DutchVideo 2015

Schrijf maar op en onderzoekt u eens!

Boodschap Gods: Pak eens een schrijfblaadje en een pen en schrijf op, sprak de engel Gods!

Gepubliceerd op 12 mei 2015 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

Philippians 2, verse 3 Humility

Volledige weergave: 

Hallo, van harte welkom! Op 12 mei 2015 bracht een engel des Heren, een bode engel Gods, namens de almachtige God, de God van Abraham, Izaäk en Jakob, woord voor woord de volgende boodschap over aan eindtijdprofeet van de laatste dagen, Benjamin Cousijnsen.

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua HaMashiach, Jezus Christus.

Voorwaar, heb uw naaste lief als uzelf!
Deze inspirerende woorden en leefregels zijn bij velen bekend. Voorwaar, ik ben de engel des Heren en mijn naam is Bickasy, en wil u het volgende vragen.

Pak eens een schrijfblaadje en een pen.
Soms, of vaak, realiseert men zich niet, hoe ongelooflijk men verkeerd denkt. Laten wij eens even beginnen om te luisteren.

Leviticus 19, vers 18  Gij zult niet wraakzuchtig en haatdragend zijn tegenover de kinderen van uw volk, maar uw naaste liefhebben als uzelf: Ik ben de Here.

Voorwaar, schrijf op: wraakzuchtig en haatdragend.

Filippenzen 2, vers 1 tot en met 5  Indien er dan enig beroep op u gedaan mag worden in Christus, indien er enige bemoediging is der liefde, indien er enige gemeenschap is des geestes, indien er enige ontferming en barmhartigheid is, maakt dan mijn blijdschap volkomen door eensgezind te zijn, één in liefdebetoon, één van ziel, één in streven, zonder zelfzucht of ijdel eerbejag; doch in ootmoedigheid achte de een de ander uitnemender dan zichzelf; en ieder lette niet slechts op zijn eigen belang, maar ieder lette ook op dat van anderen. Laat die gezindheid bij u zijn, welke ook in Christus Jezus was.

Wat springt er voor u naar voren?
Schrijf dit eens op. Ieder lette niet slechts op zijn eigen belang. Onderzoekt u eens verder… Sommigen denken alleen maar aan zichzelf, of hun eigenbelang. Zelfs in de kerken komt dit voor, onder het motto: Heb uw naaste lief als uzelf.

Galaten 5, vers 22  Maar de vrucht van de Geest is liefde, blijdschap, vrede, lankmoedigheid, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid, zelfbeheersing.

“Ja, ja, dit lees ik zo vaak!” zeggen velen.
Een moment, dan laat ik, de engel des Heren, alle engelen juichen, omdat u dit zo vaak leest. Maar woorden Gods hebben kracht! En zijn deze vruchten zichtbaar in uw leven?
Schrijf maar naar waarheid op: Ik heb de negen vruchten van de geest in mij.
Is het zo dat er nog dingen zijn, waaraan u nog moet werken?
Zeg dan niet meer: “Dit lees ik zo vaak!” Maar doe er iets mee, als God u dit laat zien en horen, zoals nu! Wees ook niet kinderachtig, of kleinzerig.

1 Korinthiërs 10, vers 10  En mort niet, zoals sommigen van hen deden, en zij kwamen om door de verderfengel.
En vers 24  Niemand zoeke het zijne, maar wat des anderen is.

En 1 Thessalonicenzen 5, vers 11  Vermaant daarom elkander en bouwt elkander op, gelijk gij dit ook doet.

En Mattheüs 7, vers 12  Alles nu wat gij wilt, dat u de mensen doen, doet gij hun ook aldus: want dit is de wet en de profeten.

En Romeinen 2, vers 1  Daarom zijt gij, o mens, wie gij ook zijt, niet te verontschuldigen, wanneer gij oordeelt. Want waarin gij een ander oordeelt, veroordeelt gij uzelf; want gij, die oordeelt, bedrijft dezelfde dingen.

En Jesaja 1, vers 17  Leert goed te doen, tracht naar recht, houdt de geweldenaar in toom, doet recht aan de wees, verdedigt de rechtszaak der weduwe.

Galaten 6, vers 10  Laten wij dus, daar wij de gelegenheid hebben, doen wat goed is voor allen, maar inzonderheid voor onze geloofsgenoten.

Voorwaar, wederom zeg ik u: Heb uw naaste lief.
Maar dat betekent niet dat u een slaaf bent van de kerk! Sommigen werken zich kapot voor hun kerk, of voor een of andere Evangelische instelling, omdat men Christen is. Laat u niet misbruiken door wat opgelegd wordt. En doe alles zonder dwang uit uzelf; dat komt van God!

1 Korinthiërs 13, vers 4 tot en met 7  De liefde is lankmoedig, de liefde is goedertieren, zij is niet afgunstig, de liefde praalt niet, zij is niet opgeblazen, zij kwetst niemands gevoel, zij zoekt zichzelf niet, zij wordt niet verbitterd, zij rekent het kwade niet toe. Zij is niet blijde over ongerechtigheid, maar zij is blijde met de waarheid. Alles bedekt zij, alles gelooft zij, alles hoopt zij, alles verdraagt zij.

Schrijf op, waar uw zwaktes in zitten en waaraan u moet werken.
En kijk elke dag naar uw memo, en breng het bij de Heer. En dank Hem voor elke overwinning!
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel Gods, en verdween.

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom! De Here zegene u

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Deel deze belangrijke boodschappen!
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Korean, Polish and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com