DutchVideo 2013

Shalom, vrede zij u, sprak Yeshua HaMashiach

YESHUA HAMASIACH, JEZUS CHRISTUS, HEEFT U LIEF EN WIL U BEMOEDIGEN MET ZIJN WOORDEN!

Gepubliceerd op 13 aug 2013 door Evangelical Eindtijdspace

Please share and do not change © BC

handen

Volledige weergave:

Hallo, van harte welkom! Mijn naam is Benjamin Cousijnsen. Op 13 augustus 2013 kreeg ik deze bijzondere boodschap. ’s Morgens vroeg hoorde ik de hemelse sluizen opengaan en verwachtte een bode engel Gods met een boodschap. En ik ging het kamertje binnen, waar ik de bode engel Gods zou verwachten. Ik opende de deur, en het leek wel of ik een hele andere kamer binnenstapte, alsof ik de hemel inging als het ware!

En tot mijn verbazing, toen ik de deur opendeed, was het alsof ik in de hemel was…

Ik stond daar op dat moment oog in oog met Yeshua HaMashiach, Jezus Christus!

Ik viel op mijn knieën en boog voor Hem, uit respect en liefde. Toen sprak de Heer het volgende, wat ik graag ook met u wil delen en wat ik mag delen:

Shalom, Mijn geliefde! Vrede zij u.

Voorwaar, zie Mijn handen, Benjamin. Breng uw vinger hier op Mijn pols en zie Mijn handen. De Heer zei: Waar werd ooit vastgenageld?

“Via uw polsen”, antwoordde ik.

De Heer zei, Klopt. Zou men dit doen door Mijn handen, dan zouden de nagels, die door Mijn handpalmen zijn gegaan, er doorheen scheuren! Voorwaar, vele eeuwen werd het zo gedaan.

Benjamin, sta op en luister aandachtig.

Zo staat geschreven in Lukas 10, vers 16  Wie naar u hoort, hoort naar Mij; en wie u verwerpt, verwerpt Mij; en wie Mij verwerpt, verwerpt Hem, die Mij gezonden heeft.

Voorwaar, herkent gij Mij niet, die luistert?

Ik ben niet de hovenier, ik ben uw Rabboeni, uw Meester, Adonai, uw Heer, Yeshua HaMashiach, Jezus Christus. Waarom weent gij?

Gij zijt van Mij. Wees u van Mijn aanwezigheid bewust. Gij zijt Mijn verantwoordelijkheid. Wees niet op uzelf gericht, maar op Mij, en heb jezelf lief en anderen lief, omdat Ik je liefheb. Droog je tranen; Ik wil je zien stralen. Mijn geliefde, volg dan Mijn sporen, Mijn sandalen. Ik zal je leiden en zegenen, als gij Mij toelaat.

Galaten 5, vers 22  Daar staat geschreven: Maar de vrucht van de Geest is liefde, blijdschap, vrede, lankmoedigheid, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid, zelfbeheersing.

Mijn geliefde, vertrouw met uw ganse hart op Mij, en ken Mij, en dwaal niet af.

Volg Mijn spoor. En als gij moe wordt, vertrouw Mij, Ik zal u dragen.

Voorwaar, welzalig de mens, die naar Mij en Mijn Profeet, Benjamin Cousijnsen, luistert.

Lees voor: Spreuken 8, vers 13 en vers 35 en 36  Daar staat geschreven: De vreze des HEREN is het kwade te haten; hoogmoed en trots en boze wandel en een mond vol draaierijen haat ik.

En vers 35 en 36  Want wie mij vindt, heeft het leven gevonden, hij heeft van de HERE welgevallen verkregen. Maar wie mij mist, doet zijn leven geweld aan; allen die mij haten, hebben de dood lief.

Mijn geliefde, Ik, Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, sprak tegen u: Wees niet bezorgd.

Lees voor: Mattheüs 6, vers 26  En daar staat geschreven: Ziet naar de vogelen des hemels: zij zaaien niet en maaien niet en brengen niet bijeen in schuren, en toch voedt uw hemelse Vader die; gaat gij ze niet verre te boven?

Mattheüs 11, vers 28 tot en met 30  De Heer sprak verder, en daar staat geschreven: Komt tot Mij, allen, die vermoeid en belast zijt, en Ik zal u rust geven; neemt mijn juk op u en leert van Mij, want Ik ben zachtmoedig en nederig van hart, en gij zult rust vinden voor uw zielen; want mijn juk is zacht en mijn last is licht.

Efeziërs 6, vers 12 en 13, sprak de Heer. Lees voor. Daar staat geschreven: want wij hebben niet te worstelen tegen bloed en vlees, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers dezer duisternis, tegen de boze geesten in de hemelse gewesten. Neemt daarom de wapenrusting Gods, om weerstand te kunnen bieden in de boze dag en om, uw taak geheel vervuld hebbende, stand te houden.

De volgende tekst, die de Heer ook gaf, is Kolossenzen 2, vers 15  En daar staat geschreven: Hij heeft de overheden en machten ontwapend en openlijk tentoongesteld en zo over hen gezegevierd!

De Here Jezus sprak verder,

Voorwaar, Ik hou van je, ook al voelt u zich wel eens alleen en erg eenzaam.

Kijk nu eens omhoog; daar wacht uw familie! Voorwaar, maak uw taak af, red zielen, zing en getuig en dans! Doe alles ter ere aan wie het toekomt.

Uw schat is boven, ginds achter de sterren. Ik, Yeshua, zal u omarmen en Mijn tranen laten lopen, en tegen u zeggen: Welkom, Mijn geliefde! Kom nu maar, kom! Kijk naar Mijn liefde. Dit is Mijn liefde voor jou. In alle eeuwigheid geef Ik jou dit.

Ik ga nu weer, Profeet Benjamin Cousijnsen, Ruacha, Yeshu, Shalom!

Gods zegen

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen

Use Google Translate and Bookmark it.

PLEASE SHARE THESE IMPORTANT MESSAGES! TRANSLATORS ARE WELCOME              

MORE MESSAGES by Benjamin Cousijnsen, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Korean, Russian and Dutch:

Evangelicalendtimemachine.com