DutchVideo 2023

Satan kan Gods boodschappen niet verdragen

Een groot percentage van de bevolking wereldwijd gelooft in God. Zelfs al gaat men naar de kerk, kan men niet onmiddellijk ‘halleluja’ roepen.

Gepubliceerd op 11 januari 2023 door Evangelical Endtime Machine International

Gelieve te delen en niet te veranderen © BC

 

Volledige weergave:

Hallo, welkom! Op 10 januari 2023, kreeg ik, Profeet Benjamin Cousijnsen de volgende boodschap Gods, die ik graag met u wil delen.

Shalom! Ik begroet u in de kadosh, heilige en almachtige Naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.

Voorwaar, mijn naam is Remiach, en ben een bode engel Gods.

2 Timoteüs 3, vers 1 tot en met 5 Weet wel, dat er in de laatste dagen zware tijden zullen komen: want de mensen zullen zelfzuchtig zijn, geldgierig, pochers, vermetel, kwaadsprekers, aan hun ouders ongehoorzaam, ondankbaar, onheilig, liefdeloos, trouweloos, lasteraars, onmatig, onhandelbaar, afkerig van het goede, verraderlijk, roekeloos, opgeblazen, met meer liefde voor genot dan voor God, die met een schijn van godsvrucht de kracht daarvan verloochend hebben; houd ook dezen op een afstand.

Bedenk dit:
Dit hypocriete gedrag is heel erg kenmerkend in deze laatste dagen.

2 Timotheüs 3, vers 11 tot en met 13 lees vanaf: Al die vervolgingen heb ik “moeten” doorstaan en de Here heeft mij uit alle ervan gered. Trouwens, allen, die in Christus Jezus godvruchtig willen leven, zullen vervolgd worden. Maar slechte mensen en bedriegers zullen van kwaad tot erger komen; zij verleiden en worden verleid.

Voorwaar, de satan haat de Profeten Gods omdat zij u waarschuwen namens de kadosh, heilige Heer, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.
Een valse profeet zal u nooit gaan waarschuwen in Gods opdracht. Bedenk dit heel goed. Er zijn ook boodschappen Gods die u overgeleverd worden vanaf de troon van God via Zijn kadosh, heilige profeten. Voorwaar, God zegt duidelijk, dat als men het gezag van Hem ontkent en anderen misleidt door ze in verwarring te brengen, dan zullen deze ontkennende, brutale en sarcastische Godslasteraars en deze kwaadsprekende generatie zeer grote moeilijkheden tegemoet gaan.

Voorwaar, u moet dit herkennen en er geen deel vanuit maken.
Houd ook dezen op een afstand vanwege hun ongehoorzaamheid aan God. Satan kan Gods boodschappen niet verdragen en zal altijd proberen om u van de waarheid af te trekken en proberen om uw gehoor verwend te maken naar zijn begeerte.

2 Timoteüs 4, vers 6 tot en met 9 Want wat mij aangaat, reeds word ik als plengoffer geofferd en het tijdstip van mijn verscheiden staat voor de deur. Ik heb de goede strijd gestreden, ik heb mijn loop ten einde gebracht, ik heb het geloof behouden; voorts ligt voor mij gereed de krans der rechtvaardigheid, welke te dien dage de Here, de rechtvaardige rechter, mij zal geven, doch niet alleen mij, maar ook allen, die zijn verschijning hebben liefgehad. Doe uw best spoedig tot mij te komen.

En Openbaring 15, vers 4 Wie zou niet vrezen, Here, en uw naam niet verheerlijken? Immers, Gij alleen zijt heilig. Want alle volken zullen komen en zullen voor U nedervallen in aanbidding, omdat uw gerichten openbaar zijn geworden.

En Openbaring 22, vers 7 En zie, Ik kom spoedig. Zalig hij, die de woorden der profetie van dit boek bewaart!
En vers 11 tot en met 14 Wie onrecht doet, hij doe nog meer onrecht; wie vuil is, hij worde nog vuiler; wie rechtvaardig is, hij bewijze nog meer rechtvaardigheid; wie heilig is, hij worde nog meer geheiligd. Zie, Ik kom spoedig en mijn loon is bij Mij om een ieder te vergelden, naardat zijn werk is. Ik ben de alfa en de omega, de eerste en de laatste, het begin en het einde. Zalig zij, die hun gewaden wassen, opdat zij recht mogen hebben op het geboomte des levens en door de poorten ingaan in de stad.
En vers 20 en 21 Hij, die deze dingen getuigt, zegt: Ja, Ik kom spoedig. Amen, kom, Here Jezus! De genade van de Here Jezus Christus zij met u allen.

Tot slot, aan de vrucht herkent men het beest, de satan!
De grootste hypocriet zit vaak in de kerk met een schijnheilig gezicht!

Voorwaar, ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!, sprak de bode engel Gods en verdween.

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Gebruik Google Translate en maak er een bladwijzer van.

Gelieve te delen en niet te veranderen © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

Meer boodschappen op deze website, ook in het Engels, Spaans, Portugees, Duits, Filipijns, Indonesisch, Swahili, Surinaams, Koreaans, Pools en Russisch!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com