DutchHolidaysVideo 2013

Sinterklaas en de Kerstman zijn uit den boze!

WEET DAT SINT NICOLAAS EN DE KERSTMAN WERKELIJK UIT DEN BOZE ZIJN EN NIET ZO ONSCHULDIG! DE HEER WAARSCHUWT OM NIET DEEL TE NEMEN AAN DEZE AFGODSRITUELEN. LUISTER OF LEES OVER DEZE ‘SCHIJNHEILIGE’ FEESTEN!

Gepubliceerd op 18 okt 2013 door Evangelical Eindtijdspace

Please share and do not change © BC

sinterklaas - dagongeest

Volledige weergave:

Hallo, van harte welkom! Op 18 oktober 2013 bracht een engel van de almachtige God deze boodschap over aan Benjamin Cousijnsen, Gods ware eindtijdprofeet.

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua HaMashiach, Isa, Jezus Christus. Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, mijn naam is Rafaël en ben een bode engel Gods.

Hoor aandachtig,

Exodus 20, vers 3  Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben.
Exodus 20, vers 5  Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen.

Voorwaar, in den tijde van de Germanen was er ’s winters een winterfeest ter ere van de afgod Wodan.
Voorwaar, honderden jaren vierde men dit al. Satan had een groot plan om klein tot groot over te halen. Satan zorgde ervoor, om de Germaanse heidense afgoderij te verchristelijken, en om zo zichzelf heilig te laten verklaren.

Het Rooms-Katholicisme is een vermenging van afgodenverering en heiligverklaringen, en bracht het naar de voorgrond.
En de kerk liet zich gebruiken voor satans plan. De Germanen geloofden in de krachten van de natuur.

Leviticus 19, vers 4  Gij zult u niet tot de afgoden wenden en u geen gegoten beelden maken: Ik ben de HERE, uw God.

Voorwaar, zelfs de wind zagen ze als een goddelijk wezen, die men Wodan noemde.
Men symboliseerde Wodan als een heilige met een lange baard en een lange mantel, en in zijn hand hield hij een speer met een slangenkop vast, die ook als toverlans werd gezien. Samen met zijn achtbenig paard, Sleipnir, werd de Wodan bijgestaan door twee demonen, genaamd Hugin, de gedachte, en Munin, het geheugen. En verder had Wodan een begeleider bij zich, een boodschapper en vele andere duivelse helpers. Wodan was de belangrijkste Germaanse god, bekend als de god van oorlog en dood! Hij bracht ook de zielen van de overledenen met zijn paard naar de onderwereld.

Voorwaar, als gij deze achtergrond naast Sint Nicolaas en de kerstman legt, dan ziet gij dat er grote gelijkenissen zijn.
En dit komt, omdat men hen ook zo moet zien! Dit is ook het werk van satan, de Wodangeest op aarde!

Leviticus 19, vers 31  Gij zult u niet wenden tot de geesten van doden of tot waarzeggende geesten, gij zult hen niet zoeken, om u met hen te verontreinigen: Ik ben de HERE, uw God.

Lees voor: Openbaring 19, vers 11 tot en met 15  Hier staat geschreven: En ik zag de hemel geopend, en zie, een wit paard; en Hij, die daarop zat, wordt genoemd Getrouw en Waarachtig, en Hij velt vonnis en voert oorlog in gerechtigheid. En zijn ogen waren een vuurvlam en op zijn hoofd waren vele kronen en Hij droeg een geschreven naam, die niemand weet dan Hijzelf. En Hij was bekleed met een kleed, dat in bloed geverfd was, en zijn naam is genoemd: het Woord Gods. En de heerscharen, die in de hemel zijn, volgden Hem op witte paarden, gehuld in wit en smetteloos fijn linnen. En uit zijn mond komt een scherp zwaard, om daarmede de heidenen te slaan. En Hijzelf zal hen hoeden met een ijzeren staf en Hijzelf treedt de persbak van de wijn der gramschap van de toorn Gods, des Almachtigen.

Johannes 3, vers 16  Hier staat geschreven: Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe.
Johannes 8, vers 31 tot en met 32  Hier staat geschreven: Jezus dan zeide tot de Joden, die in Hem geloofden: Als gij in mijn woord blijft, zijt gij waarlijk discipelen van Mij en gij zult de waarheid verstaan, en de waarheid zal u vrijmaken.

Voorwaar, dit Sint Nicolaas en kerstman ritueel, waarbij zij allebei verhoogd en aanbeden worden, is uit den boze!
Vele kinderen aanbidden Sint Nicolaas, de Wodan!

De mijter van de Rooms-Katholieken wordt ook ‘Dagon-hat’ genoemd, een visbek, dat staat voor verering van Dagon, ook bekend als Baäl-Moloch, duivel!
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel Gods, en verdween.

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it.
PLEASE SHARE THESE IMPORTANT MESSAGES! TRANSLATORS ARE WELCOME              

MORE MESSAGES by Benjamin Cousijnsen, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Korean, Russian and Dutch:

Evangelicalendtimemachine.com