DutchVideo 2019

Satan en zijn engelen komen in het vuur terecht!

Openbarende boodschap, overgeleverd door Gods bode engel, in de almachtige Naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, de Koning der koningen. Yeshua liet Profeet Benjamin een grote plaats zien in de hel, waar vele engelen zich bevonden in het lava-achtige, borrelende vuur. (After clicking the video, wait for a moment until it plays.)

Gepubliceerd op 18 juni 2019 door Evangelical Endtime Machine International & Heiscoming12

Please share and do not change © BC

 

Volledige weergave:

Hallo, van harte welkom! Op 18 juni 2019 bracht de bode engel de volgende boodschap Gods over aan eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen.

Shalom! Ik begroet u in de almachtige Naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, uw Here en Abba, Vader, uw Rabboeni en machtige Heerser, de Koning der koningen.

Voorwaar, neig uw oren!
Voorwaar, 

Spreuken 23, vers 3  Begeer zijn lekkernijen niet, want het is bedrieglijke spijs.

En Mattheüs 4, vers 7 tot en met 11  Jezus zeide tot hem: Er staat ook geschreven: Gij zult de Here, uw God, niet verzoeken. Wederom nam de duivel Hem mede naar een zeer hoge berg en hij toonde Hem al de koninkrijken der wereld en hun heerlijkheid, en zeide tot Hem: Dit alles zal ik U geven, indien Gij U nederwerpt en mij aanbidt. Toen zeide Jezus tot hem: Ga weg, satan! Er staat immers geschreven: De Here, uw God, zult gij aanbidden en Hem alleen dienen. Toen liet de duivel Hem met rust en zie, engelen kwamen en dienden Hem.

Voorwaar, zelfs toen satan in de Hemel was, verzocht hij niet alleen God,
maar ook de engelen met zijn verleiding en hoogmoed, en zijn houding vol trots en begeerlijke ogen en lust van het vlees! Voorwaar,

Job 1, vers 6  Op zekere dag nu kwamen de zonen Gods om zich voor de Here te stellen, en onder hen kwam ook de satan.

Voorwaar, 

En Zacharia 2, vers 13  Zwijg, al wat leeft, voor het aangezicht des Heren, want Hij maakt Zich op uit zijn heilige woning.
En Zacharia 3, vers 2  De Here echter zeide tot de satan: De Here bestraffe u, satan… tot zover.

Henoch 9, vers 6  U ziet alle dingen, en niets kan zich voor U verbergen. U ziet wat Azazel gedaan heeft, die elke onrechtvaardigheid op aarde onderwezen heeft en de eeuwige geheimen die bewaard werden in de hemel…
En in Henoch 10, vers 4, daar staat beschreven, dat Rafaël Azazel vastbond bij de handen en voeten, en deze wegwerpt in de duisternis. Tot zover.

En op de dag van het Grote Oordeel zal hij in het vuur geworpen worden!
Voorwaar, in de nacht van zaterdag op zondag liet Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, Profeet Benjamin Cousijnsen een grote plaats zien in de hel, waar vele engelen zich bevonden in het lava-achtige, borrelende vuur. Het was daar zó heet, dat het lichaam van Profeet Benjamin heet was geworden en erg bezweet. Zijn vrouw was hierdoor ook nat geworden, en dacht dat hij in bed geplast had; haar rug was drijfnat van zijn zweet!

Voorwaar!
Ook engelen, die net als satan gekozen hebben voor de verleidingen, voor trots, roddel, hoogmoed, en meer willen zijn dan God en Zijn geboden, komen in het vuur terecht, net als satan.

Openbaring 19, vers 19  En ik zag het beest en de koningen der aarde en hun legerscharen verzameld om de oorlog te voeren tegen Hem, die op het paard zat, en tegen zijn leger.
Openbaring 20, vers 1 tot en met 3  En ik zag een engel nederdalen uit de hemel met de sleutel des afgronds en een grote keten in zijn hand; en hij greep de draak, de oude slang, dat is de duivel en de satan, en hij bond hem duizend jaren, en hij wierp hem in de afgrond en sloot en verzegelde die boven hem, opdat hij de volkeren niet meer zou verleiden, voordat de duizend jaren voleindigd waren; daarna moet hij voor een korte tijd worden losgelaten.
Vers 7 tot en met 9  En wanneer de duizend jaren voleindigd zijn, zal de satan uit zijn gevangenis worden losgelaten, en hij zal uitgaan om de volkeren aan de vier hoeken der aarde te verleiden, Gog en Magog, om hen tot de oorlog te verzamelen, en hun getal is als het zand der zee. En zij kwamen op over de breedte der aarde en omsingelden de legerplaats der heiligen en de geliefde stad; en vuur daalde neder uit de hemel en verslond hen.
En vers 14 en 15  En de dood en het dodenrijk werden in de poel des vuurs geworpen. Dat is de tweede dood: de poel des vuurs. En wanneer iemand niet bevonden werd geschreven te zijn in het boek des levens, werd hij geworpen in de poel des vuurs.
En Openbaring 21, vers 8  Maar de lafhartigen, de ongelovigen, de verfoeilijken, de moordenaars, de hoereerders, de tovenaars, de afgodendienaars en alle leugenaars – hun deel is in de poel, die brandt van vuur en zwavel: dit is de tweede dood.

Voorwaar, door vele gebeurtenissen is de verbintenis tussen God en de engelen alleen maar sterker geworden!
Ik ga nu, sprak de bode engel Gods, Ruacha, Yeshu, Shalom!

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Please share and do not change © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Surinamese, Korean, Polish and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com