DutchVideo 2018

Regenboogviering te Enschede is een gruwel in Gods ogen!

Voorwaar, het is een kerkdienst, die de werken van het tegennatuurlijke goedkeurt, en de katholieken, transgenders, hervormd, homo, baptist, bi, en/of welke richting dan ook, samen wil brengen. (After clicking the video, wait for a moment until it plays.)

Gepubliceerd op 16 apr 2018 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

Volledige weergave:

Hallo, van harte welkom! Op 16 april 2018 bracht een bode engel van God woord voor woord deze boodschap Gods over aan eindtijdprofeet van de laatste dagen, Benjamin Cousijnsen.

Shalom! Ik begroet u in de almachtige Naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.

Voorwaar, luistert aandachtig!
Mijn naam is Mearach, een ben een bode engel Gods. Neem uw Bijbel erbij.

Op zondag 22 april 2018 vindt er in de Grote Kerk te Enschede een Regenboogviering plaats.

2 Korinthiërs 11, vers 13 tot en met 15  Want zulke lieden zijn schijn-apostelen, bedrieglijke arbeiders, die zich voordoen als apostelen van Christus. Geen wonder ook! Immers, de satan zelf doet zich voor als een engel des lichts. Het is dus niets bijzonders, indien ook zijn dienaren zich voordoen als dienaren der gerechtigheid; maar hun einde zal zijn naar hun werken.

Voorwaar!
Het is een kerkdienst, die de werken van het tegennatuurlijke goedkeurt, en de katholieken, transgenders, hervormd, homo, baptist, bi, en/of welke richting dan ook, samen wil brengen. Er is veel acceptatie geboekt binnen de kerken wereldwijd! Voorwaar, vele, vele kerken zouden zich geen kerk meer mogen noemen, maar Sodom en Gomorra. Zo spreekt de Heer, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus van Nazareth, de Koning der koningen, tot alle kerken!

Romeinen 1, vers 21 en 22  Immers, hoewel zij God kenden, hebben zij Hem niet als God verheerlijkt of gedankt, maar hun overleggingen zijn op niets uitgelopen, en het is duister geworden in hun onverstandig hart. Bewerende wijs te zijn, zijn zij dwaas geworden.

Voorwaar, men streeft naar één wereldreligie, vol vrijheid!
Maar hun deel zal het einde zijn, de poel des vuurs, de hel! Ze hebben zelfs Gods woorden aangepast.

Romeinen 1, vers 24 en 25  Daarom heeft God hen in hun hartstochten overgegeven aan onreinheid, zodat bij hen het lichaam onteerd wordt. Zij immers hadden de waarheid Gods vervangen door de leugen en het schepsel vereerd en gediend boven de Schepper, die te prijzen is tot in eeuwigheid. Amen.

Voorwaar, er is geen acceptatie voor God.
Zonde is zonde, en God schiep vanaf den beginne de man en de vrouw!

Genesis 1, vers 27  En God schiep de mens naar zijn beeld; naar Gods beeld schiep Hij hem; man en vrouw schiep Hij hen.

God heeft het zo bedoeld, en Zijn werken zijn volmaakt en Hij maakt geen fouten!
Er staat niet geschreven: ‘Adam en Adam’, of ‘Eva en Eva’. Voorwaar, een schande is het; men moet zich bekeren en leven, zoals God het bedoeld heeft!

Romeinen 1, vers 26 tot en met 28  Daarom heeft God hen overgegeven aan schandelijke lusten, want hun vrouwen hebben de natuurlijke omgang vervangen door de tegennatuurlijke. Eveneens hebben de mannen de natuurlijke omgang met de vrouw opgegeven, en zijn in wellust voor elkander ontbrand, als mannen met mannen schandelijkheid bedrijvende en daardoor het welverdiende loon voor hun afdwaling in zichzelf ontvangende. En daar zij het verwerpelijk achtten God te erkennen, heeft God hen overgegeven aan een verwerpelijk denken om te doen wat niet betaamt.
Vers 32  Immers, hoewel zij de rechtseis van God kenden, namelijk, dat zij, die zulke dingen bedrijven, de dood verdienen, doen zij ze niet alleen zelf, maar schenken ook nog hun bijval aan wie ze bedrijven.

Voorwaar, men keurt alles maar goed, en alles lijkt zo mooi en onschuldig.
Maar God staat er niet bij achter!

Romeinen 2, vers 24  Want de naam Gods wordt om u gelasterd onder de heidenen, gelijk geschreven staat.

Voorwaar, Yeshua HaMashiach, JHWH, heeft u lief en wil dat men gered wordt, maar niet verloren gaat.
Daarom, bekeer u en vraag om vergeving, want u bent gewaarschuwd!

Mattheüs 12, vers 15  Maar Jezus doorzag het en ging vandaar weg. En velen volgden Hem en Hij genas hen allen.

En Markus 7, vers 23  Al die slechte dingen komen van binnen uit naar buiten en maken de mens onrein.

En Johannes 3, vers 16 tot en met 21  Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij “of zij” niet heeft geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen de duisternis liever gehad hebben dan het licht, want hun werken waren boos. Want een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en gaat niet tot het licht, opdat zijn “of haar” werken niet aan de dag komen; maar wie de waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van zijn “of haar” werken blijke, dat zij in God verricht zijn.

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak Gods bode engel, en verdween.

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom! Gods zegen

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Please share and do not change © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Surinamese, Korean, Polish and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com