DutchVideo 2019

Spits uw oren voor de Koning der koningen

En wees open en nederig naar uw Abba, Vader, en ga in aanbidding met een geest vol ontzag en respect, want Hij is Kadosh, Heilig en Machtig! Gedenk wat Hij voor u gedaan heeft. (After clicking the video, wait for a moment until it plays.)

Gepubliceerd op 7 mrt 2019 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

 

Volledige weergave:

Hallo, van harte welkom! Ik ben Profeet Benjamin Cousijnsen. Op 7 maart 2019 bracht een bode engel Gods de volgende boodschap over, die ik heel graag met u wil delen.

Shalom! Ik begroet u in de almachtige Naam van Yeshua HaMashiach, Isa, Jezus Christus, JHWH.

Voorwaar, spits uw oren voor wat de Koning der koningen tot u zegt!
Voorwaar, 

Hebreeën 11, vers 1  Het geloof nu is de zekerheid der dingen, die men hoopt, en het bewijs der dingen, die men niet ziet.

Jakobus 1, vers 13  Laat niemand, als hij verzocht wordt, zeggen: Ik word van Godswege verzocht. Want God kan door het kwade niet verzocht worden en Hijzelf brengt ook niemand in verzoeking.

Hebreeën 10, vers 22  Laten wij toetreden met een waarachtig hart, in volle verzekerdheid des geloofs, met een hart, dat door besprenging gezuiverd is van besef van kwaad, en met een lichaam, dat gewassen is met zuiver water.
En Hebreeën 9, vers 14  Hoeveel te meer zal het bloed van Christus, die door de eeuwige Geest Zichzelf als een smetteloos offer aan God gebracht heeft, ons bewustzijn reinigen van dode werken, om de levende God te dienen?

Zeg: “Halleluja!” 

Hebreeën 4, vers 13  En geen schepsel is voor Hem verborgen, want alle dingen liggen open en ontbloot voor de ogen van Hem, voor wie wij rekenschap hebben af te leggen.

En 2 Timotheüs 2, vers 5 en vers 7  En is iemand een kampvechter, dan ontvangt hij “of zij” de krans alleen, als hij “of zij” volgens de regels van de kamp heeft gestreden. Let wel op wat ik zeg, want de Here zal u in alles inzicht geven.

Voorwaar, mijn naam is Talisali, en ben een bode engel Gods. 

Johannes 4, vers 24  God is geest en wie Hem aanbidden, moeten aanbidden in geest en in waarheid.

Voorwaar, wees open naar uw Abba, Vader.
En wees nederig, en ga in aanbidding met een geest vol ontzag en respect, want Hij is Kadosh, Heilig en Machtig!

Sirach 2, vers 12 tot en met 18  Wee de laffe harten en de slappe handen, de zondaar die twee paden bewandelt. Wee het wankelmoedig hart, want het heeft geen vertrouwen; daarom wordt het niet beschermd. Wee jullie die niet langer volharden, wat zul je doen als God je opzoekt? Wie ontzag heeft voor de Heer verzet zich niet tegen zijn woorden, wie hem bemint volgt zijn wegen. Wie ontzag heeft voor de Heer wil hem welgevallig zijn. Wie hem bemint leeft volledig vanuit de wet. Wie ontzag heeft voor de Heer houdt zijn hart bereid en vernedert zich voor hem. ‘We vallen liever in handen van de Heer dan in handen van mensen, want zijn ontferming is zo groot als zijn majesteit’.

En Psalm 62, vers 6 tot en met 8  Waarlijk, mijn ziel, keer u stil tot God, want van Hem is mijn verwachting; waarlijk, Hij is mijn rots en mijn heil, mijn burcht, ik zal niet wankelen. Op God rust mijn heil en mijn eer, mijn sterke rots, mijn schuilplaats is in God.

Voorwaar, gedenk Zijn goedheid en genade en al Zijn werken, wat Hij voor u gedaan heeft! 

Jeremia 32, vers 27  Zie, Ik, de Here, ben de God van al wat leeft; zou voor Mij iets te wonderlijk zijn?

En Johannes 14, vers 15  Wanneer gij Mij liefhebt, zult gij mijn geboden bewaren.

Amen!
Ik ga nu, sprak de bode engel Gods, Ruacha, Yeshu, Shalom!

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom! Gods zegen

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Please share and do not change © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Surinamese, Korean, Polish and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com