DutchVideo 2014

Profetische waarschuwing: Wees alert!

DEZE PROFETISCHE WAARSCHUWING GODS IS DOOR DE ENGEL DES HEREN, DONDER, WOORD VOOR WOORD OVERGEBRACHT AAN EINDTIJDPROFEET BENJAMIN COUSIJNSEN: GOD BRENGT U SPOEDIG WEER EEN BEZOEK. VOORWAAR, WEES ALERT!

Gepubliceerd op 17 nov 2014 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC 

wrath of God

Volledige weergave:

Hallo! Deze waarschuwende en profetische boodschap van God werd door een engel des Heren overgebracht aan eindtijdprofeet van de laatste dagen, Benjamin Cousijnsen, en woord voor woord overgeleverd en woord voor woord opgeschreven.

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua HaMashiach, Jezus Christus.

Voorwaar, kadosh, heilig, machtig en krachtig is de God van Abraham, Izaäk en Jakob!

Jesaja 24, vers 5 en 6  Want de aarde is ontwijd door haar bewoners, omdat zij de wetten hebben overtreden, de inzetting ontdoken, het eeuwig verbond verbroken. Daarom verslindt een vloek de aarde en moeten haar bewoners boeten; daarom worden de bewoners der aarde door een gloed verteerd en blijven er weinig stervelingen over.

Voorwaar, mijn naam is Donder! Zie wat er in de wereld is.
Word ziende, open uw ogen! Voorwaar,

Exodus 15, vers 4 en 5  De wagens van Farao en zijn legermacht wierp Hij in de zee; de keur van zijn wagenhelden werd in de Schelfzee gedompeld. Watervloeden overdekten hen; in de diepte zonken zij als een steen.

Voorwaar, ik ben de bode engel Donder. God brengt u spoedig weer een bezoek!
Laat u verrassen en ga gerust door! Mozes waarschuwde de Farao, en ook hij luisterde niet. En wat bracht God?
Juist! Tien plagen! Waarom?
Wegens het eigenwijs niet willen luisteren. Hoe ver moet de God van al wat leeft ook nu nog gaan, voordat u luistert en zich bekeert?

Spreuken 29, vers 1  Wie zijn nek verhardt ondanks herhaalde vermaning, wordt opeens onherstelbaar gebroken.

Voorwaar, gij laat uw kinderen ook griezelen met Halloween en andere rituelen.
En als ze in hun bed vreemde schaduwen zien en vreemde geluiden horen, en getraumatiseerd raken en bang in het donker worden, dan vraagt u zich af, waarom dat heeft kunnen gebeuren! Voorwaar, men wou horror, en mijn krijgt horror! Men luistert niet naar God, en geniet van de werken der duisternis. Breek nu met al die duivelse tradities, voordat het u treft!

Mattheüs 19, vers 13 tot en met 15  Toen werden kinderen tot Hem gebracht, opdat Hij hun de handen zou opleggen en bidden; doch de discipelen bestraften hen. Maar Jezus zeide: Laat de kinderen geworden en verhindert ze niet tot Mij te komen, want voor zodanigen is het Koninkrijk der hemelen. En Hij legde hun de handen op en vertrok vandaar.

Voorwaar, geef uzelf en uw kind het allerbeste, en verbreek de generatievloek!

Johannes 3, vers 16 tot en met 21  Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen de duisternis liever gehad hebben dan het licht, want hun werken waren boos. Want een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en gaat niet tot het licht, opdat zijn werken niet aan de dag komen; maar wie de waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van zijn werken blijke, dat zij in God verricht zijn.

Voorwaar, licht en duisternis gaan niet samen.
Voorwaar, wees alert, want ik benoem uw land niet. Maar ik openbaar u, wat u tot u geroepen hebt: horror! Werp u neder en aanbid Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, en vraag om vergeving. Het gebed van een rechtvaardige vermag veel.

O jee!
Overstromingen, tornado’s, helse plagen, zware aardbevingen, dan hier, dan daar, blikseminslagen, en de vulkanen komen in actie! De grond zal barsten en branden onder uw voeten, en totale overname van de menselijk geest, extreme kou en stortregens, helse hitte en afname van zuurstof. Voorwaar, laat het niet zover komen. Kies heden hemel of hel!
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de engel des Heren, de bode engel van God, en verdween.

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom!

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen

Use Google Translate and Bookmark it. Deel deze belangrijke boodschappen!

Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Korean and Russian!

Bron:  Evangelicalendtimemachine.com