DutchVideo 2014

Samen met Gods vurige paarden in Zijn vuurvlam!

BENJAMIN WERD IN DE GEEST MEEGENOMEN EN MAAKTE KENNIS MET DE VURIGE VLAMMEN VAN GODS TEGENWOORDIGHEID, DIE NIET ALLEEN DE STRALENDE WITTE VLIEGENDE PAARDEN, MAAR OOK HEM PLOTSELING  OMVATTEN!

Gepubliceerd op 1 sept 2014 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC 

white horses

Volledige weergave:

Hallo, van harte welkom! Het volgende verslag werd door Profeet Benjamin Cousijnsen, in tegenwoordigheid van een engel van God, de God van Abraham, Izaäk en Jakob, woord voor woord opgeschreven in diens tegenwoordigheid. Op 1 september 2014, op de vroege ochtend terwijl het nog donker was,  in de nacht, werd Benjamin Cousijnsen in de geest meegenomen door een bode engel Gods.

Benjamin hoorde: Benjamin, Benjamin, Benjamin, word wakker. Goedemorgen! sprak de engel Gods. Ik begroet u in de almachtige naam van Yeshua HaMashiach, Jezus Christus.

Voorwaar, Profeet Benjamin, volg mij.

Ik neem u mee, sta op en wandel.

Ik stond op en zag dat ik bekleed was in blinkend en smetteloos fijn linnen, zegt Benjamin. Ik volgde de bode engel Gods en zag in de spiegel, dat mijn haren iets over de schouders hingen, en dat zelfs mijn kale plek bovenop mijn hoofd gevuld was met haar. En mijn gezicht zag eruit alsof ik een botox behandeling had ondergaan, totaal rimpelvrij! Ik schatte mezelf ongeveer tussen de 20 en 25 jaar oud, niet ouder.

De bode engel Gods zei, Kom bij die spiegel vandaan! en we liepen door, de trap af. De bode engel liep door de voordeur heen, en ik wilde hetzelfde doen, maar knalde zoals vaker tegen de deur op, en dacht even: ‘Ahh, met zo’n knal zie ik er nu vast niet meer uit als een 20-jarige, maar als een 100-jarige’. Dus ik besloot heel slim, na deze knal, om maar de deur te openen.

Maar tot mijn verbazing zag ik twee reusachtige, prachtige, blinkende, smetteloze witte paarden met grote vleugels voor het huis staan!

De bode engel Gods zei, Wat zijn ze reusachtig, hè? Voorwaar, er wordt ook in de hemel paardgereden. Zo staat geschreven:

Openbaring 19, vers 14  En de heerscharen, die in de hemel zijn, volgden Hem op witte paarden, gehuld in wit en smetteloos fijn linnen.

En vers 16  En Hij heeft op zijn kleed en op zijn dij geschreven de naam: Koning der koningen en Here der heren.

En vers 11 en 12  En ik zag de hemel geopend, en zie, een wit paard; en Hij, die daarop zat, wordt genoemd Getrouw en Waarachtig, en Hij velt vonnis en voert oorlog in gerechtigheid. En zijn ogen waren een vuurvlam en op zijn hoofd waren vele kronen en Hij droeg een geschreven naam, die niemand weet dan Hijzelf.

Voorwaar, deze paarden werden ooit gebruikt.

Luister maar eens…

2 Koningen 2, vers 11  En, terwijl zij voortgingen, al wandelende en sprekende, zie, een vurige wagen en vurige paarden! en die maakten scheiding tussen hen beiden. Alzo voer Elia in een storm ten hemel.

Benjamin zei, “Maar deze paarden zijn smetteloos wit, en u spreekt van vurige paarden. Dit begrijp ik niet”.

De engel antwoordde, Voorwaar, daarom moet gij ook ervaren hoe dat is.

Benjamin zei, “Ik hoef niet in brand te staan, hoor. Doe mij maar een smetteloos wit paard zonder vlammetjes!”

Openbaring 6, vers 2 gaf de engel Gods: En ik zag, en zie, een wit paard, en die erop zat, had een boog en hem werd een kroon gegeven, en hij trok uit, overwinnende en om te overwinnen.

Vrees niet, zei de bode engel Gods.

Hoor!

