DutchVideo 2013

Ridder Gods, sta! en ga met Gods wapenrusting!

STA OP, EN GA NIET IN EIGEN KRACHT, MAAR STEL UW VERTROUWEN OP HEM! BOODSCHAP AFKOMSTIG VAN DE HEER, 100% WOORD VOOR WOORD OVERGELEVERD IN DE NAAM VAN JEZUS CHRISTUS, DOOR DE ENGEL DES HEREN, MICHAËL!

Gepubliceerd op 11 okt 2013 door Evangelical Eindtijdspace

Please share and do not change © BC

wapenrusting Gods

Volledige weergave:

Hallo, welkom! Op 11 oktober 2013 bracht een bode engel Gods deze boodschap van de Almachtige God over, van de God van Abraham, Izaäk en Jakob, woord voor woord overgebracht aan eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen.

Shalom! Ik begroet u in de almachtige naam van Yeshua HaMashiach, Isa, Jezus Christus van Nazareth. Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, Hoor aandachtig!

Lukas 10, vers 19 en 20  Zie, Ik heb u macht gegeven om op slangen en schorpioenen te treden en tegen de gehele legermacht van de vijand; en niets zal u enig kwaad doen. Evenwel, verheugt u niet hierover, dat de geesten zich aan u onderwerpen, maar verheugt u, dat uw namen staan opgetekend in de hemelen.

Voorwaar, ik ben de bode engel Gods en mijn naam is Michaël.

Voorwaar, waar is uw geloof, dappere ridder Gods?

Sta op en ga niet in eigen kracht, maar stel uw vertrouwen op Hem!

Deuteronomium 8, vers 15  die u deed gaan door de grote en vreselijke woestijn, met vurige slangen en schorpioenen… tot zover.

Galaten 4, vers 9  Nu gij echter God hebt leren kennen, ja, meer nog, door God gekend zijt, “Ridder Gods”, hoe kunt gij thans terugkeren tot die zwakke en armelijke wereldgeesten, waaraan gij u weder van meet aan dienstbaar wilt maken?

Voorwaar, ik zeg u, strijder Gods,

Lees voor: Efeziërs 6, vers 12 en 13  Hier staat geschreven: Want wij hebben niet te worstelen tegen bloed en vlees, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers dezer duisternis, tegen de boze geesten in de hemelse gewesten. Neemt daarom de wapenrusting Gods, om weerstand te kunnen bieden in de boze dag en om, uw taak geheel vervuld hebbende, stand te houden.

Openbaring 9, vers 2 tot en met 10  Hier staat geschreven: En zij opende de put des afgronds en er steeg rook op uit de put, als de rook van een grote oven; en de zon en het zwerk werden verduisterd door de rook van de put. En uit de rook kwamen sprinkhanen op de aarde te voorschijn en hun werd macht gegeven, gelijk de schorpioenen der aarde macht hebben. En hun werd gezegd, dat zij aan het gras der aarde geen schade zouden toebrengen, noch aan enig gewas, noch aan enige boom, maar alleen aan de mensen, die het zegel van God niet op hun voorhoofden hadden. En hun werd gegeven, dat zij hen niet zouden doden, maar dat de mensen zouden gepijnigd worden, vijf maanden lang; en hun pijniging was als de pijniging door een schorpioen, wanneer hij een mens steekt. En in die dagen zullen de mensen de dood zoeken, maar hem geenszins vinden, en zij zullen begeren te sterven, maar de dood vlucht van hen weg. En de gedaante der sprinkhanen was als van paarden, die uitgerust zijn tot de oorlog; en op hun koppen waren kransen als van goud en hun aangezichten waren als aangezichten van mensen; en zij hadden haar als vrouwenhaar en hun tanden waren als die van leeuwen; en zij hadden borstschilden als ijzeren harnassen en het gedruis van hun vleugels was als het gedruis van wagens, wanneer vele paarden ten strijde draven. En zij hadden staarten als schorpioenen en angels, en in hun staarten was hun macht om de mensen schade toe te brengen, vijf maanden lang.

Markus 16, vers 15 tot en met 18  Hier staat geschreven: En Hij zeide tot hen: Gaat heen in de gehele wereld, verkondigt het evangelie aan de ganse schepping. Wie gelooft en zich laat dopen, zal behouden worden, maar wie niet gelooft, zal veroordeeld worden. Als tekenen zullen deze dingen de gelovigen volgen: in mijn naam zullen zij boze geesten uitdrijven, in nieuwe tongen zullen zij spreken, slangen zullen zij opnemen, en zelfs indien zij iets dodelijks drinken, zal het hun geen schade doen; op zieken zullen zij de handen leggen en zij zullen genezen worden.

De bode engel Gods sprak verder,

Voorwaar, de almachtige God is heden Dezelfde!

Denkt gij dat het mogelijk is om demonen uit te drijven, zieken te genezen en doden op te wekken en in vreemde tongen te praten? Zo ja, hebt gij hier ervaring mee? Zo nee, waarom denkt gij dan dat het niet meer mogelijk is?

Mattheüs 10, vers 7 en 8  Gaat en predikt en zegt: Het Koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. Geneest zieken, wekt doden op, reinigt melaatsen, drijft boze geesten uit. Om niet hebt gij het ontvangen, geeft het om niet.

Lees voor uzelf: Efeziërs 6, vers 14 tot en met 18

Voorwaar, de gordel van de wapenrustig staat als Waarheid.

Het borstpantser staat voor Rechtvaardigheid. En de schoenen staan voor Bereidheid om het goede nieuws bekend te maken. En het schild als wapenrusting staat voor Geloof. En de helm staat voor Redding. En het wapen, het zwaard, staat voor de Geest, het Woord van God!

Voorwaar, leger Gods, ga in de aanval! Wanneer gij op de proef wordt gesteld, vertrouw op Yeshua HaMashiach, Isa, Jezus Christus!

Lees voor: Mattheüs 5, vers 14 tot en met 16  Hier staat geschreven: Gij zijt het licht der wereld. Een stad, die op een berg ligt, kan niet verborgen blijven. Ook steekt men geen lamp aan en zet haar onder de korenmaat, maar op de standaard, en zij schijnt voor allen, die in het huis zijn. Laat zo uw licht schijnen voor de mensen, opdat zij uw goede werken zien en uw Vader, die in de hemelen is, verheerlijken.

Johannes 3, vers 16  Hier staat geschreven: Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe.

De bode engel Gods sprak verder, Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen

Use Google Translate and Bookmark it.

PLEASE SHARE THESE IMPORTANT MESSAGES! TRANSLATORS ARE WELCOME              

MORE MESSAGES by Benjamin Cousijnsen, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Korean, Russian and Dutch:

Evangelicalendtimemachine.com