DutchVideo 2013

Profetische openbaring Gods & Genadetijd bijna voorbij!

EEN HOKJESDENKER OF EGOÏST, WEL OF GEEN CHRISTEN, ZOU MOETEN WETEN DAT DIT UITSTEL OP 18 SEPTEMBER 2012 EEN GROOT GEBAAR WAS VAN ZIJN BEKENDE LIEFDE EN GENADE, OM OOK U, DIE NU LUISTERT, EEN KANS TE GEVEN.

Gepubliceerd op 14 aug 2013 door Evangelical Eindtijdspace

Please share and do not change © BC

zie Ik kom spoedig! - kroon

Volledige weergave:

Van harte welkom! Op 14 augustus 2013 bracht een engel des Heren de volgende boodschap van de almachtige God over, van de God van Abraham, Izaäk en Jakob, woord voor woord, aan eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen.

Shalom! Ik begroet u in de almachtige naam van Yeshua HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, ik ben de bode engel Gods en mijn naam is Casana.

Openbaring 1, vers 17 tot en met 18  En toen ik Hem zag, viel ik als dood voor zijn voeten; en Hij legde zijn rechterhand op mij en zeide: Wees niet bevreesd, Ik ben de eerste en de laatste, en de levende, en Ik ben dood geweest, en zie, Ik ben levend tot in alle eeuwigheden, en Ik heb de sleutels van de dood en het dodenrijk.

Openbaring 3, vers 10 en 11  Omdat gij het bevel bewaard hebt om Mij te blijven verwachten, zal ook Ik u bewaren voor de ure der verzoeking, die over de gehele wereld komen zal, om te verzoeken hen, die op de aarde wonen. Ik kom spoedig; houd vast wat gij hebt, opdat niemand uw kroon neme.

O Israël, O wee, Netanyahu, hoor!

Numeri 10, vers 9 en 10  En wanneer gij in uw land ten strijde trekt tegen de vijand die u benauwt, dan zult gij op de trompetten een signaal blazen, waardoor gij in gedachtenis gebracht zult worden voor het aangezicht van de HERE, uw God, zodat gij van uw vijanden verlost zult worden. Ook op uw vreugdedagen, op uw feesten en op uw nieuwemaansdagen zult gij een stoot op de trompetten geven bij uw brandoffers en vredeoffers; zij zullen u dienen om u voor het aangezicht van uw God in gedachtenis te brengen; Ik ben de HERE, uw God.

Voorwaar, Israël! Uw vrede zal een schijnakkoord zijn, en er zal een groot geweld zijn!

Netanyahu, zo spreekt Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, via Zijn Profeet Benjamin Cousijnsen tot u. Er zullen wederom raketten afgevuurd worden op Israël!

Op 18 september 2012 werd de Wederkomst van Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, door Hem uitgesteld.

Op Rosh Hashana weende de Bruidegom.

Velen bekeerden zich snel destijds, om behouden en gered te worden, maar ook uit angst en niet vanuit het hart! Velen lieten zich toen ook dopen en velen waren egoïstisch en dachten aan hun eigen ik, maar niet aan de zielen, die achter zouden blijven.

Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, stond toe te kijken op een wolk naar de aarde. En terwijl er al feest was, weende de Heer.

Johannes 3, vers 16  Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe.

Vergeet niet wat de Schrift zegt: Wees waakzaam!

Wederom dacht Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, aan uw naaste en aan de vele zielen. Zoudt gij dat ook doen?

Hij wel! Rosh Hashana werd afgeblazen!

Een hokjesdenker of een egoïst, wel of geen Christen, zou moeten weten, dat dit uitstel op 18 september 2012 een groot gebaar was van Zijn bekende liefde en genade, om ook u, die nu luistert, een kans te geven. Maar niet lang meer, dan zal er geen genade meer zijn.

Exodus 19, vers 19  Het geluid van de bazuin werd gaandeweg zeer sterk.

Lukas 17, vers 26  En gelijk het geschiedde in de dagen van Noach, zó zal het ook zijn in de dagen van de Zoon des mensen.

Voorwaar, ik openbaar u: De onderkant van het Elohim ruimteschip inspireerde God, om de Ark van Noach iets van Zijn schip mee te geven.

Daniël 11, vers 40  Maar in de eindtijd zal met hem de koning van het Zuiden in botsing komen, en de koning van het Noorden zal op deze aanstormen met wagens en ruiters en vele schepen, “ruimteschepen!” voegde de bode engel Gods toe; en hij zal de landen binnenvallen, en als een overstroming steeds verder om zich heen grijpen.

Voorwaar, houd uw ogen en oren gericht op Israël, en zie de verandering van de totale overname van de mens!

De tijd is nabij! Wie Christus aangenomen hebben, zullen spoedig gered en thuisgehaald zijn.

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel Gods, en verdween.

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen

Use Google Translate and Bookmark it.

PLEASE SHARE THESE IMPORTANT MESSAGES! TRANSLATORS ARE WELCOME          

MORE MESSAGES by Benjamin Cousijnsen, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Korean, Russian and Dutch:

Evangelicalendtimemachine.com