DutchVideo 2013

Profetische waarschuwing aan de wereld: Het spel van de antichrist Obama!

VOORWAAR, LUISTER AANDACHTIG! SYRIË ZAL ZEER SPOEDIG DE AANVAL OP SYRIË GAAN VERGELDEN VAN BUITENAF OP ISRAËL! YESHUA HAMASIACH, JEZUS CHRISTUS, KAN U REDDEN, VOORDAT DE BOM BARST OP AARDE.

Gepubliceerd op 28 aug 2013 door Evangelical Eindtijdspace

Please share and do not change © BC

gevechtsvliegtuigen op Cyprus voor aanval Syrië

Volledige weergave:

Hallo, van harte welkom! Op 28 augustus 2013 bracht de bode engel Gods deze profetische waarschuwing van de almachtige God over, van de God van Abraham, Izaäk en Jakob, aan eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen.

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, ik ben een bode engel Gods en mijn naam is Keabar, Profeet Benjamin Cousijnsen. Het is een waar genoegen om u te ontmoeten. Schrijf alles op, wat ik u te zeggen heb, en geef het door in de almachtige naam van Yeshua HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, voorwaar, luister aandachtig.

Syrië zal zeer spoedig de aanval op Syrië gaan vergelden van buitenaf op Israël.

Voorwaar, de antichrist speelt een spel en wist wat er ging gebeuren!

Voorwaar, Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, spreekt tot u.

Lees voor: Johannes 8, vers 42 tot en met 47  Hier staat geschreven: Jezus zeide tot hen: Indien God uw Vader was, zoudt gij Mij liefhebben, want Ik ben van God uitgegaan en gekomen; want Ik ben niet van Mijzelf gekomen, maar Hij heeft Mij gezonden. Waarom begrijpt gij niet wat Ik zeg? Omdat gij mijn woord niet kunt horen. Gij hebt de duivel tot vader en wilt de begeerten van uw vader doen. Die was een mensenmoorder van den beginne en staat niet in de waarheid, want er is in hem geen waarheid. Wanneer hij de leugen spreekt, spreekt hij naar zijn aard, want hij is een leugenaar en de vader der leugen. Maar omdat Ik u de waarheid zeg – Mij gelooft gij niet. Wie van u overtuigt Mij van zonde? Als Ik waarheid spreek, waarom gelooft gij Mij niet? Wie uit God is, hoort de woorden Gods; daarom hoort gij niet, omdat gij uit God niet zijt.

En vers 56  Uw vader Abraham heeft zich erop verheugd mijn dag te zien en hij heeft die gezien en zich verblijd.

1 Korinthiërs 2, vers 9  Hier staat geschreven: Maar, gelijk geschreven staat: Wat geen oog heeft gezien en geen oor heeft gehoord en wat in geen mensenhart is opgekomen, al wat God heeft bereid voor degenen, die Hem liefhebben.

De bode engel Gods sprak verder,

Voorwaar, de overheden, de machten van de duisternis en de zogenaamde onschuldige Obama heeft in zijn plan niet alleen Syrië in zijn hand, maar ook Israël.

De antichrist zal met zijn duivelse overheden, zijn macht en kracht en plan willen volbrengen op Israël! Voorwaar,

Lees voor: Openbaring 16, vers 14 tot en met 16  Hier staat geschreven: Want het zijn geesten van duivelen, die tekenen doen, welke uitgaan naar de koningen der gehele wereld, om hen te verzamelen tot de oorlog op de grote dag van de almachtige God. Zie, Ik kom als een dief. Zalig hij, die waakt en zijn klederen bewaart, opdat hij niet naakt wandele en zijn schaamte niet gezien worde. En hij verzamelde hen op de plaats, die in het Hebreeuws genoemd wordt Harmagedon.

De bode engel Gods sprak verder,

Voorwaar, o wee, Israël! Buig uw knieën en sluit uw ogen, en ook u, Syrië, en ook uw land!

Iedereen zou nu op de knieën moeten gaan en zich moeten bekeren, en Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, moeten toelaten in hun leven en hart, en alle afgoden moeten afbreken! Als men dit zal doen, dan zal Hij, Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, ja ook u die nu luistert, redden, voordat de bom barst op aarde! Satan wil vernietiging en haat en totale overname van de mens. Vele zielen bevinden zich nu al in de hel, omdat hun lichaam reeds is overgenomen, omdat men toch niets van Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, wou weten.

Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, wil vrede, en wil met u een relatie aangaan en wil u redden!

Kies heden wie gij dienen wilt. Anders gaat de God van Abraham, Izaäk en Jakob wel kiezen voor u!

Lees voor: Johannes 3, vers 16 en 17  Hier staat geschreven: Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem behouden worde.

De bode engel Gods sprak verder,

Voorwaar, Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, wil u redden.

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel Gods, en verdween.

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen

Use Google Translate and Bookmark it.

PLEASE SHARE THESE IMPORTANT MESSAGES! TRANSLATORS ARE WELCOME              

MORE MESSAGES by Benjamin Cousijnsen, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Korean, Russian and Dutch:

Evangelicalendtimemachine.com