DutchVideo 2014

Rusland zal spoedig dreigen met een oorlog!

21-03-2014  PROFETISCHE WAARSCHUWING GODS, 100% AFKOMSTIG VAN DE HERE GOD AAN DE WERELD & EUROPA EN RUSLAND!

Gepubliceerd op 21 maart 2014 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

Rusland zal dreigen met oorlog!

Volledige weergave:

Hallo, welkom! Deze boodschap is overgebracht door een bode engel van de almachtige God, de God van Abraham, Izaäk en Jakob, aan eindtijdprofeet van de laatste dagen, Benjamin Cousijnsen.

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua HaMashiach, Isa, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Eldia en ben een bode engel Gods.

Voorwaar, men koos liever voor de dood in uw land, dan de relatie te herstellen met de wereld.

Voorwaar, Rusland zal u spoedig dreigen met een oorlog, als gij niet uw boycot en sancties intrekt! Voorwaar, zie, ik deel u mede: de God van Israël, de God van Abraham, Izaäk en Jakob, spreekt deze woorden tot u, en legt u, Rusland, deze geboden en sancties op:

Exodus 20, vers 13  Gij zult niet doodslaan.

En vers 15 tot en met 17  Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uws naasten huis; gij zult niet begeren uws naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn rund, noch zijn ezel, noch iets dat van uw naaste is.

Voorwaar, bekeer u, Rusland, en breek met uw trots en macht!

Laat het los, want zo spreekt uw allerhoogste Machthebber, uw Koning der koningen, Yeshua HaMashiach, Isa, Jezus Christus van Nazareth:

Leviticus 26, vers 18 en 19  En indien gij desniettegenstaande niet naar Mij luistert, dan zal Ik u blijven tuchtigen wegens uw zonden, tot zevenmaal toe, en uw trotse macht zal Ik breken en uw hemel maken als ijzer en uw land als koper.

En vers 21  Indien gij u tegen Mij verzet en naar Mij niet wilt luisteren, dan zal Ik u nog zevenmaal harder slaan, naar uw zonden.

Voorwaar, houd u deze boodschap in gedachten, en belijd uw zonden!

Spreuken 8, vers 33  Hoort naar de vermaning, dan wordt gij wijs, slaat haar niet in de wind.

En vers 35 en 36  Want wie mij vindt, heeft het leven gevonden, hij heeft van de HERE welgevallen verkregen. Maar wie mij mist, doet zijn leven geweld aan; allen die mij haten, hebben de dood lief.

Spreuken 10, vers 7  De gedachtenis des rechtvaardigen zal tot zegening zijn, maar de naam der goddelozen zal wegrotten.

Johannes 8, vers 16  En indien Ik al oordeel, dan is mijn oordeel waarachtig, want Ik ben niet alleen, maar Ik en die Mij gezonden heeft.

Johannes 3, vers 16 en 17  Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem behouden worde.

Voorwaar, zo spreekt Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, tot u:

Het gaat om vele zielen, en Ik zag u in de toekomst. Houd dit tegen, of Ik zend Mijn straf!

Voorwaar, Europa, dreig Rusland niet! Houd u op de achtergrond, anders is het ‘O wee’!

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel Gods, en verdween.

SHALOM

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen

Use Google Translate and Bookmark it.

PLEASE SHARE THESE IMPORTANT MESSAGES! TRANSLATORS ARE WELCOME              

MORE MESSAGES by Benjamin Cousijnsen, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Korean, Russian and Dutch:

Evangelicalendtimemachine.com