DutchVideo 2014

Seksverslaafde, deze boodschap is voor u!

DE ALMACHTIGE GOD LIET DEZE BOODSCHAP VIA ZIJN BODE ENGEL GODS OVERBRENGEN, EN WOORD VOOR WOORD OPSCHRIJVEN DOOR ZIJN WARE DIENSTKNECHT EN PROFEET, BENJAMIN COUSIJNSEN!

Gepubliceerd op 5 maart 2014 door Evangelical Eindtijdspace

Please share and do not change © BC

man + vrouw

Volledige weergave:

Hallo, van harte welkom! Deze boodschap werd gebracht door een bode engel van de almachtige God, de God van Abraham, Izaäk en Jakob, op woensdag 5 maart 2014.

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua HaMashiach, Isa, Jezus Christus. Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, mijn naam is Rafaël, ik ben een bode engel Gods.

Voorwaar, God ziet alles, wanneer gij naar bladen kijkt, of naar uw TV of computer, of buiten zijt, en een mens ziet, die geschapen is door God, dan kunt gij maar aan één ding denken.

Genesis 1, vers 27  Hier staat geschreven: En God schiep de mens naar zijn beeld; naar Gods beeld schiep Hij hem; man en vrouw schiep Hij hen.

Genesis 2, vers 7  Toen formeerde de HERE God de mens van stof uit de aardbodem en blies de levensadem in zijn neus; alzo werd de mens tot een levend wezen.

De bode engel Gods sprak verder,

God maakte de mens met zo veel liefde, en zei dat het goed was, wat Hij maakte, en blies er zelfs seksualiteit in.

Een gave van God, waarvan de man en vrouw samen van zouden genieten, alleen: binnen het huwelijk. Voorwaar,

Lees voor: 1 Korinthiërs 2, vers 9 en 10  Hier staat: Maar, gelijk geschreven staat:

Wat geen oog heeft gezien en geen oor heeft gehoord en wat in geen mensenhart is opgekomen, al wat God heeft bereid voor degenen, die Hem liefhebben. Want óns heeft God het geopenbaard door de Geest. Want de Geest doorzoekt alle dingen, zelfs de diepten Gods.

Hebreeën 13, vers 4  Het huwelijk zij in ere bij allen en het bed onbezoedeld, want hoereerders en echtbrekers zal God oordelen.

De bode engel Gods sprak verder,

Voorwaar, luister!

God maakt geen fouten, ook al zegt men, dat men in een verkeerd lichaam zit, enzovoorts. Het was vanaf den beginne: man en vrouw, en geen vrouw met vrouw, of man met man. Velen hebben zich laten verleiden door de vader van de leugen, en geven zelfs God de schuld en kiezen voor het tegennatuurlijke!

Voorwaar, seks is voor binnen het huwelijk tussen man en vrouw.

In Genesis 1, vers 28 staat geschreven: En God zegende hen en God zeide tot hen: Weest vruchtbaar en wordt talrijk. Tot zover.

God zegende dus duidelijk de man en de vrouw, en zal nimmer de werken van satan zegenen, die tegennatuurlijk en zonde zijn.

Voorwaar, zo spreekt de Heer: Wees sterk!

1 Korinthiërs 3, vers 16 tot en met 19  Hier staat geschreven: Weet gij niet, dat gij Gods tempel zijt en dat de Geest Gods in u woont? Zo iemand Gods tempel schendt, God zal hem schenden. Want de tempel Gods, en dat zijt gij, is heilig! Laat niemand zichzelf misleiden! Indien iemand onder u meent wijs te zijn in deze tijd, hij worde dwaas, om wijs te worden. Want de wijsheid dezer wereld is dwaasheid voor God. Want er staat geschreven: Die de wijzen vangt in hun sluwheid.

De bode engel Gods sprak verder,

Zelfs satan vangt velen met zijn sluwheid, en trekt u graag mee om tegen God in te gaan!

Lees voor: Markus 9, vers 43 tot en met 48  Hier staat geschreven: En indien uw hand u tot zonde verleidt, houw haar af. Het is beter, dat gij verminkt ten leven ingaat, dan dat gij met uw twee handen ter helle vaart, in het onuitblusbare vuur, waar hun worm niet sterft en het vuur niet wordt uitgeblust. En indien uw voet u tot zonde zou verleiden, houw hem af. Het is beter, dat gij kreupel ten leven ingaat, dan dat gij met uw twee voeten in de hel geworpen wordt, waar hun worm niet sterft en het vuur niet wordt uitgeblust. En indien uw oog u tot zonde zou verleiden, ruk het uit. Het is beter, dat gij met één oog het Koninkrijk Gods binnengaat, dan dat gij met twee ogen in de hel geworpen wordt, waar hun worm niet sterft en het vuur niet wordt uitgeblust.

Mattheüs 5, vers 27 en 28  Hier staat: Gij hebt gehoord, dat er gezegd is: Gij zult niet echtbreken. Maar Ik zeg u: Een ieder, die een vrouw aanziet om haar te begeren, heeft in zijn hart reeds echtbreuk met haar gepleegd.

