DutchVideo 2019

Satan, de vader van de leugen

De satan is juist nu zeer actief, want hij weet: zijn tijd is kort! Voorwaar, kunt gij de aanvallen in uw ziel en gedachtegang en dromen doorgronden? (After clicking the video, wait for a moment until it plays.)

Gepubliceerd op 22 oktober 2019 door Evangelical Endtime Machine International & Heiscoming12

Please share and do not change © BC

 

Volledige weergave:

Hallo, van harte welkom! Op 22 oktober 2019 bracht de bode engel de volgende boodschap Gods over aan eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen.

Shalom! Ik begroet u in de almachtige Naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Revorme, een bode engel Gods.

Voorwaar, 

Job 11, vers 7  Kunt gij de geheimen Gods doorgronden, de Almachtige doorgronden ten einde toe?

Voorwaar, 

En Job 10, vers 4  Hebt Gij dan vleselijke ogen, ziet Gij zoals stervelingen zien?

Voorwaar, kunt gij de aanvallen in uw ziel en gedachtegang en dromen doorgronden?
Is het satan niet, die uit zijn hol is gekropen en zich openbaart, en die u wil laten geloven in wat u voelt in uw ziel en wat u denkt in uw gedachtegang? De satan, de machthebber van alle kwaad, bezit buitengewone krachten, en heeft zo ook velen gemanipuleerd en overgenomen om huwelijken kapot te maken!

De satan is juist nu zeer actief, want hij weet: zijn tijd is kort!
Voorwaar, geloof niet in zijn levensechte beelden en manipulatie en trucs en show en spektakel. Hij probeert altijd de aandacht te trekken, zelfs door om te kijken naar het verleden, zodat satan het kan versterken en u kan betoveren. Voorwaar, doorgrond hem! Hij denkt slimmer te zijn dan u en vooral slimmer dan God!

Voorwaar, u bent gewaarschuwd voor hem, de satan.
Ook Benjamin, Gods Profeet, en zijn vrouw moeten krachtig en sterk zijn! En ook u, die luistert, kijk naar het heden, en doorgrond satan, en laat niets u beïnvloeden!

Efeziërs 6, vers 10 tot en met 12  Voorts, weest krachtig in de Here en in de sterkte zijner macht. Doet de wapenrusting Gods aan, om te kunnen standhouden tegen de verleidingen des duivels; want wij hebben niet te worstelen tegen bloed en vlees, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers dezer duisternis, tegen de boze geesten in de hemelse gewesten.
En vers 16  Neemt bij dit alles het schild des geloofs ter hand, waarmede gij al de brandende pijlen van de boze zult kunnen doven.

Voorwaar!
Dat betekent dus dat u elke brandende pijl, die u wil aanvallen in uw droom en ziel en gevoel en gedachten, onder andere, moet weerstaan met het schild des geloofs. En bescherm uzelf met Gods helm! De geestelijke wapenrusting heeft God u gegeven, om de satan te weerstaan! Voorwaar,

Filippenzen 2, vers 13  Want God is het, die om zijn welbehagen zowel het willen als het werken in u werkt.

Weersta de satan, en hij zal van u vlieden! 

Efeziërs 4, vers 20 en 21  Maar gij geheel anders: gij hebt Christus leren kennen. Gij toch hebt van Hem gehoord en zijt in Hem onderwezen, gelijk dit de waarheid is in Jezus.
En Efeziërs 5, vers 8  Want gij waart vroeger duisternis, maar thans zijt gij licht in de Here; wandelt als kinderen des lichts.

Dit betekent ook dat u meer dan overwinnaar bent.
Na een aanval of strijd is het juist goed, om de satan bij de horens te pakken en hem er flink van langs te geven! Voorwaar, bescherm uzelf met Zijn kostbaar Bloed, het Bloed van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, deze woorden zijn getrouw en waarachtig, en evenzo alle vorige boodschappen, die de Here God van de geesten der Profeten tot Zijn getrouwe, gezalfde Profeet gesproken heeft. Neem Gods Profeet serieus, en weersta de satan!

Openbaring 14, vers 12  Hier blijkt de volharding der heiligen, die de geboden Gods en het geloof in Jezus bewaren.
En Openbaring 22, vers 14  Zalig zij, die hun gewaden wassen, opdat zij recht mogen hebben op het geboomte des levens en door de poorten ingaan in de stad.

Johannes 3, vers 16 tot en met 21  Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij “of zij” niet heeft geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen de duisternis liever gehad hebben dan het licht, want hun werken waren boos. Want een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en gaat niet tot het licht, opdat zijn “of haar” werken niet aan de dag komen; maar wie de waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van zijn “of haar” werken blijke, dat zij in God verricht zijn.

En Openbaring 22, vers 21  De genade van de Here Jezus zij met allen.

Wees krachtig in de Here; wees een warrior!
En gebruik uw zwaard tegen satan, en gebruik uw mond, en bid! Amen.
Ik ga nu, sprak Gods bode engel, Ruacha, Yeshu, Shalom!

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Please share and do not change © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Surinamese, Korean, Polish and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com