DutchVideo 2014

Shirley, kom eens heel dichtbij!

DE HEER JEZUS CHRISTUS SPREEKT TOT JOU VANDAAG, SHIRLEY! ONTVANGEN DOOR PROFEET BENJAMIN COUSIJNSEN, GODS DIENSTKNECHT.

Gepubliceerd op 2 mei 2014 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

Psalm 34, vers 15-16 Mijn ogen zijn op de rechtvaardigen

Volledige weergave:

Hallo, van harte welkom! Op vrijdag 2 mei 2014 bracht een engel Gods de volgende boodschap over aan eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen.

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua HaMashiach, Isa, Jezus Christus.

Voorwaar, Shirley D., ik ben de bode engel Rafaël, en ben uitgezonden met een boodschap uit de hemel.

Voorwaar, Profeet Benjamin Cousijnsen, schrijf dit op…

Shirley, kom eens heel dichtbij.

Ik ben het, uw Rabboeni, uw Heer Yeshua HaMashiach, Isa, Jezus Christus. Voorwaar, Mijn woorden hebben altijd hen, die struikelen, altijd opgericht. Zelfs geen put was voor Mij te diep!

Job 5, vers 1  Roep maar – is er iemand, die u antwoordt? En tot wie van de heiligen wilt gij u wenden?

Vrees niet, Mijn kind, want Mijn ogen zijn op de rechtvaardigen, op u.

En Mijn woord is een lamp voor uw voet en een licht op uw pad.

Lees voor: Spreuken 31, vers 25  Kracht en luister is haar gewaad, de komende dag lacht zij toe.

Spreuken 22, vers 18 en 19  Want het is liefelijk, dat gij ze in uw binnenste bewaart, dat zij alle bestendig op uw lippen zijn. Opdat uw betrouwen op de HERE zij, onderricht ik u heden, ja u.

Voorwaar, Shirley, gij zijt kostbaar.

Ik was het ook, die uw tranen droogde toen gij het moeilijk had.

Lees voor: Johannes 10, vers 29 en 30  Wat mijn Vader Mij gegeven heeft, gaat alles te boven en niemand kan iets roven uit de hand mijns Vaders. Ik en de Vader zijn één.

Johannes 17, vers 20  En Ik bid niet alleen voor dezen, maar ook voor hen, die door hun woord in Mij geloven.

Voorwaar, word het u eens te zwaar?

Voorts, zie op Mij, want ik buig al uw wegen recht. En is het pad nog te zwaar, dan zal Ik Shirley als een overwinnaar er overheen dragen.

Lees voor: Efeziërs 6, vers 12  Want wij hebben niet te worstelen tegen bloed en vlees, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers dezer duisternis, tegen de boze geesten in de hemelse gewesten.

Filippenzen 4, vers 4 tot en met 7  Verblijdt u in de Here te allen tijde! Wederom zal ik zeggen: Verblijdt u! Uw vriendelijkheid zij alle mensen bekend. De Here is nabij. Weest in geen ding bezorgd, maar laten bij alles uw wensen door gebed en smeking met dankzegging bekend worden bij God. En de vrede Gods, die alle verstand te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten behoeden in Christus Jezus.

Zo sprak de Heer Yeshua HaMashiach, Isa, Jezus Christus, tot Zijn Profeet Benjamin Cousijnsen.

En ik, Rafaël, bracht de boodschap. Geef Yeshua HaMashiach, Isa, Jezus Christus, alle eer en glorie en dank!

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel Gods, en verdween.

En ook ik zeg je, Ruacha, Yeshu, Shalom!

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen

Use Google Translate and Bookmark it.

PLEASE SHARE THESE IMPORTANT MESSAGES! TRANSLATORS ARE WELCOME           

MORE MESSAGES by Benjamin Cousijnsen, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Korean, Russian and Dutch:

Evangelicalendtimemachine.com