DutchVideo 2022

Speel geen toneel uitvoering!

Voorwaar, kadosh, heilig is de Here en Hij weet en ziet alles.

Gepubliceerd op 11 november 2022 door Evangelical Endtime Machine International

Gelieve te delen en niet te veranderen © BC

 

Volledige weergave:

Hallo, welkom! Op 10 november 2022, kreeg ik, Profeet Benjamin Cousijnsen de volgende boodschap Gods, die ik graag met u wil delen.

Shalom! Ik begroet u in de kadosh, heilige en almachtige Naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Rafaël, en ben een bode engel Gods.

Voorwaar, het is goed om zichzelf te onderzoeken en om uzelf open te stellen voor de Heilige Geest Gods zodat de Heilige Geest u kan aanraken.
Voorwaar, niet de Heilige Geest moet zich aanpassen aan u, maar andersom.

Johannes 13, vers 20 Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Wie ontvangt, die Ik zend, ontvangt Mij, en wie Mij ontvangt, ontvangt Hem, die Mij gezonden heeft.
En Johannes 14, vers 18 Ik zal u niet als wezen achterlaten. Ik kom tot u.
En vers 26 Maar de Trooster, de heilige Geest, die de Vader zenden zal in mijn naam, die zal u alles leren en u te binnen brengen al wat Ik u gezegd heb.

Voorwaar, wees nederig en respectvol en netjes tegen de Kadosh, Heilige Geest Gods en buig uw knieën en wees eerbiedig in uw gebeden en zuiver van hart en ziel en verstand.
Heet de Kadosh, Heilige Geest Gods welkom!

Johannes 15, vers 14 Gij zijt mijn vrienden, indien gij doet, wat Ik u gebied.
En vers 16 Niet gij hebt Mij, maar Ik heb u uitgekozen en u aangewezen, opdat gij zoudt heengaan en vrucht dragen en uw vrucht zou blijven, opdat de Vader u alles geve, wat gij Hem bidt in mijn naam.

Voorwaar, speel geen toneel uitvoering zoals met poppenkast.
Voorwaar, wees echt en bekeer u, en wees niet trots maar belijd uw zonden onder berouw, en schaam u zeer diep over uw gedachten en houding en kwade wandel die anderen probeert te verleiden. Voorwaar, kadosh, heilig is de Here en Hij weet en ziet alles! Voorwaar, als u niet tot God nadert zal uw vlees, ziel, en hart gaan stinken.

Johannes 15, vers 22 Indien Ik niet gekomen was en tot hen gesproken had, zij zouden geen zonde hebben, maar nu hebben zij geen voorwendsel voor hun zonde.
En Johannes 16, vers 12 Nog veel heb Ik u te zeggen, maar gij kunt het thans niet dragen.

Voorwaar, stel u vandaag open, en kiest ervoor om niet verloren te gaan maar eeuwig leven te ontvangen.

Handelingen 3, vers 19 Komt dan tot berouw en bekering, opdat uw zonden uitgedelgd worden, opdat er tijden van verademing mogen komen van het aangezicht des Heren.
En Handelingen 24, vers 16 En hierin oefen ik mijzelf, altijd een onergerlijk geweten te hebben voor God en de mensen.
En Romeinen 12, vers 2 En wordt niet gelijkvormig aan deze wereld, maar wordt hervormd door de vernieuwing van uw denken, opdat gij moogt erkennen wat de wil van God is, het goede, welgevallige en volkomene.
En Romeinen 14, vers 11 en 12 Want er staat geschreven: Zo waarachtig als Ik leef, spreekt de Here: voor Mij zal alle knie zich buigen, en alle tong zal God loven. Zo zal dan een ieder onzer voor zichzelf rekenschap geven aan God.
En Kolossenzen 3, vers 25 Want wie onrecht doet, zal zijn onrecht terug ontvangen, en er is geen aanzien des persoons.

Voorwaar, door deze boodschap heen zult u bemerken dat het 100% van God komt en overgebracht is door Gods ware eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen.
Tot slot;

Openbaring 3, vers 3 Bedenk dan, hoe gij het ontvangen en gehoord hebt, en bewaar het en bekeer u. Indien gij dan niet wakker wordt, zal Ik komen als een dief, en gij zult niet weten, op welk uur Ik u zal overvallen.

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!, sprak de bode engel Gods en verdween.

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Gebruik Google Translate en maak er een bladwijzer van.

Gelieve te delen en niet te veranderen © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

Meer boodschappen op deze website, ook in het Engels, Spaans, Portugees, Duits, Filipijns, Indonesisch, Swahili, Surinaams, Koreaans, Pools en Russisch!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com