DutchVideo 2020

Satan kan niet tegen Gods liefde voor de mens

Boodschap Gods: Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, kwam niet om de mensen, of u, te verpletteren, maar om hen te redden! Geen enkele macht van satan kon de ware liefde van Yeshua weerstaan. Daarom, de liefde en de genade brengt altijd overwinning, ook door u heen naar anderen toe!

Gepubliceerd op 8 juli 2020 door Evangelical Endtime Machine International & Heiscoming12

Please share and do not change © BC


Volledige weergave:

Hallo, van harte welkom! Op 8 juli 2020 bracht de bode engel de volgende boodschap Gods over aan eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen.

Shalom, Profeet Benjamin Cousijnsen! Ik begroet u en allen, die de boodschappen Gods volgen, in de almachtige Naam van de Koning der koningen, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Rafaël, en ben een bode engel Gods.

Voorwaar, Kadosh, Heilig is de Here, die niet naar de Aarde kwam om de mensen te straffen, maar te redden!

Openbaring 22, vers 6  En Hij zeide tot mij: Deze woorden zijn getrouw en waarachtig, en de Here, de God van de geesten der Profeten, heeft zijn engel gezonden om zijn knechten te tonen hetgeen weldra geschieden moet.

Lukas 10, vers 16  Wie naar u hoort, hoort naar Mij; en wie u verwerpt, verwerpt Mij; en wie Mij verwerpt, verwerpt Hem, die Mij gezonden heeft.
Lukas 22, vers 43  En Hem verscheen een engel uit de hemel om Hem kracht te geven.
En Lukas 10, vers 19 en 20  Zie, Ik heb u macht gegeven om op slangen en schorpioenen te treden en tegen de gehele legermacht van de vijand; en niets zal u enig kwaad doen. Evenwel, verheugt u niet hierover, dat de geesten zich aan u onderwerpen, maar verheugt u, dat uw namen staan opgetekend in de hemelen.

Voorwaar, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus kwam, vanwege de vele misdaden en bergen grote zonden en zware overtredingen.
Hij kwam niet om de mensen, of u, te verpletteren met een rots, of op een andere manier, maar om de mensen en u te redden!

Johannes 3, vers 16 tot en met 21  Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij “of zij” niet heeft geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen de duisternis liever gehad hebben dan het licht, want hun werken waren boos. Want een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en gaat niet tot het licht, opdat zijn “of haar” werken niet aan de dag komen; maar wie de waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van zijn “of haar” werken blijke, dat zij in God verricht zijn.

Hoewel ieder mens slecht en zondig is, en de welverdiende straf Gods verdiende,
bracht Hij aan de mensen, en aan u, redding en vergeving en genade en onvoorwaardelijke liefde, en droeg uw verdiende straf aan het kruis. En zelfs aan het kruis werd er voor u gevochten en gestreden tegen de duisternis en de dood. Maar geen enkele macht van satan kon de ware liefde van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, weerstaan. Hij overwon en is meer dan overwinnaar! De overwinning aan het kruis, die u genade gaf en vergeving, en de satan versloeg, was voor de mensen en voor u, met de kracht van onvoorwaardelijke liefde!

Satan kan niet tegen Gods liefde voor de mens.
De liefde overwon alles en verpletterde de duisternis en de hel! Voorwaar, daarom, alleen de liefde overwint in het leven van iedere Christen! Want God is ware Liefde, en zoals Hij, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, het grote voorbeeld bracht, zo mag u, die in Hem gelooft, Zijn liefde zonder veroordeling overbrengen. Dank Hem voor Zijn volmaakte werk aan het kruis van Golgotha!

Johannes 3, vers 35 en 36  De Vader heeft de Zoon lief en heeft Hem alles in handen gegeven. Wie in de Zoon gelooft, heeft eeuwig leven; doch wie aan de Zoon ongehoorzaam is, zal het leven niet zien, maar de toorn Gods blijft op hem “en op haar”.

Maar de liefde en de genade brengt altijd overwinning, ook door u heen naar anderen toe!

Galaten 5, vers 22  Maar de vrucht van de Geest is liefde, blijdschap, vrede, lankmoedigheid, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid, zelfbeheersing.

En 1 Korinthiërs 13, vers 3 tot en met 6  Al ware het, dat ik al wat ik heb tot spijs uitdeelde, en al ware het, dat ik mijn lichaam gaf om te worden verbrand, maar had de liefde niet, het baatte mij niets. De liefde is lankmoedig, de liefde is goedertieren, zij is niet afgunstig, de liefde praalt niet, zij is niet opgeblazen, zij kwetst niemands gevoel, zij zoekt zichzelf niet, zij wordt niet verbitterd, zij rekent het kwade niet toe. Zij is niet blijde over ongerechtigheid, maar zij is blijde met de waarheid.

Ik ga nu, sprak Gods bode engel, Ruacha, Yeshu, Shalom!

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom! Gods zegen


Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Please share and do not change © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Surinamese, Korean, Polish and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com