DutchVideo 2020

Robots onder andere voor het screenen van mensen op Corona

Wetenschappers zijn bezig met het ontwikkelen van een levensechte robot, die een mens kan analyseren op afstand, onder andere. Ook wil men, dat de mens voorzien is van een RFID nano-chip, die gescand kan worden op afstand. Verder komt in deze openbarende boodschap Gods een robot aan de orde, die de plaats kan innemen van een kok in de keuken.

Gepubliceerd op 4 mei 2020 door Evangelical Endtime Machine International & Heiscoming12

Please share and do not change © BC


Volledige weergave:

Welkom! Op 4 mei 2020 bracht de bode engel deze openbarende boodschap Gods over aan eindtijdprofeet van de laatste dagen, Benjamin Cousijnsen.

Shalom! Ik begroet u in de almachtige Naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Kireach, een bode engel Gods.

Voorwaar, wetenschappers zijn bezig met het ontwikkelen van een levensechte robot, die een mens kan analyseren op afstand.
Ze kunnen zelfs vaststellen, of iemand het Coronavirus heeft of een ander virus. Een corona-app zal dan niet noodzakelijk zijn. Voorwaar, deze robots wil men onopvallend inzetten! Wel wil men, dat de mens voorzien is van een RFID nano-chip, die gescand kan worden op afstand door een menselijke robot.

Mattheüs 10, vers 21  Een broeder “of zuster” zal zijn broeder “of zuster” overleveren ten dode en een vader zijn kind, en kinderen zullen opstaan tegen hun ouders en hen ter dood brengen.
En vers 26 en 27  Vreest hen dan niet, want er is niets bedekt, of het zal geopenbaard worden, en verborgen, of het zal bekend worden. Wat Ik u zeg in het donker, zegt het in het licht; wat gij u in het oor hoort fluisteren, predikt het van de daken.

En Openbaring 13, vers 15 tot en met 18  En hem werd gegeven om aan het beeld van het beest een geest te schenken, zodat het beeld van het beest ook zou spreken, en maken dat allen, die het beeld van het beest niet aanbaden, gedood werden. En het maakt, dat aan allen, de kleinen en de groten, de rijken en de armen, de vrijen en de slaven, een merkteken gegeven wordt op hun rechterhand of op hun voorhoofd, en dat niemand kan kopen of verkopen, dan wie het merkteken, de naam van het beest, of het getal van zijn naam heeft. Hier is de wijsheid: wie verstand heeft, berekene het getal van het beest, want het is een getal van een mens, en zijn getal is zeshonderd zesenzestig.

Voorwaar!
Ook zijn de wetenschappers bezig met het bouwen van een robot, die de plaats kan innemen van een kok in de keuken, en geprogrammeerd is voor het maken van perfecte bewegingen en voor het maken van menu’s. Men zegt reeds: “Dat scheelt veel blessures en fouten in de keuken!” Voorwaar, zo kunt u nog veel meer vinden over robots in de Evangelicalendtimemachine.com

Openbaring 22, vers 6  En Hij zeide tot mij: Deze woorden zijn getrouw en waarachtig, en de Here, de God van de geesten der Profeten, heeft zijn engel gezonden om zijn knechten te tonen hetgeen weldra geschieden moet. 

Amos 3, vers 7 en 8  Voorzeker, de Here Here doet geen ding, of Hij openbaart zijn raad aan zijn knechten, de Profeten. De leeuw heeft gebruld, wie zou niet vrezen? De Here Here heeft gesproken, wie zou niet profeteren?

Psalm 107, vers 42 en 43  De oprechten zien het en verheugen zich, alle onrecht sluit de mond. Wie is wijs? Hij lette op deze dingen, laat men acht slaan op de gunstbewijzen des Heren.

2 Petrus 3, vers 3  Dit vooral moet gij weten, dat er in de laatste dagen spotters met spotternij zullen komen, die naar hun eigen begeerten wandelen.
En vers 9 tot en met 13  De Here talmt niet met de belofte, al zijn er, die aan talmen denken, maar Hij is lankmoedig jegens u, daar Hij niet wil, dat sommigen verloren gaan, doch dat allen tot bekering komen. Maar de dag des Heren zal komen als een dief. Op die dag zullen de hemelen met gedruis voorbijgaan en de elementen door vuur vergaan, en de aarde en de werken daarop zullen gevonden worden. Daar al deze dingen aldus vergaan, hoedanig behoort gij dan te zijn in heilige wandel en godsvrucht, vol verwachting u spoedende naar de komst van de dag Gods, ter wille waarvan de hemelen brandende zullen vergaan en de elementen in vuur zullen wegsmelten. Wij verwachten echter naar zijn belofte nieuwe hemelen en een nieuwe aarde, waar gerechtigheid woont.

En Jakobus 5, vers 8  Oefent ook gij geduld, sterkt uw harten, want de komst des Heren is nabij.
En vers 10  Broeders “of zusters“, neemt tot een voorbeeld van gelatenheid en geduld de Profeten, die in de naam des Heren hebben gesproken.

Tot zover.
Ik ga nu, sprak Gods bode engel, Ruacha, Yeshu, Shalom!


Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Please share and do not change © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Surinamese, Korean, Polish and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com