DutchVideo 2020

Satan is als een losgeslagen gek op hol geslagen

Boodschap Gods: Voorwaar, de gevallen engelen zijn in oorlog, en zeer actief. Ze gebruiken alle trucs, en macht en kracht, en brandende pijlen, om hen, die in Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus zijn, te verwonden. U moet dit heel goed geestelijk begrijpen!

Gepubliceerd op 30 maart 2020 door Evangelical Endtime Machine International & Heiscoming12

Please share and do not change © BC

 

Volledige weergave:

Hallo, van harte welkom! Op 30 maart 2020 bracht de bode engel de volgende boodschap Gods over aan eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen.

Shalom! Ik begroet u in de almachtige, kadosh, heilige Naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.

Voorwaar, de gevallen engelen zijn in oorlog, en zeer actief.
U moet dit heel goed geestelijk begrijpen! Voorwaar, mijn naam is Revelado, een bode engel Gods.

Ik openbaar u dat men van alles doet, om Profeet Benjamin Cousijnsen tegen te werken.
Voorwaar, men moet goed begrijpen, dat de satan als een losgeslagen gek op hol geslagen is, die velen de hel in wil jagen. Men moet zich nu echt bekeren, en bidden en radicaal zijn voor Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus! Weet dat alles reeds klaar is gemaakt voor Zijn kinderen.

Hebreeën 11, vers 1  Het geloof nu is de zekerheid der dingen, die men hoopt, en het bewijs der dingen, die men niet ziet.

Openbaring 22, vers 6  En Hij zeide tot mij: Deze woorden zijn getrouw en waarachtig, en de Here, de God van de geesten der Profeten, heeft zijn engel gezonden om zijn knechten te tonen hetgeen weldra geschieden moet.

Genesis 6, vers 11 en 12  De aarde nu was verdorven voor Gods aangezicht, en de aarde was vol geweldenarij. En God zag de aarde aan, en zie, zij was verdorven, want al wat leeft had zijn weg op de aarde verdorven.
En vers 5 en 6  Toen de Here zag, dat de boosheid des mensen groot was op de aarde en al wat de overleggingen van zijn hart voortbrachten te allen tijde slechts boos was, berouwde het de Here, dat Hij de mens op de aarde gemaakt had, en het smartte Hem in zijn hart.

En Efeziërs 5, vers 12 en 13  want het is zelfs schandelijk om te noemen, wat heimelijk door hen wordt verricht; maar als dat alles door het licht ontmaskerd wordt, komt het aan de dag; want al wat aan de dag komt is licht.

Voorwaar, de werken van de satan worden met de dag zichtbaarder door de mensen heen.
En de gevallen engelen hebben zich zó verbonden met de mens, en manipuleren de gedachten van velen. Ze gebruiken alle trucs, en macht en kracht, en brandende pijlen, om hen, die in Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus zijn, te verwonden!

Efeziërs 6, vers 11 en 12  Doet de wapenrusting Gods aan, om te kunnen standhouden tegen de verleidingen des duivels; want wij hebben niet te worstelen tegen bloed en vlees, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers dezer duisternis, tegen de boze geesten in de hemelse gewesten.

Laat de gevallen engelen u niet beroven van Gods werken,
door verbitterd te zijn en het kwade toe te laten, en afgunstig te zijn en vol haat en liefdeloosheid!

Leviticus 19, vers 16 vanaf… let op: gij zult uw naaste niet naar het leven staan: Ik ben de Here, staat er geschreven.
En vers 17  Gij zult uw broeder “(man), evenzo zuster (vrouw),” in uw hart niet haten. Tot zover.

Johannes 13, vers 34 en 35  Een nieuw gebod geef Ik u, dat gij elkander liefhebt; gelijk Ik u liefgehad heb, dat gij ook elkander liefhebt. Hieraan zullen allen weten, dat gij discipelen van Mij zijt, indien gij liefde hebt onder elkander.

Romeinen 8, vers 1  Zo is er dan nu geen veroordeling voor hen, die in Christus Jezus zijn.
Romeinen 5, vers 1 en 2  Wij dan, gerechtvaardigd uit het geloof, hebben vrede met God door onze Here Jezus Christus, door wie wij ook de toegang hebben verkregen in het geloof tot deze genade, waarin wij staan, en roemen in de hoop op de heerlijkheid Gods.
En Romeinen 14, vers 13  Laten wij dan niet langer elkander oordelen, maar komt liever tot dit oordeel: uw broeder “of zuster” geen aanstoot of ergernis te geven.
En vers 19  Zo laten wij dan najagen hetgeen de vrede en de onderlinge opbouwing bevordert.

En Hebreeën 13, vers 4  Het huwelijk zij in ere bij allen en het bed onbezoedeld, want hoereerders en echtbrekers zal God oordelen.

Voorwaar, 

Spreuken 3, vers 7  Wees niet wijs in eigen ogen, vrees de Here en wijk van het kwaad.

Mattheüs 6, vers 14 en 15  Want indien gij de mensen hun overtredingen vergeeft, zal uw hemelse Vader ook u vergeven; maar indien gij de mensen niet vergeeft, zal ook uw Vader uw overtredingen niet vergeven.

En Markus 11, vers 25  En wanneer gij staat te bidden, vergeeft wat gij tegen iemand mocht hebben, opdat ook uw Vader in de hemelen uw overtredingen vergeve.

Voorwaar, de boodschap van 30 maart 2020, het verslag, was correct doorgegeven in uw gedachten, en evenzo goedgekeurd door de Here zelf!
Ik ga nu, sprak Gods bode engel, Ruacha, Yeshu, Shalom!

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom! Halleluja!

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Please share and do not change © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Surinamese, Korean, Polish and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com