DutchVideo 2019

Signalen in de wereld dat de mens is overgenomen door het kwaad

De totale overname van de mens is zeer zichtbaar! Onder andere kannibalisme van eigen kinderen, gruwelijke verkrachtingen, reageerbuisbevruchting via een overleden vrouw, enzovoorts, zijn in volle gang. En wijst u Gods boodschappen af, dan wijst u Gods woorden af, en zult u, die luistert, ooit verantwoording moeten afleggen. (After clicking the video, wait for a moment until it plays.)

Gepubliceerd op 18 febr 2019 door Evangelical Endtime Machine International & Heiscoming12  (bevat schokkende beelden)

Please share and do not change © BC

 

Volledige weergave:

Hallo, van harte welkom! Op 18 februari 2019 bracht de bode engel de volgende boodschap Gods over aan eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen.

Shalom! Ik begroet u in de almachtige Naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Isa, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Revelado, een bode engel Gods.

Voorwaar,

Openbaring 22, vers 6  En Hij zeide tot mij: Deze woorden zijn getrouw en waarachtig, en de Here, de God van de geesten der Profeten, heeft zijn engel gezonden om zijn knechten te tonen hetgeen weldra geschieden moet.

Voorwaar, vele profetieën zijn reeds vervuld en eveneens in volle gang!
En wijst u deze boodschappen af, dan wijst u Gods woorden af, en zal u, die luistert, ooit verantwoording moeten afleggen.

Klaagliederen 3, vers 16  Hij liet mij de tanden op kiezel stukbijten, Hij drukte mij neer in het stof.
En vers 4  Hij heeft mijn vlees en mijn huid doen wegteren, mijn beenderen gebroken.
En Klaagliederen 4, vers 14  Zij wankelden als blinden op de straten, bezoedeld met bloed. Tot zover.

Voorwaar, in China werd een pasgeboren baby gered uit de kaken van zijn eigen moeder.
De verpleegkundige vrouw sloeg meteen alarm, en moest de mond forceren met geweld, samen met doctoren, om de kaken uit de baby los te krijgen!

Spreuken 2, vers 18 en 19  Want haar huis zinkt weg naar de dood, haar paden voeren naar de schimmen; niet één van allen die tot haar gaan, keert weder, en zij bereiken de paden des levens niet.

Klaagliederen 4, vers 10  De handen van teerhartige vrouwen kookten haar kinderen; dezen waren haar tot spijze bij de ondergang van de dochter mijns volks.

Spreuken 3, vers 7  Wees niet wijs in eigen ogen, vrees de Here en wijk van het kwaad.

Deuteronomium 28, vers 53  In de benardheid en benauwdheid, waarmede uw vijand u kwellen zal, zult gij de vrucht van uw eigen schoot eten, het vlees van de zonen en dochters, die de Here, uw God, u geven zal.

En Leviticus 26, vers 29  En gij zult het vlees uwer zonen eten en het vlees uwer dochters zult gij eten.

Voorwaar, zo was er een schizofrene 28-jarige Filipijnse vrouw, die haar eigen dochter vermoordde…
en daarna het hartje uit de baby had gesneden en opgegeten.

Spreuken 4, vers 14 tot en met 16  Kom niet op het pad der goddelozen, betreed de weg der bozen niet. Mijd die, ga er niet over; wijk ervan af en ga voorbij. Want zij kunnen niet slapen, wanneer zij geen kwaad kunnen doen; hun slaap wordt hun ontnomen, wanneer zij niet iemand kunnen doen struikelen.

En Micha 3, vers 2 en 3  Gij die het goede haat en het kwade liefhebt, die de lieden de huid afstroopt en het vlees van hun gebeente; ja, die het vlees van mijn volk eet, en hun de huid aftrekt, en hun beenderen breekt en ze uiteenlegt als vlees in een pot of in een ketel.

Voorwaar, ook in Congo vinden nog steeds vele gruwelijkheden plaats, zoals kannibalisme en verkrachtingen!
De Congolese regering houdt hierover de mond naar de wereld toe, maar Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, niet!

