DutchVideo 2019

‘Schiet’ met liefde

De mond is een krachtig wapen, waarmee men moet leren omgaan. Als Gods kinderen behoren wij bovenal bestendige liefde van de Allerhoogste God jegens onze naasten te tonen! (After clicking the video, wait for a moment until it plays.)

Gepubliceerd op 20 november 2019 door Evangelical Endtime Machine International & Heiscoming12

Please share and do not change © BC

 

Volledige weergave:

Van harte welkom! Op 20 november 2019 bracht de bode engel de volgende boodschap Gods over aan eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen.

Shalom! Ik begroet u in de almachtige Naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.

Voorwaar, kinderen, heb bovenal bestendige liefde van de Allerhoogste God!
Spreekt iemand, geliefden, laat ieder spreken zonder te morren, maar de ware liefde tonen, naar de genadegaven, die hij of zij ook ontvangen heeft. Laten het woorden zijn uit Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, opdat in alles God verheerlijkt worde door Zijn Zoon, die in u is!

1 Petrus 4, vers 16  Indien hij “of zij” echter als Christen lijdt, dan schame hij “of zij” zich niet, maar verheerlijke God onder die naam.
En vers 19  Laten derhalve ook zij, die naar de wil van God lijden, hun zielen aan de getrouwe Schepper overgeven, steeds het goede doende.

Voorwaar, mijn naam is Lovesadai, en ben een bode engel Gods.

De mond is een krachtig wapen, waarmee u moet leren omgaan.
Lees de gebruiksaanwijzing, de Bijbel, zorgvuldig, om de mond, het wapen, goed te gebruiken en bovenal uw mond en gedachten en hart en ziel onder controle te houden! Want Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, is in u en met u. En met uw wapen kunt u heel makkelijk uw naaste voor het leven verwonden. Schaam u diep, als u Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, aangenomen hebt en wederom geboren bent, en u eet mee van de verboden vruchten van de wereld!

1 Petrus 4, vers 8 tot en met 10  Hebt bovenal bestendige liefde jegens elkander, want de liefde bedekt tal van zonden. Weest gastvrij jegens elkander, zonder morren. Dient elkander, een ieder naar de genadegave, die hij “of zij” ontvangen heeft, als goede rentmeesters over de velerlei genade Gods.

Jakobus 4, vers 5 tot en met 7  Of meent gij, dat het schriftwoord zonder reden zegt: De geest, die Hij in ons deed wonen, begeert Hij met jaloersheid? Maar Hij geeft dan ook des te grotere genade. Daarom heet het: God wederstaat de hoogmoedigen, maar de nederigen geeft Hij genade. Onderwerpt u dus aan God, maar biedt weerstand aan de duivel, en hij zal van u vlieden.
En vers 10  Vernedert u voor de Here, en Hij zal u verhogen.
En Jakobus 5, vers 8  Oefent ook gij geduld, sterkt uw harten, want de komst des Heren is nabij.
En vers 10 en 11  Broeders “en zusters”, neemt tot een voorbeeld van gelatenheid en geduld de Profeten, die in de naam des Heren hebben gesproken. Zie, wij prijzen hen zalig, die volhard hebben; gij hebt van de volharding van Job gehoord en gij hebt uit het einde, dat de Here deed volgen, gezien, dat de Here rijk is aan barmhartigheid en ontferming.

Voorwaar, 

1 Petrus 3, vers 9  En vergeldt geen kwaad met kwaad of laster met laster, maar zegent integendeel, wijl gij hiertoe geroepen zijt, dat gij zegen zoudt beërven.

Voorwaar, met uw wapen, de mond, bent u meer dan overwinnaar, als u het goed gebruikt! 

1 Johannes 4, vers 13  Hieraan onderkennen wij, dat wij in Hem blijven en Hij in ons, dat Hij ons van zijn Geest gegeven heeft.
Vers 15 en 16  Al wie belijdt, dat Jezus de Zoon van God is – God blijft in hem “of haar” en hij “of zij” in God. En wij hebben de liefde onderkend en geloofd, die God jegens ons heeft. God is liefde, en wie in de liefde blijft, blijft in God en God blijft in hem “en in haar”.
En vers 19 tot en met 21  Wij hebben lief, omdat Hij ons eerst heeft liefgehad. Indien iemand zegt: Ik heb God lief, doch zijn broeder “of zuster” haat, dan is hij een leugenaar; want wie zijn broeder “of zuster”, die hij gezien heeft, niet liefheeft, kan ook God, die hij “of zij” niet gezien heeft, niet liefhebben. En dit gebod hebben wij van Hem: Wie God liefheeft, moet ook zijn broeder “of zuster” liefhebben.
En 1 Johannes 5, vers 4 en 5  Want al wat uit God geboren is, overwint de wereld; en dit is de overwinning, die de wereld overwonnen heeft: ons geloof. Wie is het, die de wereld overwint, dan wie gelooft, dat Jezus de Zoon van God is?
En vers 12  Wie de Zoon heeft, heeft het leven; wie de Zoon van God niet heeft, heeft het leven niet.

En Efeziërs 6, vers 10 tot en met 12  Voorts, weest krachtig in de Here en in de sterkte zijner macht. Doet de wapenrusting Gods aan, om te kunnen standhouden tegen de verleidingen des duivels; want wij hebben niet te worstelen tegen bloed en vlees, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers dezer duisternis, tegen de boze geesten in de hemelse gewesten.

Ik ga nu, sprak Gods bode engel, Ruacha, Yeshu, Shalom!

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Please share and do not change © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Surinamese, Korean, Polish and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com