DutchVideo 2019

Scheid u af van de duisternis

Houd u verre van hen, die zich voordoen als dienaren der gerechtigheid, maar die het niet zijn. Ze zijn zielig en duivels. Hun deel is in de poel, die brandt van vuur en zwavel! (After clicking the video, wait for a moment until it plays.)

Gepubliceerd op 25 mrt 2019 door Evangelical Endtime Machine International & Heiscoming12

Please share and do not change © BC

 

Volledige weergave:

Hallo, van harte welkom! Op 25 maart 2019 bracht de bode engel de volgende boodschap Gods over aan eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen.

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare, kadosh, heilige Naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Isa, Jezus Christus, de opgestane Heer en de enige Koning der koningen en enige, ware, almachtige, krachtige God van al wat leeft.

Psalm 150, vers 6  Alles wat adem heeft, love de Here. Halleluja.
Vers 2  Looft Hem om zijn machtige daden, looft Hem naar zijn geweldige grootheid.
En vers 1  Halleluja. Looft God in zijn heiligdom, looft Hem in zijn machtig uitspansel.

En Jesaja 6, vers 3  En de een riep de ander toe: Heilig, heilig, heilig is de Here der heerscharen… tot zover.

Voorwaar, mijn naam is Rafaëla, een bode engel Gods.
Voorwaar,

1 Korinthiërs 2, vers 4 tot en met 7  Mijn spreken en mijn prediking kwam ook niet met meeslepende woorden van wijsheid, maar met betoon van geest en kracht, opdat uw geloof niet zou rusten op wijsheid van mensen, maar op kracht van God. Toch spreken wij wijsheid bij hen, die daarvoor rijp zijn, een wijsheid echter niet van deze eeuw, noch van de beheersers dezer eeuw, wier macht teniet gaat, maar wat wij spreken, als een geheimenis, is de verborgen wijsheid Gods, die God reeds van eeuwigheid voorbeschikt heeft tot onze heerlijkheid.
En vers 12 tot en met 15  Wij nu hebben niet de geest der wereld ontvangen, maar de Geest uit God, opdat wij zouden weten, wat ons door God in genade geschonken is. Hiervan spreken wij dan ook met woorden, die niet door menselijke wijsheid, maar door de Geest geleerd zijn, zodat wij het geestelijke met het geestelijke vergelijken. Doch een ongeestelijk mens aanvaardt niet hetgeen van de Geest Gods is, want het is hem “of haar” dwaasheid en hij “of zij” kan het niet verstaan, omdat het slechts geestelijk te beoordelen is. Maar de geestelijke mens beoordeelt alle dingen, zelf echter wordt hij “of zij” door niemand beoordeeld.

Voorwaar!
Wie de geest der wereld aanneemt, aanvaardt dus niet hetgeen dat door de Geest van God geleerd is, omdat men dwaas is geworden en blind. Voorwaar, hoe mooi men er ook uit kan zien uiterlijk, Yeshua HaMashiach, JHWH, Isa, Jezus Christus, kent ieders mensenhart en gedachten, en weet de verborgen diepten. Immers, zelfs de satan doet zich voor als een engel des lichts. Ieders werk zal aan het licht komen!

1 Korinthiërs 3, vers 19  Want de wijsheid dezer wereld is dwaasheid voor God. Want er staat geschreven: Die de wijzen vangt in hun sluwheid.

Zelfs hoewel de satan, de vader van de leugen, meent wijs te zijn,
door niet te gehoorzamen aan God en tegen Gods geboden ingaat, zo zijn ook velen gevangen in de sluwheid van satan. En hun werken zijn duivels en vooral vruchteloos! Ze hebben zich niet door Gods Geest laten leiden, maar door die zwakke, armelijke wereldgeesten, die actief zijn in de ongehoorzame harten, vol haat en roddel en kwaadsprekerij via anderen!

Galaten 5, vers 16 tot en met 18  Dit bedoel ik: wandelt door de Geest en voldoet niet aan het begeren van het vlees. Want het begeren van het vlees gaat in tegen de Geest en dat van de Geest tegen het vlees – want deze staan tegenover elkander – zodat gij niet doet wat gij maar wenst. Indien gij u echter door de Geest laat leiden, dan zijt gij niet onder de wet.
Vers 24 en 25  Want wie Christus Jezus toebehoren, hebben het vlees met zijn hartstochten en begeerten gekruisigd. Indien wij door de Geest leven, laten wij ook door de Geest het spoor houden.
En Galaten 6, vers 7 en 8  Dwaalt niet, God laat niet met Zich spotten. Want wat een mens zaait, zal hij “of zij” ook oogsten. Want wie op de akker van zijn “of haar” vlees zaait, zal uit zijn “of haar” vlees verderf oogsten, maar wie op de akker van de Geest zaait, zal uit de Geest eeuwig leven oogsten.

Voorwaar, houd u verre van hen, die zich voordoen als dienaren der gerechtigheid, maar die het niet zijn.
Ze zijn zielig en duivels! Hun deel is in de poel, die brandt van vuur en zwavel. Hun namen staan al opgeschreven in de hel!

Openbaring 20, vers 15  En wanneer iemand niet bevonden werd geschreven te zijn in het boek des levens, werd hij “of zij” geworpen in de poel des vuurs.

1 Korinthiers 6, vers 1 en 2  Durft iemand uwer, wanneer hij “of zij” iets heeft met een ander, recht zoeken bij de onrechtvaardigen en niet bij de heiligen? Of weet gij niet, dat de heiligen de wereld zullen oordelen? En indien bij u het oordeel over de wereld berust, zijt gij dan onbevoegd voor de meest onbetekenende rechtspraak?
En 1 Korinthiërs 3, vers 16 tot en met 18  Weet gij niet, dat gij Gods tempel zijt en dat de Geest Gods in u woont? Zo iemand Gods tempel schendt, God zal hem, “maar ook haar”, schenden. Want de tempel Gods, en dat zijt gij, is heilig! Laat niemand zichzelf misleiden! Indien iemand onder u meent wijs te zijn in deze tijd, hij “of zij” worde dwaas, om wijs te worden.

Johannes 8, vers 12  Wederom dan sprak Jezus tot hen en zeide: Ik ben het licht der wereld; wie Mij volgt, zal nimmer in de duisternis wandelen, maar hij “of zij” zal het licht des levens hebben.

Voorwaar, scheid u af van de duisternis, en bekeer u! 

Numeri 6, vers 24 tot en met 26  De Here zegene u en behoede u; de Here doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig; de Here verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede.

Ik ga nu, sprak Gods bode engel, Ruacha, Yeshu, Shalom!

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Please share and do not change © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Surinamese, Korean, Polish and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com