DutchVideo 2017

Radicale radicalisering, en overname van alle kerken zijn tekenen van de eindtijd!

Boodschap Gods:  • Uit angst sluit men zich aan, en neemt de radicale radicalisering wereldwijd toe  • Paus Franciscus’ uitspraak, om samen te werken met alle religies  • Kerkleiders waaien met iedereen mee! (After clicking the video, wait for a moment until it plays.)

Gepubliceerd op 8 mrt 2017 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

the-truth-about-radical-islam

Volledige weergave: 

Shalom, van harte welkom! Op 8 maart 2017 bracht Gods bode engel woord voor woord deze openbarende, mededelende en waarschuwende boodschap Gods over aan eindtijdprofeet van de laatste dagen, Benjamin Cousijnsen.

Shalom! Ik begroet u in de almachtige naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.

Voorwaar, stille wateren, diepe gronden!
Voorwaar, mijn naam is Ratiabra en ben een bode engel Gods.

Voorwaar, de radicale radicalisering neemt wereldwijd toe!
Dit komt, omdat men voor de radicale Islamisten vreest en men zich bij hen aansluit, uit angst dat men anders iets overkomt. De Islam en de Koran hebben de radicale Islamisten, zowel mannen als vrouwen en kinderen, geleerd om hun naaste, het Westen onder andere, te haten en indien mogelijk te vernietigen!

Van vele aanslagen is bekend, dat men als vluchteling het land is binnengekomen.
Men zegt dat ISIS gevlucht is en verdreven. Maar men vergeet, dat velen in Asielzoekerscentra zitten! Luister ook naar de boodschap met de titel: ‘Het geweld gaat toenemen met de komst van de vluchtelingen!’ Voorwaar, Profeet Benjamin Cousijnsen had u reeds geopenbaard, dat men de wereld wil overnemen.

Voorwaar, ook Paus Franciscus zei laatst, dat alle religies meer moeten samenwerken met de Islam, en hun tegemoet moeten komen.
Voorwaar, vele kerkleiders misleiden zich door Gods Woord aan te passen, en het tegennatuurlijke en valse religies, en alles wat tegen God ingaat, maar goed te keuren! Tenslotte draait het bij hen maar om één ding: het iedereen naar de zin maken en de kerk goed te vullen. Zo lijkt het nog tenminste, dat men rijkelijk gezegend is! Maar de God van Abraham, Izaäk en Jakob heeft liever een kleine kerk, die zich houdt aan de geboden, en puur is, dan een overvolle kerk vol huichelaars, schriftgeleerden en farizeeën. Voorwaar, dit zijn de tekenen van de eindtijd!

2 Timotheüs 2, vers 16 tot en met 18  Maar vermijd de onheilige, holle klanken; want zij zullen de goddeloosheid nog verder drijven, en hun woord zal voortwoekeren als de kanker. Tot hen behoren Hymeneüs en Filetus, die uit het spoor der waarheid geraakt zijn met hun bewering, dat de opstanding reeds heeft plaatsgehad, waardoor zij het geloof van sommigen afbreken.
En 2 Timotheüs 4, vers 3 en 4  Want er komt een tijd, dat de mensen de gezonde leer niet meer zullen verdragen, maar omdat hun gehoor verwend is, naar hun eigen begeerte zich tal van leraars zullen bijeenhalen, dat zij hun oor van de waarheid zullen afkeren en zich naar de verdichtsels keren.

En 2 Petrus 2, vers 19  Vrijheid spiegelen zij hun voor, hoewel zij zelf slaven des verderfs zijn; immers, door wie men overmeesterd is, diens slaaf is men.
Vers 22  Hun is overkomen, wat een waar spreekwoord zegt: Een hond, die teruggekeerd is naar zijn uitbraaksel, of: een gewassen zeug naar de modderpoel.
Vers 2  En velen zullen hun losbandigheden navolgen, zodat door hun schuld de weg der waarheid gelasterd zal worden.

Voorwaar, 

Johannes 8, vers 19  Zij dan zeiden tot Hem: Waar is uw Vader? Jezus antwoordde: Noch Mij, noch mijn Vader kent gij: Indien gij Mij kendet, zoudt gij ook mijn Vader kennen.
Vers 12  Wederom dan sprak Jezus tot hen en zeide: Ik ben het licht der wereld; wie Mij volgt, zal nimmer in de duisternis wandelen, maar hij zal het licht des levens hebben.

En Johannes 3, vers 16 tot en met 21  Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen de duisternis liever gehad hebben dan het licht, want hun werken waren boos. Want een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en gaat niet tot het licht, opdat zijn werken niet aan de dag komen; maar wie de waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van zijn werken blijke, dat zij in God verricht zijn.

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak Gods bode engel, en verdween.

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom! God zegene u

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Please share and do not change © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Surinamese, Korean, Polish and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com