Daniël 3, vers 21 tot en met 27  Toen werden die mannen gebonden, met hun mantels, broeken, mutsen en overige klederen aan, en in de brandende vuuroven geworpen. Omdat nu het bevel des konings streng was en de oven bovenmatig was opgestookt, doodde de vlam van het vuur de mannen die Sadrak, Mesak en Abednego naar boven gebracht hadden. En die drie mannen, Sadrak, Mesak en Abednego, vielen gebonden in de brandende vuuroven. Toen schrok koning Nebukadnessar en stond ijlings op; hij nam het woord en zeide tot zijn raadsheren: Hebben wij niet drie mannen gebonden in het vuur geworpen? Zij antwoordden de koning: Zeker, o koning. Hij zeide: Zie, ik zie vier mannen vrij wandelen midden in het vuur, en zij hebben geen letsel, en het uiterlijk van de vierde gelijkt op dat van een zoon der goden! Toen trad Nebukadnessar op de deur van de brandende vuuroven toe; hij nam het woord en zeide: Sadrak, Mesak en Abednego, gij dienaars van de allerhoogste God, treedt naar buiten en komt hier! Toen kwamen Sadrak, Mesak en Abednego uit het vuur. En de stadhouders, de oversten, de landvoogden en de raadsheren des konings kwamen bijeen; zij zagen, dat het vuur geen macht had gehad over de lichamen van deze mannen, dat hun hoofdhaar niet was geschroeid, dat hun mantels ongeschonden gebleven waren, ja, dat er zelfs geen brandlucht aan hen gekomen was.

De bode engel Gods sprak, Voorwaar, laten wij paardrijden.

“Ja, maar hoe kom ik daarop?” zei Benjamin.

Spring en denk, ‘Ik wil op dat paard!’ sprak de engel Gods.

“Oké”, zei Benjamin. Benjamin sprong en het leek wel alsof hij door een magneet door de lucht omhoog ging, en ordelijk en rustig op het paard belandde. Het paard bewoog, en meteen zag Benjamin een soort lichte rook, dat veranderde in een vuur dat groter werd. En Benjamin zag, dat hij samen met het paard in de vlammen zat, en dat er ook vuur uit de ogen kwam en uit de neus en uit de bek!

Benjamin schrijft: We vlogen sneller, hoger en hoger, tot in de ruimte, en ik zag de aarde kleiner worden onder mij.

En plotseling hoorde ik een krachtige stem vanuit een wolk spreken: Voorwaar, Hoor naar Mijn enige ware eenvoudige profeet! Ik, de Here, zeg u: De scheiding van geesten is in volle gang, want goed en kwaad gaan niet samen, zoals heiligheid en onreinheid niet samengaan! Ik ben het, Yeshua HaMashiach, Jezus Christus van Nazareth, de Levende, en Ik zeg u: Vele schapen zal Ik moeten laten gaan. Zo staat er geschreven:

2 Korinthiërs 5, vers 10  Want wij moeten allen voor de rechterstoel van Christus openbaar worden, opdat een ieder wegdrage wat hij in zijn lichaam verricht heeft, naardat hij gedaan heeft, hetzij goed, hetzij kwaad.

2 Korinthiërs 6, vers 17 en 18  Daarom gaat weg uit hun midden, en scheidt u af, spreekt de Here, en houdt niet vast aan het onreine. En Ik zal u aannemen, en Ik zal u tot Vader zijn en gij zult Mij tot zonen en dochteren zijn, zegt de Here, de Almachtige.

Luister! Er kan maar één geest in u zijn.

U zult of totaal overgenomen worden door het kwaad, of totaal overgenomen worden door het goede! Daarom is het belangrijk om uw zonden te belijden en nu te stoppen met uw slechte wandel. Hoor naar Mij! Zo spreekt de Heer. Voorwaar,

Johannes 3, vers 16 tot en met 21  Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen de duisternis liever gehad hebben dan het licht, want hun werken waren boos. Want een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en gaat niet tot het licht, opdat zijn werken niet aan de dag komen; maar wie de waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van zijn werken blijke, dat zij in God verricht zijn.

De bode engel Gods sprak, Benjamin, het is tijd, u moet terug, anders brandt u aan.

Benjamin zei, “Echt? Help!”

Grapje hoor! zei de engel Gods.

Even later was ik weer terug, schrijft Benjamin, en ik vroeg: “Wat is uw naam?”

De engel Gods zei, Alpinio.

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de engel Gods, en verdween.

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom! Gods zegen

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen

Use Google Translate and Bookmark it. Deel deze belangrijke boodschappen!

Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Korean and Russian!

Bron:  Evangelicalendtimemachine.com