DutchVideo 2015

Profetische waarschuwing van God aan Spanje!

Profetische, waarschuwende boodschap van God aan Spanje. Voorwaar, deze boodschap is tot u gesproken, Spanje, indien gij geen ernst maakt, vanwege uw trots en koppigheid!

Gepubliceerd op 20 juli 2015 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

bull run Pamplona

Volledige weergave:

Hallo! Op 20 juli 2015 bracht een engel des Heren, een bode engel van God, woord voor woord, in opdracht van de almachtige God, JHWH, de God van Abraham, Izaäk en Jakob, deze profetische, waarschuwende boodschap Gods over aan eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen.

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Regalamindo.

Voorwaar, Spanje! 

Romeinen 1, vers 21 en 22  Immers, hoewel zij God kenden, hebben zij Hem niet als God verheerlijkt of gedankt, maar hun overleggingen zijn op niets uitgelopen, en het is duister geworden in hun onverstandig hart. Bewerende wijs te zijn, zijn zij dwaas geworden.

Voorwaar, het catastrofale gevolg van ongehoorzaamheid is de hel!
Kadosh, heilig is Yeshua HaMashiach, Jezus Christus. Wee u! Ik ben de bode engel Gods; ik ben een strijder tegen ongerechtigheid.

Hebreeën 1, vers 13 en 14  En tot wie der engelen heeft Hij ooit gezegd: Zet U aan mijn rechterhand, totdat Ik uw vijanden gemaakt heb tot een voetbank voor uw voeten? Zijn zij niet allen dienende geesten, die uitgezonden worden ten dienste van hen, die het heil zullen beërven?
En Hebreeën 2, vers 1 tot en met 3  Daarom moeten wij te meer aandacht schenken aan hetgeen wij gehoord hebben, opdat wij niet afdrijven. Want indien het woord, door bemiddeling van engelen gesproken, van kracht is gebleken, en elke overtreding en ongehoorzaamheid rechtmatige vergelding heeft ontvangen, hoe zullen wij dan ontkomen, indien wij geen ernst maken met zulk een heil, dat allereerst verkondigd is door de Here, en door hen, die het gehoord hebben, op betrouwbare wijze ons is overgeleverd?

Voorwaar, deze boodschap is tot u gesproken, Spanje, indien u geen ernst maakt, vanwege uw hoogmoed en trots en koppigheid!
Weet dit, als gij u niet bekeert:

Spreuken 16, vers 18  Hovaardij gaat vooraf aan het verderf, en hoogmoed komt voor de val.

En Jesaja 14, vers 16  Wie u zien, beschouwen u, letten op u: Is dit de man, die de aarde deed sidderen, die koninkrijken deed beven?

Voorwaar, onderzoekt u eens in nederigheid tegenover de enige ware God van Abraham, Izaäk en Jakob.

1 Korinthiërs 4, vers 7  Want wie onderscheidt u? En wat hebt gij, dat gij niet ontvangen hebt? En indien gij het dan ontvangen hebt, wat beroemt gij u, alsof gij het niet ontvangen hadt?
En 1 Korinthiërs 5, vers 6 en 7  Uw roem deugt niet. Weet gij niet, dat een weinig zuurdeeg het gehele deeg zuur maakt? Doet het oude zuurdeeg weg, opdat gij een vers deeg moogt zijn; gij zijt immers ongezuurd. Want ook ons paaslam is geslacht: Christus.

Voorwaar, waar beroemt gij u op, denkt u, om zo om te gaan met Gods gedierte? 

Genesis 1, vers 25  En God maakte het wild gedierte naar zijn aard en het vee naar zijn aard en alles wat op de aardbodem kruipt naar zijn aard. En God zag, dat het goed was.

Voorwaar, God koos ervoor om het gedierte voor de mens te maken, ook vanwege hun trouwheid en nederigheid en onderwerping.
Voorwaar, vanwege wat de stieren is aangedaan, het stierenvechten en stierenrennen, zowel in Pamplona, weet dan dit: want uw loon als waaghals is dat u tot ere van satan ook opgejaagd gaat worden, schreeuwend met een rode halscape om. En er is dan geen ontsnapping meer mogelijk, alleen maar dat u ernstige verminkingen zal ondergaan en helse pijnen, die niet te vergelijken zijn met de aardse, en telkens sadistische wedstrijden des hels zult ervaren!

Voorwaar, stop ermee om deel te nemen aan de traditionele feesten des hels!
Of maak het mee als slachtoffer in de hel. Voorwaar, bekeer u, voordat het te laat is! Stop ook met het verheerlijken van uw beelden en heiligen. God duldt dit niet, want Hij is heilig. Wees Hem heilig en verontreinigt u niet!

1 Petrus 1, vers 16  Er staat immers geschreven: Weest heilig, want Ik ben heilig.

En Johannes 8, vers 12  Wederom dan sprak Jezus tot hen en zeide: Ik ben het licht der wereld; wie Mij volgt, zal nimmer in de duisternis wandelen, maar hij zal het licht des levens hebben.
En vers 24  Ik heb u dan gezegd, dat gij in uw zonden zult sterven; want indien gij niet gelooft, dat Ik het ben, zult gij in uw zonden sterven.
En Johannes 3, vers 16 tot en met 21  Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen de duisternis liever gehad hebben dan het licht, want hun werken waren boos. Want een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en gaat niet tot het licht, opdat zijn werken niet aan de dag komen; maar wie de waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van zijn werken blijke, dat zij in God verricht zijn.

Voorwaar, op Spanje rust een vloek.
Ga daar niet in mee, maar geef u over aan Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, en vraag om vergeving. Zie op Hem en luister ook naar de andere boodschappen! Voorwaar, ook zal Spanje gestraft worden!
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Deel deze belangrijke boodschappen!
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Korean, Polish and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com