DutchVideo 2013

Profetische vervullingen & Zie wat december 2013 & 2014 brengt!

DE ALMACHTIGE GOD LAAT U IN DEZE BOODSCHAP EEN AANTAL VERVULDE PROFETIEËN ZIEN, EN KONDIGT VIA ZIJN PROFEET BENJAMIN COUSIJNSEN AAN, DAT DE SLUIZEN VAN DE HEMEL OPEN ZULLEN GAAN IN DECEMBER 2013 EN IN 2014!

Gepubliceerd op 27 nov 2013 door Evangelical Eindtijdspace

Please share and do not change © BC

profetie 2014

Volledige weergave:

Hallo, welkom! Op 27 november 2013 bracht een bode engel van de almachtige God, de God van Abraham, Izaäk en Jakob, woord voor woord de volgende boodschap Gods over aan eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen.

Shalom! Ik begroet u, die luistert, in de almachtige naam van Yeshua HaMashiach, Isa, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Kasiana en ik ben een bode engel Gods.

Voorwaar, op 7 november 2012 bracht de bode engel Adinaia u een boodschap, genaamd: ‘1+1=Obama de antichrist geopenbaard!’

Voorwaar, de antichrist wil de Obamacare en het chip programma, dat hieraan vastzit, wereldwijd gaan promoten! Luister ook naar de boodschap van 25 november 2013, met als titel: ‘Profetische boodschap Gods: Toename RFID-chip!’

Lees voor: Efeziërs 6, vers 12  Hier staat geschreven: Want wij hebben niet te worstelen tegen bloed en vlees, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers dezer duisternis, tegen de boze geesten in de hemelse gewesten.

De bode engel Gods sprak,

Voorwaar, de gevallen engelen, de machten van het rijk der duisternis zijn reeds over de aarde gekomen.

En allen zullen zich aan hun leider onderwerpen, het beest! Luister ook naar de boodschap van 31 juli 2012, met als titel: ‘Ufologie maakt weg vrij voor de antichrist Obama!’

Op 14 november 2012 werd u ingelicht door Gods ware eindtijdprofeet in een boodschap, met de titel: ‘De antichrist Obama gaat tegen Gods wetten in!’ In deze boodschap wordt u verteld, dat de antichrist de heilige woorden Gods gaat afnemen, en dit is vervuld! Denk hierbij ook aan het tegennatuurlijke, zoals man met man, en vrouw met vrouw.

Lees voor: Genesis 1, vers 27  Hier staat geschreven: En God schiep de mens naar zijn beeld; naar Gods beeld schiep Hij hem; man en vrouw schiep Hij hen.

Romeinen 1, vers 24 tot en met 28  Hier staat geschreven: Daarom heeft God hen in hun hartstochten overgegeven aan onreinheid, zodat bij hen het lichaam onteerd wordt. Zij immers hadden de waarheid Gods vervangen door de leugen en het schepsel vereerd en gediend boven de Schepper, die te prijzen is tot in eeuwigheid. Amen. Daarom heeft God hen overgegeven aan schandelijke lusten, want hun vrouwen hebben de natuurlijke omgang vervangen door de tegennatuurlijke. Eveneens hebben de mannen de natuurlijke omgang met de vrouw opgegeven, en zijn in wellust voor elkander ontbrand, als mannen met mannen schandelijkheid bedrijvende en daardoor het welverdiende loon voor hun afdwaling in zichzelf ontvangende. En daar zij het verwerpelijk achtten God te erkennen, heeft God hen overgegeven aan een verwerpelijk denken om te doen wat niet betaamt.

De bode engel Gods sprak,

Voorwaar, de antichrist, de satan zelf, heeft de duisternis lief!

Waarom zou hij deze wet dan afwijzen en u wijzen naar de volle waarheid en naar Yeshua HaMashiach, Isa, Jezus Christus? Wijzen en de Bijbel?

Voorwaar, open nu uw ogen! Ziet gij ook niet, dat Yeshua HaMashiach, Isa, Jezus Christus, het Licht der wereld, de Zoon van God is?

Lees voor: Johannes 3, vers 16 tot en met 21  Hier staat geschreven: Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen de duisternis liever gehad hebben dan het licht, want hun werken waren boos. Want een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en gaat niet tot het licht, opdat zijn werken niet aan de dag komen; maar wie de waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van zijn werken blijke, dat zij in God verricht zijn.

De bode engel Gods sprak,

Het is niet de stem van mensen, maar de stem van God, die spreekt!

Lees voor: Johannes 1, vers 4  Hier staat geschreven: In het Woord was leven en het leven was het licht der mensen.

Johannes 3, vers 3  Jezus antwoordde en zeide tot hem: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, tenzij iemand wederom geboren wordt, kan hij het Koninkrijk Gods niet zien.

Johannes 12, vers 47 tot en met 50  Hier staat geschreven: En indien iemand naar mijn woorden hoort, maar ze niet bewaart, Ik oordeel hem niet, want Ik ben niet gekomen om de wereld te oordelen, doch om de wereld te behouden. Wie Mij verwerpt en mijn woorden niet aanneemt, heeft een, die hem oordeelt: het woord, dat Ik heb gesproken, dat zal hem oordelen ten jongsten dage. Want Ik heb niet uit Mijzelf gesproken, maar de Vader, die Mij heeft gezonden, heeft zelf Mij een gebod gegeven, wat Ik zeggen en spreken moet. En Ik weet, dat zijn gebod eeuwig leven is. Wat Ik dan spreek, spreek Ik zó, als de Vader Mij gezegd heeft.

De bode engel Gods sprak verder,

Voorwaar, ook is u geopenbaard, de boodschap: ‘Profetie: De antichrist komt nu in actie!’, op 20 juli 2012.

Daar werd u alreeds verteld over de totale controle. De duisternis op aarde en het aannemen van de duisternis zal onverwachts de kop ingedrukt worden, vanwege ongehoorzaamheid, dan hier dan daar!

Lees voor: Jeremia 30, vers 23 en 24  Hier staat geschreven: Zie, een stormwind des HEREN, gramschap vaart uit, een alles meesleurende storm! Op het hoofd der goddelozen zal hij neerkomen. De brandende toorn des HEREN zal zich niet afwenden, totdat Hij de plannen van zijn hart volvoerd en verwerkelijkt heeft; in het laatst der dagen zult gij dat inzien.

De bode engel Gods sprak,

Voorwaar, bekeer u! Zie, de dagen komen!

Zie, de sluizen des hemels gaan open, en zie wat december 2013 u vanuit de hemel op u zal laten neerkomen. En 2014 zal men zich al helemaal niet willen herinneren!

De antichrist zal om zich heen grijpen met zijn macht, maar zal bemerken, dat Yeshua HaMashiach, Isa, Jezus Christus, machtiger is en meer dan overwinnaar! Hij zal nog velen naar het licht trekken, omdat men het zal zien.

Waarlijk, Profeet Benjamin Cousijnsen sprak de waarheid, die gebracht werd door Gods ware engelen.

Steun Gods geliefde eindtijdprofeet zoveel gij kunt en wees gezegend!

Voorwaar, maak uw keus en bekeer u vandaag nog. Ga naar Yeshua HaMashiach, Isa, Jezus Christus.

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel Gods, en verdween.

SHALOM! Gods zegen

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen

Use Google Translate and Bookmark it.

PLEASE SHARE THESE IMPORTANT MESSAGES! TRANSLATORS ARE WELCOME              

MORE MESSAGES by Benjamin Cousijnsen, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Korean, Russian and Dutch:

Evangelicalendtimemachine.com