De bode engel Gods sprak verder,

Voorwaar, zelfbevrediging buiten het huwelijk om is een vrucht van egoïsme, jaloezie en totale overname, van verslaving en ongehoorzaamheid aan God.

Seks buiten het huwelijk is dus zonde! Ook telt dit voor het volgende:

Romeinen 1, vers 27 tot en met 28  Hier staat geschreven: Eveneens hebben de mannen de natuurlijke omgang met de vrouw opgegeven, en zijn in wellust voor elkander ontbrand, als mannen met mannen schandelijkheid bedrijvende en daardoor het welverdiende loon voor hun afdwaling in zichzelf ontvangende. En daar zij het verwerpelijk achtten God te erkennen, heeft God hen overgegeven aan een verwerpelijk denken om te doen wat niet betaamt.

De bode engel van de almachtige God sprak verder,

Voorwaar, velen zijn seksverslaafd en overgenomen door een boze geest.

Deze boze geest wil de Christenen vooral van God aftrekken!

In Exodus 20, vers 3 staat geschreven: Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben.

En vers 5  Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen. Tot zover.

De bode engel Gods sprak,

Gij zult niet uw pornografie in bladen, computer en TV, en vul maar in, begeren.

Exodus 20, vers 17  Hier staat geschreven: Gij zult niet begeren uws naasten huis; gij zult niet begeren uws naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn rund, noch zijn ezel, noch iets dat van uw naaste is.

Handelingen 17, vers 11 en 12  En dezen onderscheidden zich gunstig van die te Tessalonica, daar zij het woord met alle bereidwilligheid aannamen en dagelijks de Schriften nagingen, of deze dingen zo waren. Velen dan van hen kwamen tot het geloof, en van de aanzienlijke Griekse vrouwen en mannen niet weinigen.

De bode engel Gods sprak verder,

Voorwaar, overdenk deze boodschap.

Misschien heeft u een vrucht, die nu wel onderscheiden wordt door u: dat het inderdaad een zonde is, een verslaving, en dat het u overneemt en wegtrekt van God! Uw lichaam verlangt maar naar één ding: de tempel Gods te verontreinigen, en gij hebt al van alles geprobeerd. Voorwaar,

1 Korinthiërs 7, vers 2  Daar staat geschreven: Maar met het oog op de gevallen van hoererij moet ieder zijn eigen vrouw hebben en iedere vrouw haar eigen man.

En vers 9 en 10  Indien zij zich echter niet kunnen beheersen, laten zij dan trouwen. Want het is beter te trouwen dan van begeerte te branden. Doch hun, die getrouwd zijn, beveel ik niet, maar de Here, dat een vrouw haar man niet mag verlaten.

De bode engel Gods sprak verder,

Voorwaar, wees rein en puur, en ga al uw afgoden, die u wegtrekken, uit uw huis doen.

Maar wees radicaal, en doe alles, wat een onreine magneet is, uit uw midden weg. Breek ermee en kies heden wie gij dienen wilt!

Voorwaar, ga trouw naar een volle evangelische kerk of pinksterkerk, en laat u opbouwen en laat voor u bidden voor bevrijding, in Jezus Christus’ naam.

En voorwaar, maak een kalender en kruis elke dag uw overwinning aan, die gij in Christus behaald hebt. En dank Yeshua HaMashiach, Isa, Jezus Christus, voor Zijn kracht en overwinning. Doe dit elke dag! En laat uw wapenrusting niet zakken.

Galaten 4, vers 9  Hier staat geschreven: Nu gij echter God hebt leren kennen, ja, meer nog, door God gekend zijt, hoe kunt gij thans terugkeren tot die zwakke en armelijke wereldgeesten, waaraan gij u weder van meet aan dienstbaar wilt maken?

Efeziërs 6, vers 10 tot en met 13  Hier staat geschreven: Voorts, weest krachtig in de Here en in de sterkte zijner macht. Doet de wapenrusting Gods aan, om te kunnen standhouden tegen de verleidingen des duivels; want wij hebben niet te worstelen tegen bloed en vlees, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers dezer duisternis, tegen de boze geesten in de hemelse gewesten. Neemt daarom de wapenrusting Gods, om weerstand te kunnen bieden in de boze dag en om, uw taak geheel vervuld hebbende, stand te houden.

En vers 16  Neemt bij dit alles het schild des geloofs ter hand, waarmede gij al de brandende pijlen van de boze zult kunnen doven.

Johannes 3, vers 16  Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe.

De bode engel Gods sprak verder,

Voorwaar, ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel Gods, en verdween.

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom! De Here zegene u

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen

Use Google Translate and Bookmark it.

PLEASE SHARE THESE IMPORTANT MESSAGES! TRANSLATORS ARE WELCOME              

MORE MESSAGES by Benjamin Cousijnsen, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Korean, Russian and Dutch:

Evangelicalendtimemachine.com