DutchVideo 2019

Sharing (Dutch version)

God houdt van u en heeft u uitgekozen, om Zijn kind te zijn. Als bewijs heeft Hij Zijn kostbaarste en waardevolste geschenk gegeven, Zijn Zoon, Jezus Christus, in het Hebreeuws: Yeshua HaMashiach, en naar de Aarde gestuurd, om ook u bij Hem te brengen. (After clicking the video, wait for a moment until it plays.)

Gepubliceerd op 9 december 2019 door Evangelical Endtime Machine International & Heiscoming12

Please share and do not change © BC

 

Volledige weergave:

Hallo, van harte welkom! Op 9 december 2019 bracht de bode de volgende boodschap Gods over aan Profeet Benjamin Cousijnsen.

Shalom! Ik begroet u in de almachtige, waarachtige Naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Mijn naam is Hetrick, een dienaar van God.

Voorwaar, geef alle eer aan God, de Vader van onze Heer, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.
Hij heeft vanuit de Hemel u gezegend, want Hij heeft u Zijn Kadosh, Heilige Geest gegeven!

Johannes 5, vers 19 en 20  Jezus dan antwoordde en zeide tot hen: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, de Zoon kan niets doen van Zichzelf, of Hij moet het de Vader zien doen; want wat deze doet, dat doet ook de Zoon evenzo. Want de Vader heeft de Zoon lief en toont Hem al wat Hij zelf doet, en Hij zal Hem grotere werken tonen dan deze, opdat gij u verwondert.
En vers 23  opdat allen de Zoon eren gelijk zij de Vader eren. Wie de Zoon niet eert, eert ook de Vader niet, die Hem gezonden heeft.
En Johannes 14, vers 6  Jezus zeide tot hem: Ik ben de weg en de waarheid en het leven; niemand komt tot de Vader dan door Mij.

Voorwaar, al vóórdat de wereld gemaakt werd, koos God u uit om bij Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, te horen!
Ja, God houdt van u en heeft u uitgekozen, om Zijn kind te zijn. Als bewijs heeft Hij Zijn kostbaarste en waardevolste geschenk gegeven, Zijn Zoon, en naar de wereld gestuurd, om ook u bij Hem te brengen. Jezus zegt:

Johannes 10, vers 14 tot en met 16  Ik ben de goede herder en Ik ken de mijne en de mijne kennen Mij, gelijk Mij de Vader kent en Ik de Vader ken, en Ik zet mijn leven in voor de schapen. Nog andere schapen heb Ik, die niet van deze stal zijn; ook die moet Ik leiden en zij zullen naar mijn stem horen en het zal worden één kudde, één herder.
En vers 27 tot en met 30  Mijn schapen horen naar mijn stem en Ik ken ze en zij volgen Mij, en Ik geef hun eeuwig leven en zij zullen voorzeker niet verloren gaan in eeuwigheid en niemand zal ze uit mijn hand roven. Wat mijn Vader Mij gegeven heeft, gaat alles te boven en niemand kan iets roven uit de hand mijns Vaders. Ik en de Vader zijn één.

Voorwaar, God heeft u laten zien, dat Hij goed is.
Daarom stuurde Hij Zijn Zoon, en liet Hem zelfs sterven en lijden in uw plaats, om u te redden. Voorwaar, God is liefde! Door de dood heen, van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, werden al uw overtredingen en zonden vergeven, en bent u bevrijd van uw schuld. Yeshua heeft het afbetaald met Zijn kostbaar Bloed! Laten we God danken voor Zijn volmaakte werk!

Johannes 3, vers 16 tot en met 21  Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij “of zij” niet heeft geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen de duisternis liever gehad hebben dan het licht, want hun werken waren boos. Want een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en gaat niet tot het licht, opdat zijn “of haar” werken niet aan de dag komen; maar wie de waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van zijn “of haar” werken blijke, dat zij in God verricht zijn.
En vers 35 en 36  De Vader heeft de Zoon lief en heeft Hem alles in handen gegeven. Wie in de Zoon gelooft, heeft eeuwig leven; doch wie aan de Zoon ongehoorzaam is, zal het leven niet zien, maar de toorn Gods blijft op hem “en op haar”.
En Johannes 4, vers 23 en 24  Maar de ure komt en is nu, dat de waarachtige aanbidders de Vader aanbidden zullen in geest en in waarheid; want de Vader zoekt zulke aanbidders; God is geest en wie Hem aanbidden, moeten aanbidden in geest en in waarheid.

Amen!
Ik ga nu, sprak Hetrick, Ruacha, Yeshu, Shalom!

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom!

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Please share and do not change © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Surinamese, Korean, Polish and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com