DutchVideo 2022

Raakt het u dat Hij zo moest huilen?

Voorwaar, hoe teleurgesteld moest het volk zijn geweest dat het plan heel anders liep dan ze zelf voor ogen hadden, maar de Almachtige God had een nog groter bevrijdingsplan.

Gepubliceerd op 12 september 2022 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

 

Volledige weergave:

Hallo, welkom! Op 11 september 2022, kreeg ik, Profeet Benjamin Cousijnsen de volgende boodschap Gods, die ik graag met u wil delen.

Shalom! Ik begroet u in de kadosh, heilige en almachtige Naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Mijn naam is Lovesadai, en ben een bode engel Gods.

Lucas 19, vers 29 tot en met 32  En het geschiedde, toen Hij dicht bij Betfage en Betanië kwam, bij de berg, genaamd Olijfberg, dat Hij twee van zijn discipelen uitzond, en zeide: Gaat naar het dorp hiertegenover en als gij het binnenkomt, zult gij daar een veulen vastgebonden vinden, waarop nog nooit iemand gezeten heeft; maakt het los en brengt het hier. En indien iemand u vraagt: Waarom maakt gij het los? zegt dan: De Here heeft het nodig. En zij, die uitgezonden waren, gingen heen en vonden het, zoals Hij hun gezegd had.

Voorwaar, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus vertelde dus precies wat er allemaal stond te gebeuren.

Lucas 19, vers 33 tot en met 41 Toen zij het veulen losmaakten, zeiden de eigenaars tot hen: Waarom maakt gij het veulen los? En zij zeiden: De Here heeft het nodig. En zij brachten het tot Jezus, en wierpen hun klederen over het veulen en hielpen Jezus er op. En terwijl Hij voorttrok, spreidden zij hun klederen op de weg. Toen Hij reeds dichterbij kwam, aan de glooiing van de Olijfberg, begon de gehele menigte der discipelen vol blijdschap God te prijzen, met luider stem, om al de krachten, die zij gezien hadden, en zij zeiden: Gezegend Hij, die komt, de Koning, in de naam des Heren; in de hemel vrede en ere in de hoogste hemelen. En enige der Farizeeën uit de schare zeiden tot Hem: Meester, bestraf uw discipelen. En Hij antwoordde en zeide: Ik zeg u, indien dezen zwegen, zouden de stenen roepen. En toen Hij nog dichterbij gekomen was en de stad zag, weende Hij over haar.

Voorwaar, hoe teleurgesteld moet het volk zijn geweest dat het plan heel anders liep dan ze zelf voor ogen hadden, maar de Almachtige God had een nog groter bevrijdingsplan.
Dit zien velen ook terug in hun eigen leven, waarin men wel ééns teleurgesteld was in God en zelfs boos, maar mochten leren van Zijn wijsheid en liefde, dat God altijd een veel beter en groter plan heeft.

Voorwaar, hoever heeft u, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus als de Koning der koningen in uw leven en in uw hart binnengelaten?
Voorwaar, raakt dit u niet toen Yeshua nog dichter bij Jeruzalem was gekomen en de stad zag en Hij dus moest huilen? Vergeet niet dat Hij de voorkennis over alles en iedereen heeft. Hij huilde niet omdat Hij wist dat het nu niet lang meer zou duren voordat Hij lijden en sterven zou, maar omdat Hij een intens verdriet had over Jeruzalem. Voorwaar, ziet u wat Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus betraande ogen zien?

Voorwaar, met Zijn vinger wil Hij ook uw tranen van uw gezicht weghalen en u troosten.
Hij huilt omdat Hij heel erg veel van u en alle mensen houdt.

Lucas 21, vers 34 tot en met 36 Ziet toe op uzelf, dat uw hart nimmer bezwaard worde door roes en dronkenschap en zorgen voor levensonderhoud, en die dag niet plotseling over u kome, als een strik. Want hij zal komen over allen, die gezeten zijn op het oppervlak der ganse aarde. Waakt te allen tijde, biddende, dat gij in staat moogt wezen te ontkomen aan alles wat geschieden zal, en gesteld te worden voor het aangezicht van de Zoon des mensen.
En Romeinen 16, vers 19 en 20 Want uw gehoorzaamheid is bij allen bekend geworden. Over u verblijd ik mij dus, doch ik wil, dat gij niet alleen wijs zijt tot het goede, maar ook onbesmet van het kwade. De God nu des vredes zal weldra de satan onder uw voeten vertreden. De genade van onze Here Jezus zij met u!

En Openbaring 22, vers 20 en 21 Hij, die deze dingen getuigt, zegt: Ja, Ik kom spoedig. Amen, kom, Here Jezus! De genade van de Here Jezus Christus zij met u allen.

Zie, Ik kom spoedig!, zegt de Here.
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!, sprak de bode engel Gods en verdween.

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Please share and do not change © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Surinamese, Korean, Polish, and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com