Spreuken 6, vers 12 tot en met 14  Een nietsnut, een onheilstichter is hij “of zij”, die met bedrieglijke mond rondgaat, die met zijn “of haar” ogen knipt, met zijn “of haar” voeten schuifelt, met zijn “of haar” vingers wijst, in wiens hart draaierijen zijn, die aldoor kwaad smeedt, die twist stookt.
En vers 16 tot en met 19  Deze zes dingen haat de Here, ja, zeven zijn Hem een hartgrondige gruwel: hoogmoedige ogen, een valse tong, handen die onschuldig bloed vergieten, een hart dat heilloze plannen smeedt, voeten die zich haasten om naar het kwade te snellen, wie leugens uitblaast als een vals getuige en wie twist stookt tussen broeders “en zusters”.

Voorwaar, zo was er een Braziliaanse vrouw, die een baby heeft gekregen van een overleden vrouw.
Door een afwijking had deze jonge vrouw geen baarmoeder; de eierstokken had ze wel. Via reageerbuisbevruchting en een ingevroren embryo van de overleden vrouw, werd het overgebracht in de levende moeder in Zweden, voor het eerst met succes van een 61-jarige donor.

Voorwaar, zo zijn er vele signalen in de wereld, dat de mensen overgenomen zijn door het kwaad, en gebruikt worden door satan!

Spreuken 6, vers 23 tot en met 25  Want het gebod is een lamp en de onderwijzing een licht, de vermaningen der tucht zijn een weg ten leven, om u te bewaren voor de slechte vrouw, voor de gladde tong der onbekende. Begeer haar schoonheid niet in uw hart, laat zij u niet vangen met haar wimpers.
Spreuken 7, vers 13  en zij grijpt hem aan en kust hem; met een onbeschaamd gezicht zegt zij tot hem… tot zover.
Spreuken 10, vers 14  Wijzen bewaren de kennis, maar de mond van de dwaas is een steeds dreigend onheil.
Vers 17 en 18  Een pad ten leven is hij “of zij”, die de vermaning in acht neemt, maar wie de terechtwijzing veracht, doet dwalen. Wie haat verbergt, is een leugenlip; wie laster verbreidt, is een dwaas.
Vers 29  De weg des Heren is een beschutting voor de oprechten, maar onheil voor de bedrijvers van ongerechtigheid.
Vers 31 en 32  De mond van de rechtvaardige brengt wijsheid voort, maar de valse tong wordt verdelgd. De lippen van de rechtvaardige weten wat welgevallig is, maar de mond der goddelozen is enkel valsheid.
En Spreuken 11, vers 20 en 21  De verkeerden van hart zijn de Here een gruwel, maar de oprechten van wandel zijn Hem welgevallig. Voorwaar, de boze blijft niet ongestraft, maar het geslacht der rechtvaardigen wordt bevrijd.

Voorwaar, de totale overname van de mens is zeer zichtbaar!
En God heeft, via Zijn ware eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen, meer dan 3.000 boodschappen overgebracht, en het is aan u, wat u ermee doet.

Mattheüs 7, vers 1 en 2  Oordeelt niet, opdat gij niet geoordeeld wordt; want met het oordeel, waarmede gij oordeelt, zult gij geoordeeld worden, en met de maat, waarmede gij meet, zal u gemeten worden.
En vers 13 en 14  Gaat in door de enge poort, want wijd is de poort en breed de weg, die tot het verderf leidt, en velen zijn er, die daardoor ingaan; want eng is de poort, en smal de weg, die ten leven leidt, en weinigen zijn er, die hem vinden.

Wie niet wil horen, gaat verloren! 

Efeziërs 6, vers 10 tot en met 13  Voorts, weest krachtig in de Here en in de sterkte zijner macht. Doet de wapenrusting Gods aan, om te kunnen standhouden tegen de verleidingen des duivels; want wij hebben niet te worstelen tegen bloed en vlees, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers dezer duisternis, tegen de boze geesten in de hemelse gewesten. Neemt daarom de wapenrusting Gods, om weerstand te kunnen bieden in de boze dag en om, uw taak geheel vervuld hebbende, stand te houden.

En Johannes 3, vers 16 tot en met 21  Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij “of zij” niet heeft geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen de duisternis liever gehad hebben dan het licht, want hun werken waren boos. Want een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en gaat niet tot het licht, opdat zijn “of haar” werken niet aan de dag komen; maar wie de waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van zijn “of haar” werken blijke, dat zij in God verricht zijn.

Aan de vrucht herkent men de geest!
Ik ga nu, sprak Gods bode engel, Ruacha, Yeshu, Shalom!

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Please share and do not change © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Surinamese, Korean, Polish and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com