DutchVideo 2013

Seksualiteit zoals God het bedoeld heeft!

10-09-2013  OVERDENK DEZE BOODSCHAP EN ONDERZOEK U, EN WERP UW GEVOELENS ALS MAN EN VROUW VOOR YESHUA HAMASIACH, JEZUS CHTISTUS NEER, EN GENIET VAN SEKSUALITEIT ZOALS GOD HET BEDOELD HEEFT!

Gepubliceerd op 11 sept 2013 door Evangelical Eindtijdspace

Please share and do not change © BC

seksualiteit zoals God het bedoeld heeft

Volledige weergave:

Hallo, van harte welkom! Op 10 september 2013 bracht de bode engel Gods deze boodschap van de almachtige God, de God van Abraham, Izaäk en Jakob, over aan Zijn eenvoudige dienstknecht en eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen.

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, ik ben de bode engel Gods en mijn naam is Presoni.

Voorwaar, seksualiteit is door de God van Abraham, Izaäk en Jakob bedacht, maar voor binnen het huwelijk.

Hij is het meesterbrein hierachter.

Lees voor: Spreuken 16, vers 32 en 33  Hier staat geschreven: Een lankmoedig mens overtreft een held, wie zijn geest beheerst, hem die een stad inneemt. Het lot wordt in de schoot geworpen, maar elke beslissing daarvan is van de HERE.

1 Korinthiërs 9, vers 25 en 27  Hier staat geschreven: En al wie aan een wedstrijd deelneemt, beheerst zich in alles; zij om een vergankelijke erekrans te verkrijgen, wij om een onvergankelijke. Neen, ik tuchtig mijn lichaam en houd het in bedwang, om niet, na anderen gepredikt te hebben, wellicht zelf afgewezen te worden.

1 Korinthiërs 7, vers 9 en 10  Hier staat geschreven: Indien zij zich echter niet kunnen beheersen, laten zij dan trouwen. Want het is beter te trouwen dan van begeerte te branden. Doch hun, die getrouwd zijn, beveel ik niet, maar de Here, dat een vrouw haar man niet mag verlaten.

En vers 3  De man kome jegens de vrouw zijn echtelijke verplichtingen na en evenzo de vrouw jegens haar man.

De bode engel Gods sprak verder,

Deze prachtige uiting van de liefde maakte God vanuit Zijn hart.

Lees voor: 1 Korinthiërs 12, vers 12 en 13  Hier staat geschreven: Want gelijk het lichaam één is en vele leden heeft, en al de leden van het lichaam, hoe vele ook, één lichaam vormen, zo ook Christus; want door één Geest zijn wij allen tot één lichaam gedoopt, hetzij Joden, hetzij Grieken, hetzij slaven, hetzij vrijen, en allen zijn wij met één Geest gedrenkt.

Hebreeën 13, vers 4  Hier staat geschreven: Het huwelijk zij in ere bij allen en het bed onbezoedeld, want hoereerders en echtbrekers zal God oordelen.

1 Korinthiërs 6, vers 18, 19 en 20  Hier staat geschreven: Vliedt de hoererij. Elke andere zonde, die een mens doet, gaat buiten zijn eigen lichaam om. Maar door hoererij bezondigt men zich aan zijn eigen lichaam. Of weet gij niet, dat uw lichaam een tempel is van de Heilige Geest, die in u woont, die gij van God ontvangen hebt, en dat gij niet van uzelf zijt? Want gij zijt gekocht en betaald. Verheerlijkt dan God met uw lichaam.

De bode engel Gods sprak verder,

Voorwaar, masturbatie kan leiden naar het punt van gebondenheid en verslaving, waardoor je de seksuele verlangens doet afnemen.

Denk aan een drugsverslaafde, die eerst met kleine mate aan de spuit begint. Voorwaar,

Lees voor: Johannes 8, vers 34  Hier staat geschreven: Jezus antwoordde hun: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, een ieder, die de zonde doet, is een slaaf der zonde.

En vers 36  Wanneer dan de Zoon u vrijgemaakt heeft, zult gij werkelijk vrij zijn.

Jakobus 1, vers 12 tot en met 14  Hier staat geschreven: Zalig is de man, die in verzoeking volhardt, want, wanneer hij de proef heeft doorstaan, zal hij de kroon des levens ontvangen, die Hij beloofd heeft aan wie Hem liefhebben. Laat niemand, als hij verzocht wordt, zeggen: Ik word van Godswege verzocht. Want God kan door het kwade niet verzocht worden en Hijzelf brengt ook niemand in verzoeking. Maar zo vaak iemand verzocht wordt, komt dit voort uit de zuiging en verlokking zijner eigen begeerte.

2 Korinthiërs 10, vers 3 tot en met 5  Hier staat geschreven: Want al leven wij in het vlees, wij trekken niet ten strijde naar het vlees, want de wapenen van onze veldtocht zijn niet vleselijk, maar krachtig voor God tot het slechten van bolwerken, zodat wij de redeneringen en elke schans, die opgeworpen wordt tegen de kennis van God, slechten, elk bedenksel als krijgsgevangene brengen onder de gehoorzaamheid aan Christus.

De bode engel Gods sprak verder,

Voorwaar, seksualiteit is dus een uiting van liefde, en deze uiting is zoals God bedoeld heeft: de ware liefde.

En deze liefde Gods is voor binnen het huwelijk bestemd, voor de man en de vrouw! En deze uiting van liefde is niet egoïstisch.

Lees voor: 1 Thessalonicenzen 4, vers 7 tot en met 8  Hier staat geschreven: Want God heeft ons niet geroepen tot onreinheid, maar in heiliging. Daarom, wie dit verwerpt, verwerpt niet een mens, maar God, die u immers ook zijn heilige Geest geeft.

De bode engel Gods sprak verder,

Overdenk deze boodschap en onderzoek u, en werp uw gevoelens als man en vrouw voor Yeshua HaMashiach, Jezus Christus neer.

En geniet van seksualiteit, zoals God het bedoeld heeft. Anders verliest u meer dan uw gevoelens!

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel Gods, en verdween.

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen

Use Google Translate and Bookmark it.

PLEASE SHARE THESE IMPORTANT MESSAGES! TRANSLATORS ARE WELCOME            

MORE MESSAGES by Benjamin Cousijnsen, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Korean, Russian and Dutch:

Evangelicalendtimemachine.com