DutchVideo 2013

Profetische openbaring: U leeft reeds in de Grote Verdrukking!

PROFETISCHE OPENBARINGEN VAN GOD, GEOPENBAARD AAN ZIJN WARE EINDTIJDPROFEET, BENJAMIN COUSIJNSEN, O.A.: GIJ LEEFT REEDS IN DE GROTE VERDRUKKING! SPOEDIG WORDEN DE BAZUINEN GETEST! EN VELE OPENBARINGEN!

Gepubliceerd op 22 jul 2013 door Evangelical Eindtijdspace

Please share and do not change © BC

verdrukking

Volledige weergave:

Hallo, welkom! Op 22 juli 2013 bracht een engel des Heren deze boodschap Gods over, van de God van Abraham, Izaäk en Jakob, aan eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen.

Shalom! Ik begroet u in de almachtige naam van Yeshua HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, mijn naam is Rachai en ben een bode engel Gods.

Voorwaar, velen spreken over de grote verdrukking, wat nog komen gaat.

Zijt gij blind?

Voorwaar, gij leeft reeds in de grote verdrukking! Vele kerken zullen nog niet klaar zijn voor de bazuin.

Vele kerken zullen er niet meer zijn, vanwege de crisis.

Onverwachts zal het lijken alsof de problemen in de wereld opgelost zijn, en men zal denken dat de verdrukking weer voorbij is. Voorwaar,

Lees voor: Mattheüs 24, vers 29 en vers 31  Hier staat geschreven: Terstond na de verdrukking dier dagen zal de zon verduisterd worden en de maan zal haar glans niet geven en de sterren zullen van de hemel vallen en de machten der hemelen zullen wankelen.

En Hij zal zijn engelen uitzenden met luid bazuingeschal en zij zullen zijn uitverkorenen verzamelen uit de vier windstreken, van het ene uiterste der hemelen tot het andere.

1 Corinthiërs 15, vers 51 tot en met 53  Hier staat geschreven: Zie, ik deel u een geheimenis mede. Allen zullen wij niet ontslapen, maar allen zullen wij veranderd worden, in een ondeelbaar ogenblik, bij de laatste bazuin, want de bazuin zal klinken en de doden zullen onvergankelijk opgewekt worden en wij zullen veranderd worden. Want dit vergankelijke moet onvergankelijkheid aandoen en dit sterfelijke moet onsterfelijkheid aandoen.

1 Thessalonicenzen 4, vers 13 en 14  Hier staat geschreven: Doch wij willen u niet onkundig laten, broeders, wat betreft hen, die ontslapen, opdat gij niet bedroefd zijt, zoals de andere mensen, die geen hoop hebben. Want indien wij geloven, dat Jezus gestorven en opgestaan is, zal God ook zó hen, die ontslapen zijn, door Jezus wederbrengen met Hem.

2 Timotheüs 3, vers 1 tot en met 7  Hier staat geschreven: Weet wel, dat er in de laatste dagen zware tijden zullen komen: want de mensen zullen zelfzuchtig zijn, geldgierig, pochers, vermetel, kwaadsprekers, aan hun ouders ongehoorzaam, ondankbaar, onheilig, liefdeloos, trouweloos, lasteraars, onmatig, onhandelbaar, afkerig van het goede, verraderlijk, roekeloos, opgeblazen, met meer liefde voor genot dan voor God, die met een schijn van godsvrucht de kracht daarvan verloochend hebben; houd ook dezen op een afstand. Want tot hen behoren zij, die zich in de huizen indringen en vrouwtjes weten in te palmen, die met zonden beladen zijn en gedreven worden door velerlei begeerten, die zich te allen tijde laten leren, zonder ooit tot erkentenis der waarheid te kunnen komen.

Jesaja 18, vers 3 en 4  Hier staat geschreven: Alle inwoners der wereld en bewoners der aarde, wanneer men de banier opheft op de bergen, zult gij het zien, en wanneer men de bazuin blaast, zult gij het horen. Want aldus heeft de HERE tot mij gezegd: Ik blijf rustig en zie uit mijn woonplaats toe als de stralende hitte bij zonneschijn, als een nevel van dauw in de hitte van de oogsttijd.

De bode engel Gods sprak verder,

Voorwaar, ik openbaar u, dat de bazuinen spoedig getest zullen worden! 

Lees voor: 1 Korinthiërs 14, vers 8  Hier staat geschreven: Immers, indien de bazuin een onduidelijk geluid geeft, wie zal zich gereed maken tot de strijd?

De engel des Heren sprak verder,

Voorwaar, onverwachts slaat het noodlot toe, als Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, bazuint!

Voorwaar, luister naar de profetische boodschappen van Benjamin Cousijnsen, en ontdek de volle waarheid. Alles gaat op de aarde voorbij!

Lees voor: Prediker 5, vers 9 en 10  Hier staat geschreven: Wie geld liefheeft, wordt van geld niet verzadigd, noch wie rijkdom liefheeft, van inkomsten. Ook dit is ijdelheid. Bij het vermeerderen van het goed vermeerderen ook zij die het verteren; en wat is het gewin van de bezitter daarvan anders dan het toezien?

De engel des Heren sprak verder,

Ook zal de waarde van het zilver en het goud, en alle schatten, zijn waarde verliezen op de aarde.

Voorwaar, gij die in Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, verbonden zijt: waar uw hart is, en vol van is, daar zult gij zijn! Uw ware schat is ginds achter de sterren. Daar zal het nimmer zijn waarde verliezen.

Ik openbaar u: in het huis, uw toekomstige huis, daar bevindt zich een schatkist met kostbaarheden, – waarmee men echter, als men dit bezit, toch arm zal zijn op de aarde, omdat alles immers vergaat in waarde.

De lengte van u in de hemel, die Yeshua HaMashiach ook heeft, is 1 meter 95. En men kan ook via uw verlangen groter worden. Ik verkondig u nieuwe dingen!

De gevallen engelen in de tijd van Henoch hadden via de kruiden een kleurenmengsel gemaakt, dat ook gebruikt werd om de mensen mee te kenmerken.

De kennis van de gevallen engelen komt ook weer terug in uw tijd. Men tatoeëert onder andere de mens!

De kruiden en andere gewassen werden ook in de hemel gebruikt voor cosmetica. Maar de gevallen engelen hebben hier misbruik van gemaakt en beschilderden de ogen, zoals bijvoorbeeld bij Cleopatra en vele anderen, door middel van een doorlopende lijn van de wenkbrauwen naar de hoek van het oog.

De leider Semjeza, één van de gevallen engelen, bracht vele duivelse praktijken in de wereld, die men nog steeds terugziet.

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de engel des Heren, en verdween.

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen

Use Google Translate and Bookmark it.

PLEASE SHARE THESE IMPORTANT MESSAGES! TRANSLATORS ARE WELCOME             

MORE MESSAGES by Benjamin Cousijnsen, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Korean, Russian and Dutch:

Evangelicalendtimemachine.com