracht, engelen. Zeg dit tegen de kinderen Gods. Geef het door! Ik zal de tijd openbaren. Maak u klaar, want gij weet met de engelen Gods de tijd wel. Het uur en de dag. Houd uw hoofd omhoog, de Koning komt!

Benjamin, ik ga nu, en Yeshua HaMashiach zal Zijn werk brengen op een plek, waar het nodig is, wereldwijd, tot de uithoeken. De Here zegent Zijn werkers; Hij zal grote werken doen, waarvan u niet weet.

Shalom!

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen

Use Google Translate and Bookmark it. Deel deze belangrijke boodschappen!

Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Korean and Russian!

Bron:  Evangelicalendtimemachine.com