DutchVideo 2017

Sla die dorens weg uit het hart!

Voorwaar, ware liefde doorzoekt of graaft niet, maar gelooft en doet de wapenrusting Gods aan om stand te kunnen houden. (After clicking the video, wait for a moment until it plays.)

Gepubliceerd op 14 nov 2017 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

Volledige weergave:

Welkom! Op 14 november 2017 bracht een bode engel Gods deze boodschap Gods over aan eindtijdprofeet van de laatste dagen, Benjamin Cousijnsen.

Shalom! Ik begroet u in de almachtige Naam boven alle namen, de Naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Marsaja en ben een bode engel Gods.

Johannes 20, vers 26 tot en met 29  En na acht dagen waren zijn discipelen weer in het huis en Tomas met hen. Jezus kwam, terwijl de deuren gesloten waren, en Hij stond in hun midden en zeide: Vrede zij u! Daarna zeide Hij tot Tomas: Breng uw vinger hier en zie mijn handen en breng uw hand en steek die in mijn zijde, en wees niet ongelovig, maar gelovig. Tomas antwoordde en zeide tot Hem: Mijn Here en mijn God! Jezus zeide tot hem: Omdat gij Mij gezien hebt, hebt gij geloofd? Zalig zij, die niet gezien hebben en toch geloven.

En Mattheüs 12, vers 38 en 39  Toen antwoordden Hem enige der schriftgeleerden en Farizeeën en zeiden: Meester, wij zouden wel een teken van U willen zien. Maar Hij antwoordde hun en zeide: Een boos en overspelig geslacht verlangt een teken, maar het zal geen teken ontvangen… tot zover.
En Mattheüs 12, vers 36  Maar Ik zeg u: Van elk ijdel woord, dat de mensen zullen spreken, zullen zij rekenschap geven op de dag des oordeels.

Voorwaar, Kadosh, Heilig en machtig is uw Rabboeni en Koning der koningen!
Voorwaar,

Mattheüs 13, vers 19 en 20  Bij een ieder, die het woord van het Koninkrijk hoort en het niet verstaat, komt de boze en rooft wat in zijn “of haar” hart gezaaid is: dat is de langs de weg gezaaide. De op steenachtige plaatsen gezaaide is hij “of zij”, die het woord hoort en het terstond met blijdschap aanneemt.

Voorwaar, de werken van satan moeten u reeds bekend zijn.
Hij wil niet dat u op Gods weg blijft en dat God Zijn werk kan doen! Velen komen ten val, vanwege de gezaaide dorens, die alles willen verstikken in uw hart. Voorwaar, Gods woord is waar! Wees niet ongelovig en wantrouwig, maar draagt goede vrucht. En laat u niet verleiden in uw gedachten en wandel. Voorwaar, de satan zal u altijd aanklagen en de waarheid verdraaien tegen u, of u willen overhalen en u willen gebruiken om de ander pijn te doen, door u terug te laten blikken naar de leugens, zodat u dit gelooft! Voorwaar, de satan kijkt altijd naar het verleden en doet onder andere erg graag hartepijn en dorens erbij. Voorwaar,

Galaten 5, vers 14 tot en met 17  Want de gehele wet is in één woord vervuld, in dit: gij zult uw naaste liefhebben als uzelf. Indien gij echter elkander bijt en vereet, ziet dan toe, dat gij niet door elkander verslonden wordt. Dit bedoel ik: wandelt door de Geest en voldoet niet aan het begeren van het vlees. Want het begeren van het vlees gaat in tegen de Geest en dat van de Geest tegen het vlees – want deze staan tegenover elkander – zodat gij niet doet wat gij maar wenst.
En Galaten 6, vers 1 tot en met 5  Broeders, zelfs indien iemand op een overtreding betrapt wordt, helpt gij, die geestelijk zijt, hem terecht in een geest van zachtmoedigheid, ziende op uzelf; gij mocht ook eens in verzoeking komen. Verdraagt elkanders moeilijkheden; zó zult gij de wet van Christus vervullen. Want indien iemand zich verbeeldt, dat hij iets is, en het niet is, dan vergist hij zich zeer. Ieder moet zijn eigen werk toetsen; dan zal hij slechts voor zichzelf stof tot roem hebben en niet voor een ander. Want ieder zal zijn eigen last dragen.

En Efeziërs 2, vers 1 tot en met 5  Ook u, hoewel gij dood waart door uw overtredingen en zonden, waarin gij vroeger gewandeld hebt overeenkomstig de loop dezer wereld, overeenkomstig de overste van de macht der lucht, van de geest, die thans werkzaam is in de kinderen der ongehoorzaamheid, – trouwens, ook wij allen hebben vroeger daarin verkeerd, in de begeerten van ons vlees, handelende naar de wil van het vlees en van de gedachten, en wij waren van nature, evenzeer als de overigen, kinderen des toorns –, God echter, die rijk is aan erbarming, heeft, om zijn grote liefde, waarmede Hij ons heeft liefgehad, ons, hoewel wij dood waren door de overtredingen mede levend gemaakt met Christus, – door genade zijt gij behouden.
Vers 10  Want zijn maaksel zijn wij, in Christus Jezus geschapen om goede werken te doen, die God tevoren bereid heeft, opdat wij daarin zouden wandelen.

En Johannes 3, vers 16 tot en met 21  Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij “of zij” niet heeft geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen de duisternis liever gehad hebben dan het licht, want hun werken waren boos. Want een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en gaat niet tot het licht, opdat zijn “of haar” werken niet aan de dag komen; maar wie de waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van zijn “en haar” werken blijke, dat zij in God verricht zijn.

Voorwaar, ware liefde doorzoekt of graaft niet, maar gelooft en doet de wapenrusting Gods aan om stand te kunnen houden.
Sla die dorens weg in de Naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus! Amen.
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel van God, en verdween.

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom! God zegene u

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Please share and do not change © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Surinamese, Korean, Polish and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com