DutchVideo 2022

Schrijf dit op als een herinnering!

Weest krachtig in de Heer en doe er alles aan om de satan te wederstaan.

Gepubliceerd op 09 november 2022 door Evangelical Endtime Machine International

Gelieve te delen en niet te veranderen © BC

 

Volledige weergave:

Hallo, welkom! Op 8 november 2022, kreeg ik, Profeet Benjamin Cousijnsen de volgende boodschap Gods, die ik graag met u wil delen.

Shalom! Ik begroet u in de kadosh, heilige en almachtige Naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.

Voorwaar;

Lucas 20, vers 46 en 47 Wacht u voor de schriftgeleerden, die gesteld zijn op het wandelen in lange gewaden en houden van begroetingen op de markten, erezetels in de synagogen en eerste plaatsen bij de maaltijden; die de huizen der weduwen “de maaltijden” opeten en voor de schijn lange gebeden uitspreken; dezen zullen een zwaarder oordeel “Gods” ontvangen.

Voorwaar, mijn naam is Chanoran, en ben een bode engel Gods.
Voorwaar, zo spreekt de Here tot u: Zo zijn er velen die zich kunnen vergelijken met de schriftgeleerden die zich voordoen als wijze geleerden maar het niet zijn.

Lucas 21, vers 8 Hij, “de Heer” zeide: Ziet toe, dat gij u niet laat verleiden. Want velen zullen komen onder mijn naam en zeggen: Ik ben het…tot zover.

Voorwaar, vanwege de ongehoorzaamheid en verleidingen van satan, zijn er vele valse zogenaamde Messiassen, sekten en kerken wereldwijd, die de geest van de antichrist al hebben aangenomen.

Efeziërs 6, vers 12 en 13 Want wij hebben niet te worstelen tegen bloed en vlees, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers dezer duisternis, tegen de boze geesten in de hemelse gewesten. Neemt daarom de wapenrusting Gods, om weerstand te kunnen bieden in de boze dag en om, uw taak geheel vervuld hebbende, stand te houden.
En vers 16 tot en met 18 neemt bij dit alles het schild des geloofs ter hand, waarmede gij al de brandende pijlen van de boze zult kunnen doven; en neemt de helm des heils aan en het zwaard des Geestes, dat is het woord van God. En bidt daarbij met aanhoudend bidden en smeken bij elke gelegenheid in de Geest, daartoe wakende met alle volharding en smeking voor alle heiligen.

Voorwaar, als u niet de geestelijke wapenrusting aanhoudt zult u gemakkelijk te raken zijn.
Schrijf dit maar op voor uzelf als herinnering.

Lucas 21, vers 36 Waakt te allen tijde, biddende, dat gij in staat moogt wezen te ontkomen aan alles wat geschieden zal, en gesteld te worden voor het aangezicht van de Zoon des mensen.
En Handelingen 24, vers 16 En hierin oefen ik mijzelf, altijd een onergerlijk geweten te hebben voor God en de mensen.
En Romeinen 12, vers 21 Laat u niet overwinnen door het kwade, maar overwin het kwade door het goede.
En Romeinen 14, vers 19 Zo laten wij dan najagen hetgeen de vrede en de onderlinge opbouwing bevordert.

Voorwaar, hoe zwaar de aanvallen en verleidingen, de bolwerken en trucs van de boze u ook lijken, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus overwon alles en liet zich nooit overweldigen!
De Heer zorgt voor de zijnen. Amen!

Mattheüs 16, vers 19 Ik zal u de sleutels geven van het Koninkrijk der hemelen, en wat gij op aarde binden zult, zal gebonden zijn in de hemelen, en wat gij op aarde ontbinden zult, zal ontbonden zijn in de hemelen.
En vers 26 tot en met 28 Want wat zou het een mens baten, als hij de gehele wereld won, maar schade leed aan zijn ziel? Of wat zal een mens geven in ruil voor zijn leven? Want de Zoon des mensen zal komen in de heerlijkheid zijns Vaders, met zijn engelen, en dan zal Hij een ieder vergelden naar zijn daden. Voorwaar, Ik zeg u: Er zijn sommigen onder degenen, die hier staan, die de dood voorzeker niet zullen smaken, voordat zij de Zoon des mensen hebben zien komen in zijn koninklijke waardigheid.

En tot slot;
Weest krachtig in de Heer en doe er alles aan om de satan te wederstaan!

Openbaring 22, vers 11 tot en met 13 Wie onrecht doet, hij doe nog meer onrecht; wie vuil is, hij worde nog vuiler; wie rechtvaardig is, hij bewijze nog meer rechtvaardigheid; wie heilig is, hij worde nog meer geheiligd. Zie, Ik kom spoedig en mijn loon is bij Mij om een ieder te vergelden, naardat zijn werk is. Ik ben de alfa en de omega, de eerste en de laatste, het begin en het einde.
En vers 20 en 21 Hij, die deze dingen getuigt, zegt: Ja, Ik kom spoedig. Amen, kom, Here Jezus! De genade van de Here Jezus Christus zij met u allen.

Amen!
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!, sprak de bode engel Gods en verdween.

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Gebruik Google Translate en maak er een bladwijzer van.

Gelieve te delen en niet te veranderen © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

Meer boodschappen op deze website, ook in het Engels, Spaans, Portugees, Duits, Filipijns, Indonesisch, Swahili, Surinaams, Koreaans, Pools en Russisch!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com