DutchVideo 2019

Satan met zijn gevallen engelen werkt door mensen heen!

Houd u vast aan de Wederkomst en wees echt klaar geestelijk. In deze boodschap Gods kunt u ontdekken, hoe satan onder andere te werk gaat met zijn bovenmenselijke, wetenschappelijke kennis, die de kennis op de Aarde ver te boven gaan, en velen manipuleert. (After clicking the video, wait for a moment until it plays.)

Gepubliceerd op 21 mrt 2019 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

 

Volledige weergave:

Hallo, van harte welkom! Ik ben Profeet Benjamin Cousijnsen. Op 21 maart 2019 bracht een bode engel Gods de volgende boodschap over, die ik heel graag met u wil delen.

Shalom! Ik begroet u in de enige, almachtige, kadosh, heilige Naam van Yeshua HaMashiach, Isa, JHWH, Jezus Christus van Nazareth. Mijn naam is Revelado, een bode engel Gods.

Voorwaar, deze boodschap is getrouw en waarachtig! 

Genesis 6, vers 11 en 12  De aarde nu was verdorven voor Gods aangezicht, en de aarde was vol geweldenarij. En God zag de aarde aan, en zie, zij was verdorven, want al wat leeft had zijn weg op de aarde verdorven.

En 2 Koningen 17, vers 40 en 41  Doch zij hebben niet geluisterd, maar doen nog steeds naar hun vroegere gewoonte. Zo vereerden deze volken de Here, en dienden tevens hun beelden. Ook hun kinderen en kleinkinderen doen tot op de huidige dag zoals hun vaders gedaan hebben.

Voorwaar, als Gods bode engel wijs ik u erop, om u vast te houden aan de Wederkomst, en echt klaar te zijn geestelijk.
Voorwaar, luister ook naar de boodschap van 29 juni 2012, met de titel: ‘Profetie: Het rijk van satan is onder u!’ Voorwaar, ziet u niet, dat de satan met zijn technologische gevallen engelen en vele andere demonen, met hun bovenmenselijke, wetenschappelijke kennis, de kennis op de Aarde ver te boven gaan, en velen manipuleren met hun kennis, om hen te laten geloven wat men ziet, hoewel satan de beelden manipuleert? Denk daarbij aan een droom, waarin u een bekend familielid ziet, maar die het niet is! Voorwaar,

Jakobus 3, vers 15  Dat is niet de wijsheid, die van boven komt, maar zij is aards, ongeestelijk, duivels.
En vers 17 en 18  Maar de wijsheid van boven is vooreerst rein, vervolgens vreedzaam, vriendelijk, gezeggelijk, vol van ontferming en goede vruchten, onpartijdig en ongeveinsd. Maar gerechtigheid is een vrucht, die in vrede wordt gezaaid voor hen, die vrede stichten.

Voorwaar, 

Kolossenzen 3, vers 2  Bedenkt de dingen, die boven zijn, niet die op de aarde zijn.

En 2 Thessalonicenzen 2, vers 3  Laat niemand u misleiden, op welke wijze ook, want eerst moet de afval komen en de mens der wetteloosheid zich openbaren, de zoon des verderfs.

Voorwaar, laat u niet overnemen! 

Efeziërs 6, vers 12  Want wij hebben niet te worstelen tegen bloed en vlees, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers dezer duisternis, tegen de boze geesten in de hemelse gewesten.
En vers 10 en 11  Voorts, weest krachtig in de Here en in de sterkte zijner macht. Doet de wapenrusting Gods aan, om te kunnen standhouden tegen de verleidingen des duivels.

In Japan en China, onder andere, zijn er speciale bureaus, waar men maskers maakt, levensecht, en gebruikmaakt van technologie en dubbelgangers.
Ze worden vaak bezocht door mensen, die van hun partner af willen komen, of om iemands leven te verwoesten! Deze bureaus, die men inschakelt, hebben professionele werkers, die velen makkelijk manipuleren met hun kennis. En zo werkt satan ook met zijn gevallen engelen door de mensen heen! Voorwaar, aan de vrucht herkent men het beest, die zich niet voordoet als een engel des lichts!

Hebreeën 4, vers 13  En geen schepsel is voor Hem verborgen, want alle dingen liggen open en ontbloot voor de ogen van Hem, voor wie wij rekenschap hebben af te leggen.

1 Petrus 5, vers 8  Wordt nuchter en waakzaam. Uw tegenpartij, de duivel, gaat rond als een brullende leeuw, zoekende wie hij zal verslinden.

En 1 Johannes 2, vers 8 tot en met 10  Toch schrijf ik u een nieuw gebod, want – wat waarheid is in Hem en in u – de duisternis gaat voorbij en het waarachtige licht schijnt reeds. Wie zegt in het licht te zijn en zijn broeder “of zuster” haat, die is in de duisternis tot nu toe. Wie zijn broeder “of zuster” liefheeft, blijft in het licht en in hem “of haar” is niets aanstotelijks.

Ik ga nu, sprak de bode engel Gods, Ruacha, Yeshu, Shalom!

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom! Gods zegen

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Please share and do not change © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Surinamese, Korean, Polish and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com