DutchVideo 2019

Roddelaars en kwaadsprekers behoren niet in de Hemel

Verzadig u met deze volle waarheid! Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, heeft mij, Rafaël, gezonden, om ulieden het volgende te betuigen. Deel deze boodschap zoveel mogelijk. (After clicking the video, wait for a moment until it plays.)

Gepubliceerd op 18 juli 2019 door Evangelical Endtime Machine International & Heiscoming12

Please share and do not change © BC

 

Volledige weergave:

Hallo, van harte welkom! Ik ben Profeet Benjamin Cousijnsen. Op 18 juli 2019 bracht een bode engel Gods de volgende boodschap over, die ik heel graag met u wil delen.

Shalom! Ik begroet u in de enige waarachtige en heilige, getrouwe, kadosh Naam van de God van Abraham, Izaäk en Jakob, El Elohím, JHWH, de Koning der koningen, de Zoon van God, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Rafaël, en ben een bode engel Gods.

Voorwaar, verzadig u met deze volle waarheid!
Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, heeft mij gezonden, om ulieden te betuigen – aan een ieder, die deze woorden hoort of leest – dat de God van de geesten der Profeten Zijn engelen zendt tot Zijn ware, getrouwe en waarachtige Profeet, Benjamin Cousijnsen, Gods dienstknecht! Voorwaar, indien iemand dus afneemt van deze woorden, die de Kadosh, Heilige God der Profeten tot u gesproken heeft, en roddelt en kwaadspreekt over Gods Profeet of Profetes, en over de God van de geesten der Profeten, die u deze volle waarheid verkondigt: wie hen slecht maakt, gaat tegen de Kadosh, Heilige God van al wat leeft in! En God zal zijn en haar deel afnemen van het geboomte des levens. Wie kwaad doet, is niet uit God, maar wie het goede navolgt en niet oordeelt over zijn naaste en zondigt, en zijn naaste liefheeft als zichzelf.

1 Johannes 4, vers 6 tot en met 13  Wij zijn uit God; wie God kent, hoort naar ons; wie uit God niet is, hoort naar ons niet. Hieraan onderkennen wij de Geest der waarheid en de geest der dwaling. Geliefden, laten wij elkander liefhebben, want de liefde is uit God; en een ieder, die liefheeft, is uit God geboren en kent God. Wie niet liefheeft, kent God niet, want God is liefde. Hierin is de liefde Gods jegens ons geopenbaard, dat God zijn eniggeboren Zoon gezonden heeft in de wereld, opdat wij zouden leven door Hem. Hierin is de liefde, niet dat wij God liefgehad hebben, maar dat Hij ons heeft liefgehad en zijn Zoon gezonden heeft als een verzoening voor onze zonden. Geliefden, indien God ons zó heeft liefgehad, behoren ook wij elkander lief te hebben. Niemand heeft ooit God aanschouwd; indien wij elkander liefhebben, blijft God in ons en zijn liefde is in ons volmaakt geworden. Hieraan onderkennen wij, dat wij in Hem blijven en Hij in ons, dat Hij ons van zijn Geest gegeven heeft.

Voorwaar, indien u zich niet bekeert, en deze boodschap niet gelooft,
dan heeft u de God van Abraham, Izaäk en Jakob en de geest der Profeten tot een leugenaar gemaakt!

1 Johannes 5, vers 12  Wie de Zoon heeft, heeft het leven; wie de Zoon van God niet heeft, heeft het leven niet.

Voorwaar, het staat vast: roddelaars en kwaadsprekers behoren niet in het Heilige der Heiligen in de Hemel. 

Openbaring 20, vers 15  En wanneer iemand niet bevonden werd geschreven te zijn in het boek des levens, werd hij “of zij” geworpen in de poel des vuurs.

Dit is hun plaats en hun loon! 

Openbaring 22, vers 20 en 21  Hij, die deze dingen getuigt, zegt: Ja, Ik kom spoedig. Amen, kom, Here Jezus! De genade van de Here Jezus zij met allen.

Deel deze boodschap zoveel mogelijk.
Alleen een dwaas begrijpt deze boodschap niet!
Ik ga nu, sprak Gods bode engel, Ruacha, Yeshu, Shalom!

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom! Gods zegen

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Please share and do not change © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Surinamese, Korean, Polish and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com